Workshop: Výsadba krajinotvorných dřevin na antropogenních půdách s využitím reverzibilních hydrosorbentů

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. Vás zve na workshop ,,Výsadba krajinotvorných dřevin na antropogenních půdách s využitím reverzibilních hydrosorbentů“, který se ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. a obcí Hrušovany uskuteční

dne 7. června 2023 v Restauraci u sv. Václava v Hrušovanech. 

Program:

9:30     Prezence účastníků

10:00   Zahájení, seznámení s projektem TA ČR (K. Bartůněk, P. Hutla)

Historie a současnost lokality Vysočany (K. Bartůněk, T. Šimon)

Klimatické podmínky v lokalitě Vysočany (I. Gerndtová)

Speciální granulovaná organická hnojiva (SGOH) (M. Stehlík, P. Hutla)

11:00–11:30       Přestávka

Pilotní výsadby dřevin a jejich hodnocení (M. Mayerová, M. Stehlík)

Vliv hydrosorbentů na kvalitu půdního prostředí (T. Šimon)

Zkušenosti s pěstováním rychlerostoucích dřevin na rekulti-vačních plochách (J. Bubeník)

12:30   Prohlídka výsadby na ploše výsypky popílku Vysočany

 

Přihlášky zasílejte e-mailem na pavla.mekotova@vuzt.cz nebo telefonicky na: +420 731 615 042

Tento workshop je jedním z výstupů projektu TA ČR SS1020263.

 

Pozvánka:

Pozvanka_na_workshop-Vysadba_krajinotvornych_drevin