Výpis publikací pro rok 2016

KategorieAutorNázevDatumOdkazAnotace
Zpráva na zakázku
RIV:Vsouhrn
Herout Milan
Optimalizace a zvýšení efektivity výroby elektrické a tepelné energie vyráběné z biomasy 1.1.2016/118 Stáhnout soubor

Cílem projektu byl návrh a ověření technického řešení distribuce páry v bioelektrárně ZEMCHEBA, s.r.o. Chelčice, které by zajistilo plynulost dodávky páry pro výrobu elektrické energie a při tom nebyl ohrožen technologický proces v potravinářské výrobě. Dalším cílem projektu bylo vyhodnocení nákladů přínosů a ekonomické efektivnosti řešení.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Jevič Petr
Šedivá Zdeňka
Třebický Vladimír
Příspěvek udržitelných biopaliv ke snižování emisí 1.1.2016/117 Stáhnout soubor

Koncem dubna 2015 schválil Evropský parlament (EP) téměř tři roky diskutovanou revizi směrnic 98/70/ES o jakosti benzínu a motorové nafty (FQD) a 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (RED). Omezil se příspěvek biopaliv vyrobených z potravinářské a energetické biomasy pěstované na zemědělské půdě maximálně na 7% energetického obsahu (e. o.). Kromě toho odhlasoval referenční hodnotu 0,5% e.o. pro paliva vyrobená ze zbytků biomasy a obnovitelná paliva nebiologického původu používaná v odvětví dopravy. Následně EP a Rada EU na návrh Evropské komise (EK) přijaly 9. 9. 2015 směrnici 2015/1513, kterou se mění směrnice FQD a RED.

Certifikovaná metodika
RIV:N
Mühlbachová Gabriela
Svoboda Pavel
Klír Jan
Vegricht Jiří
Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě 1.1.2016/116 Spustit program

V metodice jsou definovány technologické vody vznikající v zemědělském provozu, a to z pohledu platné legislativy. Pozornost je zaměřena zejména na technologické vody ze stájí hospodářských zvířat. Produkce technologických vod je hodnocena z hlediska používaných technologií a provozů, kde technologické vody vznikají, se zaměřením na dojírny, mléčnice a chladicí zařízení. Na základě šetření v zemědělských podnicích byly vyhodnoceny způsoby skladování technologických vod a jejich využívání na zemědělské půdě. V metodice jsou dále hodnoceny charakteristiky technologických vod z hlediska obsahu živin a potenciálních rizik jejich aplikace na půdu. Vliv technologických vod na rostliny a půdu byl experimentálně ověřen na základě hodnocení růstu rostlin a zjišťování obsahu a aktivity mikrobiální biomasy v půdě. Metodika obsahuje i praktická doporučení pro používání technologických vod na zemědělské půdě.

Patent
RIV:P
Haverland Bohumil
Hutla Petr
Palivo na bázi odpadu z výroby oleje z oplodí palmy olejné 1.1.2016/115 Stáhnout soubor

Vynález se týká paliva na bázi odpadu, tvořeného skořápkami z jader palmy olejné, z výroby oleje z oplodí palmy olejné, kde podstata spočívá v tom, že palivo obsahuje 95,00 až 99,98 % hmotnostních pevného odpadu z výroby oleje z oplodí palmy olejné, 0,01 až 4,99 % hmotnostních spalitelných příměsí nebo přísad na bázi rostlin či rostlinných produktů a 0,01 až 1,00 % nespalitelných příměsí nebo přísad, přitom vykazuje vlhkost do 7 % hmotnostních a současně podíl částic, které projdou sítem o velikosti oka 4,5 mm, je nejvýše 6 % hmotnostních a hmotnostní podíl částic, které neprojdou sítem o velikosti oka 16 mm, je nulový.

Patent
RIV:P
Křížek Jiří
Hutla Petr
Jevič Petr
Linka na zpracování odpadu, obsahujícího převážně plasty a celulózu, a způsob zpracování odpadu na této lince 1.1.2016/114 Stáhnout soubor

