Workshop: Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin

 

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i.

si Vás dovolují pozvat na workshop

Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin

který se bude konat v úterý 22.8.2023 od 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 303 hlavní budovy Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.

Workshop je podpořen v rámci řešení projektu NAZV č. QK21020121

 

Cíl a program workshopu 

Cílem workshopu bude prezentace předběžných výsledků vědy a výzkumu, dosažených řešiteli v rámci řešení projektu NAZV č. QK21020121 „Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin“. Na workshopu bude představena pracovní verze „uhlíkové kalkulačky“ vybraných zemědělských plodin, sloužících jako vstupní materiál pro výrobu biopaliv (pšenice, řepka, cukrová řepa, kukuřice) a aktualizované hodnoty typických měrných emisí vybraných plodin v rozdělení dle NUTS 2 a NUTS 3. Dále budou prezentovány způsoby pěstování vybraných zemědělských plodin se zaměřením na minimalizaci produkce emisí skleníkových plynů.   

Cílem workshopu bude rovněž diskuze k problematice metodiky při prokazování případného navýšení C v půdě (tzv. esca) dle přílohy V Prováděcího nařízení Komise EU 2022/996 o pravidlech pro ověřování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, včetně postupů tzv. regenerativního zemědělství. 

Čas Přednášející Název příspěvku
10:00 – 10:15 Ing. Martin Dědina, Ph.D. Zahájení workshopu: Stručné představení projektu (podstata projektu, plánované cíle a výsledky)
10:20 -10:40 Ing. Martin Dědina, Ph.D. Uhlíková kalkulačka – funkce a vstupní data
10:45-11:15 Ing. Pavel Růžek, CSc. Technologické postupy zpracování půdy pro snižování emisí CO2
11:20-11:30 Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Aktualizované hodnoty z pěstování a zpracování zemědělských plodin dle NUTS 2 a NUTS 3 – certifikovaná mapa
11:30-12:00 PŘESTÁVKA  
12:00-12:20 Ing. Martin Dědina, Ph.D. úspory emisí vyvolaných nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským postupům (esca)
12:20-13:20 DISKUZE  
13:20-13:30 ZÁVĚREČNÉ SLOVO Ukončení workshopu

Informace pro účastníky:

Workshop se bude konat dne 22.8.2023 od 10:00 hodin v aule areálu výzkumných ústavů na adrese Drnovská 507, Praha 6.

Prezence účastníků od 9:30 hodin.

Předpokládaný konec ve 13:30 hodin

REGISTRACE do 21.8. e-mailem na adresu: martin.dedina@vuzt.cz

Pro registrované účast a občerstvení zdarma

 

Pozvánka ke stažení v pdf.