Protikorupční strategie

Protikorupční strategie Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. vychází především ze Strategie vlády v boji s korupcí a její součástí je:

 1. Interní protikorupční program, který vychází z rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP) Ministerstva zemědělství, jehož cílem je unifikace stávajících protikorupčních programů ústředních správních úřadů a ostatních úřadů podřízených jednotlivým rezortům, která zajistí standardizovanou podobu boje s korupcí – vytvoření systému dokumentů, procesů, rolí a časových rozvrhů, který zajišťuje, spravuje a rozvíjí celkové protikorupční klima ve státní správě.

Klíčové oblasti protikorupčního programu:

 • Vytváření a posilování protikorupčního klimatu s cílem snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.
 • Transparentnost s cílem odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.
 • Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol s cílem nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.
 • Postupy při podezření na korupci s cílem minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.
 • Vyhodnocování rezortního interního protikorupčního programu s cílem zdokonalovat jej a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.

Úplný text interního protikorupčního programu VÚZT 

 1. Etický kodex, který rámcově formuluje základní pravidla etického chování výzkumných pracovníků a jejich jednání ve výzkumu na základě obecně uznávaných etických norem běžných v této oblasti ve vyspělých zemích.

Základní etické zásady výzkumu:

 • Svoboda výzkumu a odpovědnost
 • Respektování názorové plurality a tolerance
 • Respektování lidské důstojnosti a autonomie při výzkumu
 • Transparentnost
 • Solidarita a spolupráce ve výzkumu
 • Prospěšnost a nepoškozování, každé riziko výzkumu musí být vyváženo přínosem

Úplný text etického kodexu VÚZT

 1. Systém pro oznámení na podezření na korupci

Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců je možno oznamovat písemně na e-mail: vuzt@vuzt.cz, nebo osobně vedení VÚZT.

 1. Seznam poradců a poradních orgánů, který je každého půl roku zveřejňován v rámci plnění úkolů Strategie vlády v boji s korupcí.

Seznam poradců – 2. pololetí 2023

Seznam poradců – 1. pololetí 2023

Seznam poradců – 2. pololetí 2022

Seznam poradců – 1. pololetí 2022

Seznam poradců – 2. pololetí 2021

Seznam poradců – 2. pololetí 2020

Seznam poradců – 1. pololetí 2020

Seznam poradců – 2. pololetí 2019

Seznam poradců – 1. pololetí 2019

Seznam poradců – 2. pololetí 2018

Seznam poradců – 1. pololetí 2018

Seznam poradců – 2. pololetí 2017

 

Důležité odkazy:

https://korupce.cz/protikorupcni-dokumenty-vlady/

https://eagri.cz/public/portal/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/protikorupcni-strategie

VÚZT > Protikorupční strategie