Kód  Název  Období
QK21020121 Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin
Dědina Martin
2021-2023 
EG20_321/0024949 Alternativní využití odpadu z výroby viskózového vlákna
Vejchar Daniel
2021-2023 
EG20_321/0024372 Využití alternativních surovin pro výrobu bioplynu
Bradna Jiří
2021-2023 
EG19_262/0020183 Kompaktní energetická jednotka na bázi rychlého termického rozkladu organických materiál
Hutla Petr
2020-2023 
QK1910324 Precizní systém ošetření půdy v produkci kukuřice
Vejchar Daniel
2019-2022 
QK1920037 Stanovení aktuálních emisních faktorů amoniaku, metanu a oxidu dusného z živočišné výroby a návrh metod pro jejich snížení
Češpiva Miroslav
2019-2021 
QK1920177 Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu
Plíva Petr
2019-2021 
TH04030280 Pokročilá interiérová kamna s teplovodním výměníkem s podílem výkonu do otopné soustavy až 90% a s automatizovaným přikládáním paliva včetně pokrokové regulace s dobou hoření kamen až 24 hod
Andert David
2019-2021 
EG17_176/0015693 Vývoj a výzkum mobilní sběrné stanice mléka s přenosem dat na internetový server a s aukčním portálem
Machálek Antonín
2019-2022 
TH04030159 Vývoj nových prvků řízení kapkové závlahy při pěstování brambor včetně fertigace a aplikace přípravků na ochranu rostlin
Mayer Václav
2019-2022 
TK02010056 Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů
Dědina Martin
2019-2023 
QK1920184 Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci divokých prasat v ČR
Machálek Antonín
2019-2021 
TF06000004 Pokročilý systém teplovodního kotle s nízkoemisními automatickými hořáky na standardizovaná tuhá paliva ze zbytkové biomasy
Hutla Petr
2019-2021 
TH04010505 Výzkum a vývoj modulární čističky plodin s automatizací procesů dle Průmyslu 4.0
Bradna Jiří
2019-2021 
QK1820175 Zpracování zbytkové biomasy kombinovanou termolýzou na pokročilé energetické nosiče a půdní aditiva
Jevič Petr
2018-2020 
TH03010022 VaV konstrukce a výroby zemědělských strojů z vysokopevnostních ocelí
Pražan Radek
2018-2021 
TH03010454 Vývoj a inovace nových stavebních prvků ze zemědělské biomasy se zaměřením na předcházení vzniku a ekologické využití stavebních odpadů
2018-2020 
TITSMZP713 Optimální využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě
Jevič Petr
2018-2020 
TH02020036 Výzkum a vývoj energeticky úsporných technologií a zařízení pro skladování brambor.
2017-2020 
TH02030467 Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech
2017-2020 
QK1720289 Vývoj automatizovaného nástroje pro optimalizaci monitoringu eroze zemědělské půdy pomocí distančních metod
2017-2019 
QJ1610020 Nové poznatky pro ekonomicky a ekologicky efektivní produkci brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí vedoucí k dlouhodobě udržitelnému systému hospodaření na půdě v oblastech pěstování brambor.
2016-2018 
QJ1510204 Technologie a metody pro zachování kvality, bezpečnosti a nutriční hodnoty vybraných rostlinných surovin
2015-2018 
QJ1510342 Zplyňovač zemědělské fytomasy
2015-2017 
QJ1510345 Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO
2015-2018 
QJ1510385 Výzkum a testování simultánního využívání standardizovaných plynných a kapalných paliv v traktorech se zaměřením na moderní biopaliva a minimalizaci jejich emisních faktorů
2015-2018 
QJ1530034 Legislativní podklady pro větší uplatnění kompostů, zejména vermikompostu, na zemědělskou půdu
2015-2018 
QJ1530348 Prevence a snižování škod působených zvěřá a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení
2015-2018 
EG15_019/0004612 Technologické zařízení na bázi ablativního reaktoru s vysokoefektivní desintegrací pro získání pokročilých energetických a chemických surovin z vybraných odpadů a zbytkové biomasy
2015-2020 
TA04011200 Nová generace stroje pro zpracování půdy
2015-2017 
TH01010937 Stabilizace ramen postřikovačů pro přesnou aplikaci ochranných látek a hnojiv na rostliny
2015-2017 
TA04020952 Vývoj kotlů o výkonu 15 až 60 kW splňující emisní třídu 4 a 5.
2014-2017 
TD020220 Omezení rizik spojených s používáním pesticidů založené na analýze ekonomiky vybraných komodit a hodnocení vlivu pesticidů na životní prostředí
2014-2015 
QJ1330214 Snížení rizika degradace půd, snížení erozního účinku a snížení ohrožení životního prostředí zvýšením podílu statkových hnojiv v půdě.
