Dlouhodobá koncepce rozvoje

Dlouhodobá koncepce rozvoje Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. (dále jen „DKRVO“) je vypracována na základě Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika 17+“) schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 a je nezbytným podkladem pro poskytnutí institucionální podpory a hodnocení výzkumných organizací (dále jen „VO“).

DKRVO byla připravena v souladu s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023-2032, (dále jen „Koncepce VaVaI MZe 2023+“), Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 (dále jen „Strategie MZe 2030“), Strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 a Metodikou hodnocení VO Ministerstva zemědělství.

DKRVO představuje obecný rámec činnosti výzkumné organizace na léta 2023-2027.

Cíle DKRVO na období let 2023-2027

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2023-2027 plynule navazuje na řešení DKRVO z období let 2018-2022. Zohledňuje rozvoj technického pokroku, nejmodernější trendy v technologické oblasti i nejnovější poznatky vědy. Zároveň se ale snaží reflektovat aktuální ekonomické, bezpečnostní a politické aspekty a jejich očekávaný vývoj.
Cílem je přispět prostřednictvím činnosti organizace, získaných poznatků a dosažených výsledků ke zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti českého zemědělství a poskytovat relevantní nezávislý informační servis pro státní správu, provozní praxi i veřejnost v oblasti zemědělské techniky a technologií.
Hlavním cílem DKRVO z hlediska rozvoje organizace je zachování dlouhodobé udržitelnosti, stability a rozvoje instituce v následujících letech a splnění dílčích cílů vytyčených v jednotlivých výzkumných záměrech. Výzkumných záměrů bude v období 2023-2027 řešeno 6 a jejich dílčí cíle vycházejí z plánovaných aktivit.
Všechny výzkumné záměry jsou zaměřeny dle Koncepce VaVaI MZe na řešení výzkumných směrů v klíčových oblastech Smart zemědělství, Globální změny v biosféře i Bioekonomika.

Výzkumné záměry

Technologie pro precizní, konvenční a ekologické zemědělství v rostlinné výrobě a navazujících oborech

Výzkum šetrných a smart technologií pro živočišnou výrobu s důrazem na welfare, úsporu energií, ochranu životního prostředí, automatizaci a dlouhodobou udržitelnost

Výzkum pokročilých obnovitelných zdrojů energie s ohledem na uhlíkové zemědělství, bioekonomiku a cirkulární ekonomiku

Zvyšování kvality zemědělských produktů, posklizňových úprav a metod skladování s ohledem na environmentální a energetickou náročnost

Nové způsoby a techniky využití materiálů na bázi biologických surovin, OZE

Nové postupy, technologie a logistika pro využití biologického odpadu, vedlejších a zbytkových surovin v zemědělství a průmyslu

 

Ikona
Dlouhodobá koncepce rozvoje 2023-2027
VÚZT > Výzkum > Dlouhodobá koncepce rozvoje