Bioplynová stanice, zpracovávající kejdu hospodářských zvířat spolu s jatečními odpady, biologicky rozložitelnými odpady a biomasou – nabídka činností a služeb
V roce 2006 byl ukončen projekt výzkumu a vývoje QG50039 „Zpracování konfiskátů a dalších odpadů bioplynovým procesem“. Jedním ze zásadních výstupů tohoto projektu jsou podklady pro návrh technického řešení projektu BPS. Tvoří jej souhrn nejnovějších technologických a technických řešení provozních souborů včetně specifikace požadavků na řešení stavebních objektů:
–    přípravy vstupní směsi (příjem, úprava velikosti částic a hygienizace BRO, příjem a úprava velikosti částic biomasy, příjem kejdy, homogenizace směsi apod.), 
–    výroby a skladování bioplynu,
–    výroby elektrické energie a tepla včetně využití,
–    zpracování digestátu separací a skladování jeho tekuté složky (fugátu).

V souladu s plánem uplatnění výsledků (pol. 04-QG50039/02/2006) řešitelé projektu VÚZT Praha a Sdružení IDEÁL předkládají potenciálním investorům BPS nabídku těchto činností a služeb:
–    poradenské, studijní práce při rozhodování o zřízení BPS,
–    návrh optimálního složení směsi pro výrobu bioplynu (kejdy, BRO, popř. biomasy) a jejích variant, zaručujících neměnnou produkci a kvalitu bioplynu včetně poloprovozního odzkoušení (ověření) jako podklad pro návrh technického řešení BPS, 
–    spolupráci při zajišťování spolufinancování z fondů EU (EAFRD),
–    předprojektovou a projektovou přípravu,
–    zajištění, popř. spolupráci při zajišťování integrovaného povolení, ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, EIA apod.,
–    spolupráci při zajišťování inženýrské činnosti (územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení),
–    spolupráci pří výběru dodavatelů PS a SO, popř. dodavatele stavby jako celku,
–    spolupráci při zkušebním provozu (uvedení BPS do provozu) včetně zaškolení obsluhy.

 

Kontakt: Ing. Jaroslav Kára, CSc.