2013-2016 
TA03010138 Využití elektromotorů na zemědělských strojích
2013-2016 
TA03021245 Výzkum a vývoj environmentálně šetrných technologií a zařízení pro chov hospodářských zvířat vedoucích ke zvýšení kvality jejich životního prostředí a výživy
2013-2015 
QJ1210263 Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty
2012-2016 
QJ1210375 Výzkum systému chovu dojnic z hlediska optimalizace mikroklimatu a energeticko-ekonomické náročnosti
2012-2016 
TD010153 Expertní systém pro hodnocení technologie a ekonomiky produkce a využití biopaliv
2012-2013 
TA02020123 Půdoochranná technologie, energeticky úsporné skladování, využití hlíz a natě brambor s ohledem na snížení závislosti na fosilních palivech a ochranu životního prostředí
2012-2015 
TA02020601 Eliminace některých plynných škodlivin jejich spalováním na žhaveném drátu
2012-2015 
TD010056 Expertní systém pro podporu rozhodování o použití pesticidů pro zlepšení ekonomiky produkce a kvality životního prostředí
2012-2013 
QI111B107 Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolismu hospodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (BAT).
2011-2014 
TA01020275 Vývoj nové technologie a strojního vybavení pro velkoformátové topné brikety ze zemědělské fytomasy
2011-2014 
TA01021213 Proces velmi rychlého termického rozkladu biomasy
2011-2013 
QI101A184 Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí
2010-2014 
QI101C246 Využití fytomasy z trvalých travních porostů a z údržby krajiny
2010-2014 
VG20102014020 Stanovení minimální potřeby energie pro zajištění základních funkcí zemědělství v krizových situacích a analýza možností jejího zajištění z vlastních energetických zdrojů resortu
2010-2014 
FR-TI2/365 *Výzkum technologie umožňující materiálové a energetické využití nerecyklovatelných plastových, celulózových a jiných obdobných odpadů (MEVO)
2010-2012 
QH91081 Bilance dusíku při organickém a minerálním hnojení s využitím nových hodnot stanovených moderními analytickými metodami
2009-2011 
QH91260 Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk ? zvíře ? robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic
2009-2011 
QH92105 Technologie řízeného pohybu strojů po pozemcích vedoucí k omezení degradace půdy a zvýšení efektivity hospodaření
2009-2011 
QH92195 Využití vybraných nanotechnologií pro návrhy a ověření nejlepších dostupných technik (BAT) v zemědělské činnosti
2009-2011 
QH92251 Stanovení kriterií pro welfare v odchovu telat se zaměřením na zlepšení podmínek chovného prostředí v období extrémních venkovních teplot ve variantních systémech ustájení.
2009-2011 
QI91C199 Optimalizace technologie faremního vermikompostování
2009-2013 
QI92A143 Výzkum vhodných odrůd a nového způsobu zpracování olejného lnu (Linum usitatissimum L.) pro nepotravinářské a energetické využití
2009-2013 
2B08058 Efektivní využití energetických rostlin pro rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí
2008-2011 
QH81195 Nové technologické systémy pro hospodárné využití bioplynu
2008-2010 
QH81200 Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech
2008-2012 
QH82191 Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách
2008-2012 
QH82283 Výzkum interakce mezi vodou, půdou a prostředím z hlediska hospodaření se statkovými hnojivy v trvale udržitelném zemědělství
2008-2012 
QH72134 Výzkum základních environmentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT
2007-2011 
SP/3G1/180/07 Vývoj kompozitního fytopaliva na bázi energetických rostlin
2007-2011 
2B06131 Nepotravinářské využití biomasy v energetice
2006-2011 
QG60083 KONKURENCESCHOPNOST BIOENERGETICKÝCH PRODUKTŮ
2006-2009 
QG60093 Hospodaření na půdě v horských a podhorských oblastech se zřetelem na trvalé travní porosty
2006-2009 
1G57004 Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých trávních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami
2005-2008 
1G57042 Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí
2005-2008 
1G58053 Výzkum užití separované hovězí kejdy jako plastického organického steliva ve stájových prostorách pro skot při biotechnologické optimalizaci podmínek welfare
2005-2009 
1G58055 Obhospodařování travních porostů a údržba krajiny v podmínkách svažitých chráněných krajinných oblastí a horských oblastí LFA
2005-2009 
QG50039 Zpracování konfiskátů a dalších odpadů bioplynovým procesem
2005-2006 
1G46038 TECHNIKA A TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY PĚSTOVÁNÍ CUKROVKY PRO TRVALE UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
2004-2008 
1G46082 Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné.
