Zaměření činnosti

Naše činnost musí ze zákona směřovat k zajištění účelu, ke kterému byl náš ústav založen, a který je stanoven zřizovací listinou a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění. Vykonáváme svoji činnost v souladu s principy společenského a ekonomického rozvoje v souladu s mravními zásadami a etickým kodexem.

Z pohledu zřizovací listiny a zákona o veřejných výzkumných institucích je naší náplní zejména ,,hlavní, další a jiná činnost“:

 

Hlavní činnost

Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech zemědělská technika, technologie, energetika a výstavba a v hraničních vědních oborech živé a neživé přírody, které se na tyto obory vážou, zejména ve vědách zemědělských, technických, ekonomických a ekologických, zaměřený na řešení problémů zemědělství, venkova a komunální sféry, včetně:

 • účasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje;
 • vědecké, odborné a pedagogické spolupráce;
 • ověřování a přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe, poradenské činnosti a zavádění nových technologií;
 • expertní činnosti v oblasti technické a technologické právní ochrany.

Hlavními okruhy výzkumné činnosti jsou:

 • využití a obnova zemědělské techniky;
 • energetická efektivita zemědělské produkce;
 • soběstačnost zemědělských podniků v zajištění energií, krmiv, hnojiv, zpracování odpadů apod.;
 • logistické a dopravní systémy a jejich optimalizace;
 • technická a technologická úroveň zemědělských staveb;
 • ekonomika zemědělské produkce, stabilita a konkurenceschopnost podniku;
 • technologie pro zvýšení retence a ochrany půdy;
 • hodnocení energetické efektivnosti technologií;
 • obnovitelné zdroje energie;
 • moderní technologie v rostlinné a živočišné výrobě;
 • vliv technologických systémů na životní prostředí;
 • nakládání s odpady – energetické a surovinové využití;
 • technologie kompostování a aplikace kompostů;
 • technologie snižující utužení a poškození půdní struktury;
 • ekonomická a energetická efektivita;
 • využití biomasy na stavební a izolační hmoty;
 • technika a průmyslové technologie;
 • robotizace a automatizace;
 • technologie pro ekologické zemědělství;
 • problematika emisí a emisních bilancí zemědělské produkce;
 • precizní zemědělství, smartfarming a další.

Více o ukončených a aktuálně řešených výzkumných a vývojových projektech se dozvíte v sekci VÝZKUM

 

Další činnost

Činnost prováděná na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu, jejímž předmětem je činnost navazující na činnost hlavní.

 Jedná se o:

 • testování, měření, analýzy a kontroly;
 • vydavatelské a nakladatelské činnosti;
 • odborná podpora poradenství, vzdělávání poradců a pracovníků veřejné správy.

Na našich webových stránkách jsou mj. v sekci DATABÁZE A PROGRAMY k dispozici vybrané veřejně přístupné databáze a expertní systémy ke stažení nebo on-line.

 

Jiná činnost

Jedná se o komerční činnosti:

 • řemeslné a volné živnosti;
 • činnosti, které nejsou živnostmi, zejména pronájem nemovitostí, autorizované měření emisí, soudně-znalecká činnost (v oborech zemědělství, strojírenství, stavebnictví, energetika a ekologie) atd.

S ohledem na vybavení VÚZT je jiná činnost zaměřena především na následující aktivity:

 • autorizovaná činnost laboratoře pro měření emisí;
 • komerční činnost laboratoří VÚZT;
 • komplexní poradenství, zpracování provozních plánů zemědělských podniků;
 • zkoušky a atestace biopaliv a zařízení pro využití biopaliv;
 • soudně znalecká činnost v oborech, ve kterých je VÚZT oprávněn (zemědělství, strojírenství, stavebnictví, energetika a ekologie);
 • pořádání workshopů, seminářů, konferencí, školení apod. při využití financování z fondů EU;
 • spolupráce s dalšími organizacemi a využívání synergického efektu z této spolupráce při zajišťování komplexních služeb jako je např. poradenský servis VÚZT v součinnosti s privátní firmou dodávající konkrétní technologie;
 • provádění energetických auditů zemědělských budov;
 • poskytování služeb servisní a zámečnické dílny.

 

Přehled aktuální nabídky služeb si můžete zobrazit v sekci SLUŽBY

 

VÚZT > O nás > Zaměření činnosti