Kód  Název  Období
SS05010243 Výzkum kombinace biopásů s vertikálnı́mi agrivoltaickými systémy jako součásti agroenvironmentálně-klimatických opatřenı́ vedoucı́ch k podpoře biodiverzity
Hájek David
2022-2024 
QK21010151 Získávání rostlinných olejů pomocí moderních metod
Souček Jiří
2021-2024 
QK21020121 Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin
Dědina Martin
2021-2023 
EG20_321/0024949 Alternativní využití odpadu z výroby viskózového vlákna
Vejchar Daniel
2021-2023 
EG20_321/0024372 Využití alternativních surovin pro výrobu bioplynu
Bradna Jiří
2021-2023 
SS01020263 Zvýšení zádržnosti vody v suchých oblastech ČR s cílem podpory výsadby krajinotvorných dřevin na antropogenních půdách
Hutla Petr
2020-2024 
EG19_262/0020183 Kompaktní energetická jednotka na bázi rychlého termického rozkladu organických materiál
Hutla Petr
2020-2023 
QK1910324 Precizní systém ošetření půdy v produkci kukuřice
Vejchar Daniel
2019-2022 
EG17_176/0015693 Vývoj a výzkum mobilní sběrné stanice mléka s přenosem dat na internetový server a s aukčním portálem
Machálek Antonín
2019-2022 
TH04030159 Vývoj nových prvků řízení kapkové závlahy při pěstování brambor včetně fertigace a aplikace přípravků na ochranu rostlin
Mayer Václav
2019-2022 
TK02010056 Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů
Dědina Martin
2019-2022 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 11 z celkového počtu: 11 další 

Projekty spolufinancované Evropskou unií