Novinky

Předsednictví CEE AgEng  

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. byl pověřen komisí IX. Mezinárodní vědecké konference výzkumných ústavů zemědělské techniky zemí střední a východní Evropy ( 9-th International Scientific Conference of Central and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering - CEE AgEng) konané 26. – 27. srpna 2015 v Petrohradu řídit činnost této vědecké platformy do konání jubilejní 10. konference, která se uskuteční v roce 2017 v Praze. Řízením této platformy byl pověřen ředitel VÚZT, v. v. i. Termín konání konference a propozice budou zveřejněny na této webové stránce.Dotace OPPK pro bioenergetické centrum  

V rámci projektu OPPK bude zřízeno v našem ústavu bioenergetické centrum.VÚZT, v.v.i. obdržel cenu TA ČR za expertní systém ekonomiky pesticidů  

Expertní systém pro podporu rozhodování o použití pesticidů pro zlepšení ekonomiky produkce a kvality životního prostředí obdržel cenu TA ČR v kategorii "Řešení pro kvalitu života". Řešiteli jsou Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. a AG info, s.r.o. (Ing. Pavel Palas)Výzkumný projekt VÚZT, v. v. i. "Termochemický rozklad rostlinné hmoty" byl vybrán mezi nejzajímavější  

Tepelný rozklad biomasy do formy kapalných biopaliv řešil společný projekt Výzkumného ústavu zemědělské techniky a firmy ATEA Praha, který byl financován Technologickou agenturou České republiky.Spolupráce Výzkumného ústavu zemědělské techniky a přední světové firmy EY ověřila nový koncept interního auditu  

Společnost EY realizovala ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky, v.v.i. pilotní projekt, během něhož využila principy svého konceptu moderního Interního auditu 2.0 pro hodnocení vnitřního řídicího a kontrolního systému. Tento přístup se zaměřuje na hledání a využití potenciálu pro další rozvoj organizace.Výzkum pomáhá splnit nitrátovou směrnici  

Ve spolupráci VÚZT v.v.i. a STS Olbramovice s.r.o. byl vyvinut návěs DOZAN M určený pro dopravu, míchání a ukládání chlévské mrvy na polní hnojiště.Expertní systém "BIOPALIVA"  

Kolektiv autorů v rámci řešení projektu TAČR TD010153 "Expertní systém pro hodnocení technologie a ekonomiky produkce a využití biopaliv" vypracoval on- line program, který je vhodné použít při rozhodování o investičních záměrech v oblasti produkce a energetického využití biomasy.Čestné členství v České akademii zemědělských věd  

Česká akademie zemědělských věd udělila čestné členství Ing. Václavu Sladkému, CSc. za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru.VUZT.CZ -> Hlavní stránka
   Rozšířené vyhledávání

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. je řešitelem projektu
"Zřízení bioenergetického centra"
OP Praha Konkurenceschopnost.

Bioenergetické centrum nabízí tyto služby:
Zkoušky dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií - profesní kvalifikace

Nové publikace a aplikace

Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty  

Redakčně upravená závěrečná zpráva za rok 2016 - číslo výzkumného projektu QJ1210263Sborník z mezinárodní konference "Snížení vláhového deficitu v rostlinné výrobě využitím odpadních zálivkových vod z farem"  

.Vybrané fyzikálně chemické způsoby snižování pachové zátěže
Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c.    Ing. Petr Hutla, CSc.     

Certifikovaná metodika je výstupem řešení projektu Technologické agentury ČR v programu Alfa, č. TA02020601 "Eliminace některých plynných škodlivin jejich spalováním na žhaveném drátu".Modelová řešení osvětlovacích soustav ve vybraných zemědělských objektech
Ing. Petr Hutla, CSc.    Ing. Miroslav Češpiva     

Certifikovaná metodika je výstupem řešení výzkumného záměru MZE 0002703102 "Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifických podmínkách českého zemědělství"Systém hospodaření s cílem omezit nežádoucí zhutnění půdy a zvýšit propustnost půdy pro vodu
Ing. Pavel Kovaříček, CSc.    Ing. Zdeněk Abrham, CSc.    prof. Ing. Josef Hůla, CSc.    Marcela Vlášková     

Uplatněná certifikovaná metodika je výstupem výzkumného záměru MZE0002703102 "Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifických podmínkách českého zemědělství"Vermikompostování bioodpadů
Ing. Petr Plíva, CSc.     

Ke zpracování certifikované metodiky bylo použito výsledků výzkumných aktivit realizovaných v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QI91C199 "Optimalizace technologie faremního vermikompostování"Stav a požadavky na udržitelnou výrobu směsných a biogenních pohonných hmot.
Ing. Zdeňka Šedivá, Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h. c.     

Sborník přednášek a odborných prací vydaný k 10. mezinárodnímu semináři konanému 3. dubna 2012 jako odborná doprovodná akce 12. mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2012, Brno – výstaviště, Veletrhy Brno, a.s.Úprava fyzikálních vlastností půdy a retenční schopnosti půdy zapravením kompostů z odpadní biomasy
prof. Ing. Josef Hůla, CSc.    Ing. Pavel Kovaříček, CSc.    Marcela Vlášková     

Metodika je výstupem projektu MZe ČR QH81200 Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech.Technologie a ekonomika zvyšování protierozní odolnosti půdy zapravením organické hmoty
Ing. Pavel Kovaříček, CSc.    Ing. Zdeněk Abrham, CSc.    prof. Ing. Josef Hůla, CSc.    Ing. Petr Plíva, CSc.    Marcela Vlášková     

Metodika pro praxi je výstupem projektu MZe ČR č. QH 82191 "Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách"Zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při přívalových deštích
Ing. Pavel Kovaříček, CSc.    prof. Ing. Josef Hůla, CSc.    Marcela Vlášková     

Metodika pro praxi je výstupem projektu MZe ČR č. QH 82191 "Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách"Doporučené odkazy


Doporučujeme

Pozvánky na semináře, školení, výstavy, kulturní a společenské akce z Pardubického kraje


První vědecký on-line časopis, který se zabývá problematikou zemědělské technologie


Seznam ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, které se aplikují do krmiva, do napájení, na hlubokou podestýlku, na rošty a na skládky exkrementů, chlévského hnoje nebo kejdy


Databázový přehled technických parametrů téměř tisíce zemědělských strojů


Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk – zvíře – robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic (QH91260)


Terminologický výkladový slovník obsahuje více než 25 tisíc hesel členěných do 11 oborů.