Mapa kompostáren v ČR

Mapa kompostáren v ČR (2012)

Na internetových stránkách Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v.v.i. byla v roce 2012 vytvořena Mapa kompostáren v ČR (2012), která je propojena s databázovými listy kompostáren popisujícími použitou technologii, které tvůrci mapy vytvořili po osobním šetření jednotlivých provozů. Poslední aktualizace byla provedena v roce 2021.

Mapa kompostáren v ČR (2012)

Nová Mapa kompostáren v ČR

Z důvodů měnících se požadavků uživatelů mapy, vznikla v návaznosti na uvedenou mapu v roce 2021 nová Mapa kompostáren v ČR (osvědčení č.j. MZE-65511/2021-18145).

Mapa byla vytvořena ve spolupráci VÚZT, v.v.i. s MENDELU v Brně a je zdarma dostupná na https://www.kompostyvcr.cz/.

Nová Mapa kompostáren v ČR

 

Kompostárny ve Veřejném registru půdy (LPIS)

Pro udržitelnost „Mapy kompostáren v ČR“ byl podchycen potenciál využití mapy na Ministerstvu zemědělství ve Veřejném registru půdy na portálu LPIS.

- zobrazení kompostárny se základními informacemi pro každého zájemce (od měřítka 1:100 000 se zobrazí body);

- vyhledávací modul pro kompostárny je dostupný pro registrované uživatele.

Veřejný registr půdy - LPIS (eagri.cz)

Rozsah využití mapy:

1/ mapa je určena pro producenty biologicky rozložitelných odpadů, především obce;

2/ mapa je určena pro zpracovatele biologicky rozložitelných odpadů - kompostáře;

3/ mapa je určena pro uživatele kompostů, kterými jsou zejména zemědělské podniky, zahradnické firmy, občané apod.;

4/ mapa poskytuje informace o reálné produkci kompostu v daném regionu (dopravně přijatelná vzdálenost);

5/ mapa je vhodným podkladem pro rozhodování státní správy, zejména při tvorbě dotačních programů;

6/ aktualizace skutečného stavu kompostáren (mapa je 1x ročně aktualizována a doplňována).

 
Dedikace: "Mapa kompostáren v ČR“ je aktualizována a doplňována v rámci institucionální podpory MZe ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj VÚZT, v. v. i. RO0624.
VÚZT > Databáze a programy > Mapa kompostáren v ČR