Členství v mezinárodních organizacích

Součástí činnosti VÚZT je dlouhodobě mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Spolupracujeme se zahraničními partnery z řad výzkumných institucí, renomovaných univerzit i podniků zaměřených na techniku a technologie v oborech našeho zaměření.

VÚZT,v. v. i. je mimo jiné aktivním členem sdružení ENGAGE (sdružení evropských institutů zemědělské techniky). Toto sdružení je začleněno do EurAgEngu jako regionální asociace zemědělských inženýrů pro Evropu v rámci CIGR. Ústav je dále i členem sdružení institutů zemědělské techniky střední a východní Evropy (CEEAgEng).

Zástupci VÚZT, v. v. i. jsou členy těchto organizací:

  • European Association for Potato Research (EAPR)
  • ESSC (European Society for Soil Conservation)
  • ISTRO (International Soil and Tillage Research Organisation)
  • Technical Working Group for Intensive Livestock Farming (zabezpečení IPPC) – český zástupce za resort zemědělství pod gescí MŽP ČR
  • Technical Working Group for Ammonia Abatement in the frame of UNC (zajištění aplikace a principu Götöborgského protokolu – CLTRP- zabezpečení IPPC) – český zástupce za MZe ČR pod gescí MŽP ČR.

Dohody o spolupráci

VÚZT má s řadou zahraničních partnerů uzavřené dohody o spolupráci. Jejich náplň je zaměřena zejména na oblast výměny vědeckých informací, společné výzkumné činnosti s aplikovanými a publikačními výsledky a organizaci mezinárodních akcí. K našim nejvýznamnějším partnerům patří:

Mechanizačná fakulta SPU Nitra

Obsahem spolupráce je společné měření chovu ovcí s cílem posoudit technické parametry stájí a chovatelské podmínky ve vybraném zemědělském družstvu, měření vzduchotechnických parametrů stáje chovu prasat a posouzení technických možností stájí chovu ovcí pro měření emisí. Byla instalována měřicí aparatura pro dlouhodobé sledování mikroklimatických parametrů ve stájích pro chov prasat a zahájen sběr údajů.

Agrovaria Export-import, spol. s. r.o., Štúrovo

Přímá spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu, a to při zpracování biologicky rozložitelných odpadů a při snižování emisí zátěže amoniakem a skleníkovými plyny v resortu zemědělství.

Obsahem spolupráce je:

  • zajištění experimentů při separaci kejdy prasat a skotu,
  • zajištění experimentů při dávkování biotechnologických přípravků při kompostování BRO do tekutých hnojiv nebo napájecí vody,
  • pořádání společných odborných seminářů s problematikou vztahu zemědělství a životního prostředí.

Pro společné experimenty zapůjčuje AGROVARIA spol. s r.o. vlastní technologické celky, VÚZT, v. v. i. Praha pak měřící techniku, výsledky jsou společně prezentovány. Výsledkem spolupráce po provozních zkušenostech se separátorem byla realizovaná konstrukční úprava separátoru.

Industrial Instituce of Agricultural Engineering, Poznaň

Smlouva o vzájemné spolupráci s Industrial Instituce of Agricultural Engineering Poznaň, Polsko

National Agricultural Research and Innovation Centre (NAIK) 

Smlouva o vzájemné spolupráci s maďarským Národním zemědělským inovačním centrem, Gödölö

Lam An Investment Joint Stock Company, Hanoi

Smlouva o spolupráci s výzkumným centrem Lam An Investment Joint Stock Company, Vietnam

Hanoi University of Science and Technology

Smlouva o spolupráci s Bach Khoa Hanoi Technology Investment and Development One Member Company Limited, (BK-HOLDINGS), Hanoi University of Science and Technology, Vietnam

National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyjev

Smlouva o spolupráci s National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyjev

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moskva

Smlouva o spolupráci s Federal State Budgetary Scientific Institucion“Federal Scientific Agroengineering Center VIM“ Russian Federation, Moscow

Educational and Research Technical Institute, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

V souladu se smlouvou mezi VÚZT, v. v. i. Praha a Ústavem ekobiotechnologie a bioenergie Ukrajinské zemědělské univerzity Kyjev (Educational and Research Technical Institute, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev) byly práce zaměřeny na energeticky úsporné technologie, biokonverzi a alternativní energetiku.

Polisia National University, Zhytomyr

Smlouva o spolupráci s Polisia National University, Zhytomyr

         Další smlouvy o spolupráci byly uzavřeny s Moldavskem, které je jednou z 8 zemí preferovaných Českou republikou při poskytování zahraniční pomoci.

Memorandum mezi VÚZT, v. v. i. Praha (spolu s VÚRV, v. v. i. Praha a ITSZ ČZU Praha) bylo uzavřeno se Státní zemědělskou universitou v Kišiněvě, Moldávie; další memorandum s Výzkumným ústavem mechanizace a elektrifikace zemědělství v Kišiněvě se týká technické pomoci v oblasti výzkumu a výzkumných projektů, poradenství, možností krátkodobých pobytů (dle finančních možností i dlouhodobějších), Ph.D. pobytů s podílem na řešení výzkumných projektů, výměny publikací, přípravy společných mezinárodních projektů apod.

Se Severozápadním výzkumným ústavem mechanizace a elektrifikace zemědělství (SZNIIMESH) v Petrohradě je uzavřena dohoda o záměru budoucí spolupráce.

Mnohostranná spolupráce

Spolupráce v návaznosti na řešení projektu ALTENER XVII/4.1030/Z/99-386:

Biodiesel Courier International – A Union-Wide News Network:

Mr. Werner Körbitz, chairman of the Austrian Biofuels Institute (ABI), Vienna, Austria – editor

Mr. Dieter Bockey, assistant director of Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen (UFOP), initially Bonn, later-on Berlin, Germany

Mr. Peter Clery, chairman of the British Association for Biofuels and Oils (BABFO), Spalding, United Kingdom

Mr. Petr Jevic, task leader Biodiesel, Research Institute for Agricultural Engineering, p.r.i. (VÚZT, v. v. i.), Prague, Czech Republic

 

Všechny dohody o spolupráci byly schváleny Radou instituce.