2004-2007 
1G46086 STRATEGIE CHOVU DOJNIC V KONKURENČNÍCH PODMÍKÁCH
2004-2008 
QF4079 Logistika bioenergetických surovin
2004-2007 
QF4080 Vývoj energeticky méně náročných technologií rostlinné výroby
2004-2007 
QF4081 Inovace systému hnojení brambor lokální aplikací minerálních hnojiv se zřetelem na ochranu životního prostředí
2004-2007 
QF4145 Parametrická analýza a multikriteriální hodnocení technologických systémů pro chov dojnic a krav bez tržní produkce mléka z hlediska požadavků EU, zlepšení enviromentálních funkcí a kvality produktů
2004-2007 
QF4179 Využití trav pro energetické účely
2004-2007 
QF3050 Vývoj metod objektivní identifikace zemědělských plodin
2003-2007 
QF3098 Zvyšování protierozní účinnosti pěstovaných plodin
2003-2007 
QF3140 Omezení emisí skleníkových plynů a amoniaku do ovzduší ze zemědělské činnosti
2003-2007 
QF3145 Výzkum racionálních dopravních systémů pro zemědělství ČR v podmínkách platnosti legislativy EU
2003-2007 
QF3148 Přeměna zbytkové biomasy zejména z oblasti zemědělství na naturální bezzátěžové produkty, využitelné v přírodním prostředí ve smyslu programu harmonizace legislativy ČR a EU
2003-2007 
QF3153 Energetické využití odpadů z agrárního sektoru ve formě standardizovaných paliv
2003-2006 
QF3160 Výzkum nových technologických postupů pro efektivnější využití zemědělských a potravinářských odpadů
2003-2007 
QF3200 Expertní systém pro podporu rozhodování při řízení technologických a pracovních procesů a jejich optimalizaci při platnosti legislativy EU
2003-2006 
QD1201 Snižování kvalitativních a kvantitativních ztrát při ošetřování a skladování potravinářských zrnin v zemědělském podniku
2001-2005 
QD1208 Systémové využití energetické biomasy v podmínkách ČR
2001-2005 
QD1209 Technologické systémy pro využití biopaliv z energetických plodin
2001-2004 
QD1213 Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních a půdoochranných technologií zpracování půdy a zakládání porostů
2001-2005 
QD1220 Implementace směrnice Rady 96/61/EC (IPPC) do resortu zemědělství
2001-2004 
QE1174 Rozhodovací systémy pro optimalizaci produkce a kvality konzumních brambor a pro jejich uplatnění na trhu.
2001-2005 
QE1206 Kompozitní lisovaná biopaliva
2001-2005 
FD-K/067 Aplikovaný výzkum českého třínápravového traktoru pro zemědělství a lesnictví.
2001-2004 
QC0009 Objektivizace normativů spotřeby pohonných hmot a energie na výrobu zemědělských produktů a tvorba jejich databáze
2000-2004 
QD0008 Výzkum technologií chovu prasat a drůbeže snižujících emise amoniaku negativně ovlivňujících životní prostředí
2000-2005 
QD0176 INTENZIFIKACE A EFEKTIVNÍ MANAGEMENT CHOVU DOJENÉHO SKOTU S OHLEDEM NA BUDOUCÍ ČLENSTVÍ V EU
2000-2004 
QC0235 Protierozní a protipovodňová opatření v malých zemědělských a lesních povodích
2000-2003 
EP9115 Výzkum vlivu využití půdy energetickými plodinami na ekonomiku zemědělského podniku
1999-2002 
EP9130 Technologické systémy rostlinné výroby vhodné do přírodních, výrobních a ekonomických podmínek ČR a odpovídající požadavkům EU
1999-2002 
EP7068 Výzkum technologií a techniky ošetřování a skladování potravinářských a krmných zrnin s cílem jejich vyššího zhodnocování
1997-2000 
EP7075 Optimalizační procesy při dosoušení energetických plodin
1997-1999 
EP7076 Studie sjednocení legislativních a technických předpisů z oblasti zemědělské dopravy a strojů mezi ČR a EU
1997-1998 
EP7077 Model organizace a řízení dopravního procesu v zemědělském podniku
1997-1999 
EP7078 Stanovení možností využití odpadní biomasy ze zemědělské a potravinářské výroby pro výrobu tepla ekologicky šetrným způsobem
1997-1999 
EP7273 Výzkum aktuálních problémů technologií výroby krmných směsí
1997-2000 
EP7315 Podklady pro ON Dosoušení zavadlé píce a skladování sena, sorpční a energetické vlastnosti stébelnin
1997-1999 
EP0960006147 Využití a obnova zemědělské techniky v systémech hospodaření
1996-2000 
EP0960006500 Výzkum technologií pro modernizaci posklizňového ošetření zrnin snížením energetické spotřeby, snížením nákladů a zvýšením kvality finálních produktů
1996-2000 
EP0960006501 Výzkum a inovace technologií pěstování, sklizně, skladování a úpravy brambor
