Dlouhodobá koncepce DKRVO

Dlouhodobá koncepce rozvoje Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. slouží jako podklad pro rozhodnutí zřizovatele o poskytnutí institucionální podpory. DKRVO byla připravena v souladu s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016-2022 schválenou usnesením vlády ČR č.82 ze dne 3.2.2016 (dále jen „Koncepce VaVaI MZe“) a Strategií resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 (dále jen „Strategie 2030“).

Cílem DKRVO VÚZT, v.v.i. je realizovat výzkum a vývoj v oblasti zemědělských technologií, techniky, energetiky a výstavby se zaměřením na zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství a ochranu životního prostředí. Prostřednictvím realizace a rozvoje činnosti zajistit stabilitu instituce po finanční a odborné stránce, zajistit plnění vytýčených cílů vyplývajících ze zřizovací listiny, platné legislativy a Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016-2022 (Koncepce VaVaI MZe).

Z hlediska témat dle Koncepce VaVaI MZe je největší podíl plánovaných činností zaměřen na výzkumné směry Zemědělská technika a Rostlinná produkce a rostlinolékařství, ale významný podíl výzkumné činnosti je cílen na plnění dílčích cílů ve výzkumných směrech Půda, Voda, Živočišná produkce a veterinární medicína a Bioekonomie.

Plánované činnosti DKRVO jsou realizovány řešitelskými týmy prostřednictvím schválených výzkumných záměrů:

 1. Výzkum perspektivní výroby a využití bioplynu
 2. Výzkum energetického a surovinového využití zemědělské biomasy
 3. Technika, technologie a stavby pro živočišnou výrobu zohledňující konkurenceschopnost a vztah k životnímu prostředí a welfare
 4. Metody snižování poškození při posklizňovém ošetřování rostlinných komodit s ohledem na zachování kvalitativních ukazatelů v průběhu skladování
 5. Nové metody měření energetických a exploatačních parametrů u zemědělské techniky
 6. Roboty a robotické aplikace v zemědělství
 7. Expertní poradenské systémy pro zemědělské technologie a techniku
 8. Nové postupy, technika a technologie hospodaření vedoucí k udržení půdní kvality a k zlepšení vodního režimu v krajině
 9. Bioenergetika z pohledu logistiky, efektivity a vlivu na životní prostředí
 10. Výzkum vlivu a stanoveni technologických a technických protierozních opatření na zlepšené zadržovaní vody v půdě v období sucha na produkci brambor
 11. Sestavení množstevní bilance biologicky rozložitelných odpadů pro snížení eroze uplatněním aplikace vyšších dávek organické hmoty
  Celý dokument dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace VÚZT, v. v. i.  si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz níže.

 

Ikona
Dlouhodobá koncepce rozvoje DKRVO
VÚZT > Výzkum > Dlouhodobá koncepce DKRVO