Protikorupční strategie

Protikorupční strategie Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. vychází především ze Strategie vlády v boji s korupcí a její součástí je:

 1. Interní protikorupční program, který vychází z rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP) Ministerstva zemědělství, jehož cílem je unifikace stávajících protikorupčních programů ústředních správních úřadů a ostatních úřadů podřízených jednotlivým rezortům, která zajistí standardizovanou podobu boje s korupcí – vytvoření systému dokumentů, procesů, rolí a časových rozvrhů, který zajišťuje, spravuje a rozvíjí celkové protikorupční klima ve státní správě.

Klíčové oblasti protikorupčního programu:

 • Vytváření a posilování protikorupčního klimatu s cílem snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení.
 • Transparentnost s cílem odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení.
 • Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol s cílem nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání.
 • Postupy při podezření na korupci s cílem minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře.
 • Vyhodnocování rezortního interního protikorupčního programu s cílem zdokonalovat jej a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty.

Úplný text interního protikorupčního programu VÚZT 

 1. Etický kodex, který rámcově formuluje základní pravidla etického chování výzkumných pracovníků a jejich jednání ve výzkumu na základě obecně uznávaných etických norem běžných v této oblasti ve vyspělých zemích.

Základní etické zásady výzkumu:

 • Svoboda výzkumu a odpovědnost
 • Respektování názorové plurality a tolerance
 • Respektování lidské důstojnosti a autonomie při výzkumu
 • Transparentnost
 • Solidarita a spolupráce ve výzkumu
 • Prospěšnost a nepoškozování, každé riziko výzkumu musí být vyváženo přínosem

 

Úplný text etického kodexu VÚZT

 

 1. Seznam poradců a poradních orgánů, který je každého půl roku zveřejňován v rámci plnění úkolů Strategie vlády v boji s korupcí.
  Seznam poradců – 1. pololetí 2020
  Seznam poradců – 2. pololetí 2020
  Seznam poradců – 2. pololetí 2019

Seznam poradců – 1. pololetí 2019

Seznam poradců – 2. pololetí 2018

Seznam poradců – 1. pololetí 2018

Seznam poradců – 2. pololetí 2017

 

 

 

VÚZT > Protikorupční strategie