News

 International Fair TECHAGRO Brno  

We presented our results at the International Fair of Agricultural Technology TECHAGRO 2018 Conference CEE AgEng  

10-th International Scientific Conference of Central and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering - CEE AgEng took place 13.-15.9.2017 in Prague. The Director of the Research Institute of Agricultural Engineering, p.r.i. was charged with management of this platform.
Nové publikace a aplikace

Ověřená technologie postupů a technických řešení energeticky úsporného skladování
Ing. Václav Mayer    Ing. Petr Hutla, CSc.    Ing. David Hájek, Ph.D.    Ing. Daniel Vejchar     

Ověřovanou technologií jsou technologické postupy snižující stávající vysoké energetické nároky na skladování brambor ve starších v minulosti vybudovaných skladech zemědělských podniků. V rámci řešení projektu byly ověřovány, měřeny a porovnány spotřeby energií stávajících a nových technických systémů regulace a řízení elektropohonů ventilátorů při skladování brambor. Dále byly doporučeny úpravy elektropohonů manipulačních linek a dopadových míst a úpravy stávajících staveb skladů zateplením a utěsněním skladovacích boxů. Navrženy jsou úpravy a měření skladovacího prostředí.Národní kodex správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice
Ing. Martin Dědina, Ph.D.     

Hlavním cílem zavádění opatření na snižování emisí amoniaku je splnění národního emisního stropu pro amoniak v roce 2020, resp. 2030, stanovený přílohou II., tab. B Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, ve výši 7 % (rok 2020) a ve výši 22 % (rok 2030) oproti roku 2005. Uvedené cíle mohou být dosaženy prostřednictvím postupně zaváděných snižujících opatření, uvedených v Národním kodexu správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice.Národní kodex správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice
Ing. Martin Dědina, Ph.D.     

Hlavním cílem zavádění opatření na snižování emisí amoniaku je splnění národního emisního stropu pro amoniak v roce 2020, resp. 2030, stanovený přílohou II., tab. B Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, ve výši 7 % (rok 2020) a ve výši 22 % (rok 2030) oproti roku 2005. Uvedené cíle mohou být dosaženy prostřednictvím postupně zaváděných snižujících opatření, uvedených v Národním kodexu správné zemědělské praxe pro snižování emisí amoniaku v České republice.Vzorové výpočty emisí skleníkových plynů vstupních biosurovin, biopaliv a biokapalin z nich vyrobených a možnosti jejich úspor
Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. a kolektiv     

V souladu s legislativně schválenými a platnými postupy metodika uvádí podrobné výpočty skutečných měrných emisí skleníkových plynů (GHG) FAME, HVO, biomethanu a rostlinných olejů a úspor emisí GHG, vyvolané při jejich používání jako motorové palivo. Obdobně vyčísluje skutečné měrné emise GHG surových FAME z volných mastných kyselin, polorafinovaného glycerinu a recyklovaného methanolu pro další zpracování. Na základě skutečných a standardních hodnot měrných emisí GHG a souvisejících znalostí pro každou fázi výrobního řetězce od produkce biomasy, pěstované, zbytkové nebo odpadní po dopravu ke konečné spotřebě a distribuční činnosti, jsou specifikovány způsoby a opatření vedoucí k jejich snížení.Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření
Ing. Antonín Machálek, CSc. a kolektiv     

Certifikovaná metodika pro praxi je výsledkem řešení výzkumného projektu QJ1530348 "Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení" a byla schválena Ministerstvem zemědělství ČR, Odborem státní správy lesů, myslivosti a rybářstvíDoporučené technologie pro efektivní využití vody při pěstování brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí
Ing. Václav Mayer a kolektiv     

Metodika pro praxi je výstupem projektu MZe ČR – NAZV QJ1610020 "Nové poznatky pro ekonomicky a ekologicky efektivní produkci brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí vedoucí k dlouhodobě udržitelnému systému hospodaření na půdě v oblastech pěstování brambor". Odpovědný řešitel : Ing. Jaroslav Čepl, CSc. – ředitel VÚB s.r.o H. BrodAplikace kompostů různých užitných vlastností na zemědělské půdy podle jejich bonity
Ing. Petr Plíva a kolektiv     

Pro zpracování certifikované metodiky pro praxi bylo použito výsledků výzkumných aktivit realizovaných v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QJ1510345 "Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BROTechnologický postup transformace zbytkové biomasy, zejména vedlejších produktů ze spalování a výroby bioplynu kompostováním
Ing. Petr Plíva a kolektiv     

Pro zpracování certifikované metodiky pro praxi bylo použito výsledků výzkumných aktivit realizovaných v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QJ1510345 "Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BROAgronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty  

Redakčně upravená závěrečná zpráva za rok 2016 - číslo výzkumného projektu QJ1210263Sborník z mezinárodní konference "Snížení vláhového deficitu v rostlinné výrobě využitím odpadních zálivkových vod z farem"  

.Zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při přívalových deštích
Ing. Pavel Kovaříček, CSc.    prof. Ing. Josef Hůla, CSc.    Marcela Vlášková     

Metodika pro praxi je výstupem projektu MZe ČR č. QH 82191 "Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách"
Doporučené odkazy


Recommended

The first scientific on-line journal dealing with issues of agricultural technology.


List of tested biotechnological preparations destined for reduction of ammonia emissions and decrease of odour, which are applied into feed, supply, on deep bedding, on grates and disposal sites of excrements, farmyard manure or slurry.


Database overview of technical parameters almost 1000 agricultural machines


Research and assessment of interactions in system man - animal - robot in dairy cow breeding aimed at improvement of system effectiveness and welfare of dairy cows.


Terminological explanatory dictionary contains 25000 expressions structured into 11 sections.