1996-2000 
EP0960006502 Optimalizace dopravy a skladování v zemědělském podniku
1996-2000 
EP0960006510 Omezení vlivu emisí toxických plynů ze stájí na životní prostředí
1996-2000 
EP0960006514 Energetické a průmyslové využití plodin z marginálních oblastí
1996-2000 
EP0960006515 Informační a expertní systém pro řízení technologických postupů a mechanizace v zemědělském podniku
1996-2000 
EP0960976143 Sjednocení legislativní podpory výroby a užití biopaliva standardizace jakostních ukazatelů těchto motorových paliv mezi ČR a EU
1996-1997 
EP0960986513 Celoroční využití zemědělské produkce jako zdroje energie a průmyslových surovin se zvláštním zřetelem na technologické, hospodářské a ekologické aspekty
1996-1998 
EP0960996503 Zpracování odpadní biomasy rostlinného původu
1996-1999 
EP0960996504 Výroba a využití etanolu ze zemědělských plodin - užití, ekonomika a legislativa
1996-1999 
GA521/96/0549 Optimalizace technol. systémů alternativního zprac. řepky a dalších olejnatých surovin se zvlášt. zřetelem na kvalitu produkce a její efektivní ekolog. využití
1996-1997 
EP0960986282 Nepotravinářské využití bramborového škrobu pro výrobu biodegradovatelných obalů.
1996-1998 
GA101/96/1573 Teoretické předpoklady pro optimální řešení a efektivní využití přípojných vozidel a strojů s poháněnou nápravou v zemědělství a jejich ověření
1996-1998 
GA504/95/0673 Komplexní technicko-ekonomické posouzení využití bioetanolu jako paliva pro zážehové i vznětové motory
1995-1996 
GA504/95/0998 Vývoj technologie a techniky pro využívání zemědělských přebytků stébelnin k energetickým účelům
1995-1997 
RE5527 Výzkum výroby a užití obalových materiálů z biologicky rozložitelných plastů na bázi škrobů
1995-1996 
RE5528 Systémy aplikace a využití motorových biopaliv v zemědělském provozu
1995-1995 
RE5529 Použití logistických metod při řešení materiálových toků v zemědělství
1995-1995 
RE5569 Využití multispektrálních snímků a výnosových map pro řízení technologických postupů v zemědělství
1995-1995 
GA504/94/0726 Metody simulačního modelování technických a technologických systémů zemědělských farem ve vztahu k ekonomice, kvalitě produkce a životnímu prostředí.
1994-1995 
GA504/94/0906 Projekt metody vícestupňového kombin. sušení drobnozrnných obilovin,simulace procesu, včetně návrhu adaptace technických prostředků
1994-1996 
GA504/94/0907 Studium základních prvků regulace zemědělských energetických systémů
1994-1995 
GA504/94/0910 Ověření a upřesnění metod, postupů a techniky pro měření a vyhodnocování charakteristických vlastností větru a provozu větrných elektráren
1994-1996 
GA504/93/0284 Výzkum a ekonomika nových forem využ. zeměděl. strojů
1993-1994 
GA504/93/0286 Výzkum podmínek pro výsev předklíčených semen
1993-1995 
GA504/93/0287 Limity zatížení pojezdového ústrojí zeměděl.vozidel a strojů z hlediska stlačování půdy
1993-1995 
GA504/93/0290 Základní výzkum procesu ošetřování, skladování a zpracování vybraných zeměděl. plodin
1993-1995 
GA504/93/0291 Základy vzájemných vztahů techniky a půdy
1993-1995 
RE0930930102 Modelování a ekonomické zhodnocení výrobního zaměření zemědělského podniku
1993-1995 
RE0930930103 Kvantifikace a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v zemědělství
1993-1995 
RE0930930104 Stanovení energetické náročnosti zemědělské výroby
1993-1994 
RE0930930105 Výzkum technologických procesů posklizňového ošetřování vybraných tržních plodin
1993-1995 
RE0930930106 Výzkum vlivu technických systémů na zdravotní stav zvířat a kvalitu finálních výrobků živočišné výroby
1993-1995 
RE0930930123 Hodnocení vlivu zemědělské techniky a technologií na životní prostředí. Část 1 Hodnocení vlivu emisí ze zemědělské činnosti na životní prostředí.
1993-1994 
RE0930930125 Výzkum nových technických principů a fyzikálních metod integrované ochrany rostlin proti plevelům bez použití chemických prostředků
1993-1995 
RE0930930126 Výzkum interakcí mezi půdou a technikou pro její zpracování
1993-1995 
RE0930930127 Využití biomasy v podmínkách venkova
1993-1995 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 146 z celkového počtu: 146 další