Provozovatelem internetových stránek www.vuzt.cz a www.agritech.cz je Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., se sídlem Drnovská 507/73, Praha 6, IČ 00027031 (dále jen „Provozovatel“), dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto stránkám a jejich obsahu.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.vuzt.cz a www.agritech.cz (dále jen „Podmínky“).  Internetové stránky www.vuzt.cz a www.agritech.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami:

  1. Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.vuzt.cz a www.agritech.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani osob na stránkách uvedených.
  2. Použití obsahu webu je volné pouze pro osobní potřebu osob fyzických nebo pro vlastní vnitřní potřebu osob právnických vyjma výsledků výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Použití výsledků VaVaI se řídí zákonem č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích a zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Uživatel je povinen se před použitím výsledku (VaVaI) seznámit se způsobem ochrany a možnostech použití takového výsledku u Poskytovatele a řídit se při použití výsledků VaVaI platnými zákony na území České republiky.
  3. Obsah internetových stránek www.vuzt.cz a www.agritech.cz má pouze informativní a nezávazný charakter a Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem.
  4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody vzniklé použitím stránky www.vuzt.cz a www.agritech.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.vuzt.cz a www.agritech.cz.
  5. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na stránkách www.vuzt.cz a www.agritech.cz.
  6. Podmínky použití stránek www.vuzt.cz a www.agritech.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.