VUZT.CZ -> Databáze a programy -> Normativy pro poradenství -> Provozní náklady strojních souprav
   Rozšířené vyhledávání

Ekonomické normativy souprav

ZVOLTE skupinu souprav, pro kterou chcete zobrazit ekonomické normativy
 
     Základní zpracování půdy
Podmítka talířovými podmítači
Podmítka radličkovými podmítači
Mělká orba
Střední orba
Střední orba s úpravou brázdy
Hluboká orba
Hluboká orba s úpravou brázdy
Orba velmi hluboká
Zaorávka organických hnojiv
Zaorávka víceletých pícnin
Drcení hrud
Urovnání a utužení ornice
Podrývání (dlátování)
 
     Předseťová příprava
Předseťová příprava talířovými branami
Smykování
Vláčení
Smykování a vláčení
Vláčení porostu
Válení - válce článkové
Válení - válce hladké
Kypření radličkovými kypřiči - mělké
Kypření radličkovými kypřiči - hluboké
Kypření půdy ve chmelnicích, vinicích
Příprava půdy - kypřiče aktivní
Příprava půdy - kombinátory
Předseťová příprava - talířové kypřiče
Předseťová příprava - vířivé kypřiče
Sběr kamene s nakládkou
 
     Založení porostu
Setí do zpracované půdy
Setí do nezpracované půdy
Setí do minimálně zpracované půdy
Setí kukuřice přesnými secími stroji
Setí cukrovky přesnými secími stroji
Sázení brambor
Sázení předklíčených brambor
Sázení brambor - technologie hrůbkování
 
     Hnojení
Doprava a rozmetání hnoje a kompostu (30t/ha)
Doprava a aplikace kejdy (30 t/ha)
Doprava a rozmetání tuhých minerálních hnojiv (do 0,2 t/ha )
Doprava a rozmetání tuhých minerálních hnojiv (0,21 - 0,30 t
Doprava a rozmetání tuhých minerálních hnojiv ( 0,31 - 0,6 t
Doprava a rozmetání tuhých minerálních hnojiv ( nad 0,6 t/ha
Doprava a rozmetání vápence (1,5 t/ha)
Doprava a aplikace kapalných hnojiv (do 300 l/ha )
Doprava a aplikace kapalných hnojiv (nad 300 l/ha )
 
     Plečkování, proorávka
Plečkování cukrovky
Plečkování kukuřice
Proorávka brambor
 
     Chemická ochrana a desikace
Plošný postřik - dávka do 300 l/ha
Plošný postřik - dávka 301 - 600 l/ha
Plošný postřik - dávka nad 600 l/ha
Postřik v sadech
Postřik ve chmelnicích
Desikace
 
     Sklizeň zrnin
Sklizeň obilovin (kromě žita)
Sklizeň žita
Sklizeň kukuřice na zrno
Sklizeň řepky
Sklizeň máku
Sklizeň luskovin
Drcení slámy
 
     Sklizeň pícnin
Sečení pícnin - louky
Sečení pícnin - orná půda
Sečení a mačkání pícnin
Obracení a shrnování pícnin -louky
Obracení a shrnování - orná půda
Sklizeň pícnin na zeleno
Sběr zavadlé píce sklízecí řezačkou
Sběr zavadlé píce sběracími návěsy
Sběr sena sběracími návěsy
Lisování sena (slámy) - válcové balíky
Lisování sena (slámy) - hranolovité balíky
Ovíjení balíků
Sklizeň kukuřice na siláž
Mulčování
 
     Sklizeň okopanin
Sklizeň brambor
Rozbíjení natě
Sklizeň cukrovky
 
     Odvoz produkce
Doprava maloobjemových hmot
Doprava středněobjemových hmot
Doprava velkoobjemových hmot
 
     Práce ve vinicích
Mulčování a drcení ve vinicích
Osečkování letorostů vinné révy
Sklizeň hroznů