Volná pracovní místa

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Drnovská 507, 161 01 Praha 6 – Ruzyně
 
Rada instituce Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění
 
výběrové řízení na obsazení místa
 
ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i.
 
Požadavky na uchazeče:

 • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4) – (6) zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění;
 • dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru souvisejícím s činností ústavu;
 • organizační schopnosti;
 • spolehlivost a komunikativnost;
 • víceleté manažerské zkušenosti;
 • dobrá znalost českého jazyka, znalost minimálně jednoho světového jazyka (pokročilá znalost anglického jazyka výhodou);
 • morální bezúhonnost (výpis z evidence Rejstříku trestů);
 • splnění podmínek zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (lustrační zákon);
 • zkušenosti s výzkumnou činností výhodou;
 • akademicko-vědecký titul / vědecká hodnost výhodou.

 
Požadovaná dokumentace:

 • strukturovaný životopis s popisem dosavadní odborné praxe;
 • doklad o požadovaném vzdělání (ověřená kopie diplomu o absolvování vysokoškolského vzdělání, popř. také kopie diplomu o akademicko-vědeckém titulu / vědecké hodnosti);
 • čestné prohlášení podle § 17, odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • osvědčení a čestné prohlášení podle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (nevztahuje se na uchazeče s datem narození po 01. 12. 1971);
 • seznam hlavních vědeckých prací a výsledků dosavadní činnosti;
 • písemné představení vlastní vize výzkumné organizace, koncepce jejího rozvoje a metod jejího řízení (v rozsahu 3 – 5 stran formátu A4).

 
Přihlášky s požadovanou dokumentací musí být doručeny do 12.00 hodin dne 05. 08. 2022 v zalepené obálce označené v levém horním rohu slovy „Výběrové řízení – neotvírat“ do sekretariátu VÚZT, v. v. i. na adrese Drnovská 507, 161 01 Praha 6 – Ruzyně s poznámkou „k rukám předsedkyně Rady instituce VÚZT, v. v. i.“.

Rada instituce VÚZT, v. v. i. předpokládá, že uchazeči vybraní na základě zaslaných podkladů budou pozváni k osobnímu pohovoru, při němž budou prezentovat svoji představu o funkci ředitele/ředitelky VÚZT, v. v. i., a o záměrech, které by při svém působení v instituci chtěli realizovat.

 

VÚZT > O nás > Volná pracovní místa