Řešení se týká linky na zpracování odpadu, obsahujícího převážně plasty a celulózu, kde podstata spočívá v tom, že v lince jsou za sebou zapojeny vstupní a přípravná sekce, obsahující vstupní zásobník a první dávkovač odpadového materiálu, karbonizační sekce, vytvořená jako karbonizační reaktor trubicového tvaru, s vnějším ohřevem, upravený pro tepelné zpracování odpadového materiálu, bez přístupu vzduchu a s udržováním teploty v rozmezí 500 až 700 °C, předávací sekce, tvořená předávacím zásobníkem a druhým dávkovačem převážně pevného produktu karbonizace pro zplyňovací sekci, zplyňovací sekce (4), vytvořená jako zplyňovací reaktor trubicového tvaru, s vnějším ohřevem, upravený pro tepelné zpracování produktu karbonizace, bez přístupu vzduchu a s udržováním teploty v rozmezí 800 až 1000 °C, přičemž na výstupu z tohoto zplyňovacího reaktoru je v lince zapojena čisticí sekce, upravená jako dvoustupňový odlučovač, s prvním stupněm upraveným pro vyprání horkého surového energoplynu v lehkých uhlovodících a s druhým stupněm upraveným pro chlazení ke kondenzaci uvedených lehkých uhlovodíků a v energoplynu obsažené vody, kde výstup vyčištěného energoplynu z čisticí sekce je hlavním produkčním výstupem linky, zatímco výstup nebo výstupy odloučeného podílu odkalu a úsad z pracího procesu a přebytku lehkých uhlovodíků z dvoustupňového odlučovače jsou propojeny jednou z větví systému recyklačních vedení zpět na vstup do karbonizační sekce. Popsán je i způsob zpracování odpadu na lince.

Patent
RIV:P
Kouďa Jaroslav
Hruboňová Zorka
Havelka Petr
Mouidrý Ivan
Kára Jaroslav
Zařízení pro úpravu bioplynu na palivo typu zemního plynu 1.1.2016/113 Stáhnout soubor

Zařízení pro úpravu bioplynu na palivo typu zemního plynu, obsahující vstupní jednotku, s povahou odsiřovací sekce, upravené pro odsiřování na zbytkovou koncentraci H2S 2 až 7 mg/m3bioplynu a dále oddělovací jednotku s odvodňovací sekcí, upravenou pro odstraňování vlhkosti až na zbytkovou koncentraci nejvýše 32 mg H2O/m3a se separační sekcí, upravenou pro vysokotlaké odlučování CO2 ve více tlakových stupních s výstupními tlaky od 0,5 do 14,8 MPa, upravený pro dosažení podílu CH4 alespoň 95 % objemových a pro dosažení nejvýše 2 % objemových CO2 a 0 mg N2(NH3)/kg, kde podstata spočívá v tom, že vstupní jednotka (10), s povahou odsiřovací sekce, je vytvořena jako chemická odlučovací kolona a/nebo jako propírací kolona, s alespoň jedním adsorbérem s náplní, jejíž reakční složkou je hydratovaný oxid železitý, upravená pro průchod bioplynu. Je opatřená přídavným přívodem vzduchu pro regeneraci náplně a odkalovacím vývodem pro kondenzát a dále je v oddělovací jednotce obsažená odvodňovací sekce, vytvořena jako odvlhčovací kolona, a za ní je zařazená separační sekce, vytvořena jako vysokotlaký separátor CO2 s vysokotlakým odlučováním CO2 a navýšením podílu objemu CH4. Zařízení výhodně obsahuje ještě za oddělovací jednotku zařazené skladovací a plnicí zařízení pro plnění přepravních tlakových nádob nebo tlakových nádrží vozidel nebo regulační stanici pro distribuci k využití bioplynu jako paliva o kvalitě zemního plynu. Současně je výhodné, jestliže za vysokotlakým separátorem je ještě zařazeno dočišťování vytvořené jako dočišťovací sekce.

Patent
RIV:P
Vegricht Jiří
Venkovní bouda pro individuální chov zvířat 1.1.2016/112 Stáhnout soubor

Venkovní bouda pro individuální chov zvířat obsahuje stěny a střechu, přičemž stěny jsou tvořeny jednovrstvým pláštěm, zatímco střecha obsahuje vnější plášť a vnitřní plášť, mezi nimiž je vložena tepelně-izolační výplň. Ve střeše je upraven průduch, nad nímž je umístěn poklop, uzpůsobený pro vytvoření ventilační mezery.

Patent
RIV:P
Machálek Antonín
Způsob měření provozní zálohy výkonnosti vývěvy a zařízení k provádění způsobu 1.1.2016/111 Stáhnout soubor

Zdrojem podtlaku v dojicím ústrojí je vývěva o stálém výkonu. Při provozu dojicího stroje dochází v důsledku netěsností a poruch ke kolísání podtlaku. Aby bylo možno vykrýt kolísání podtlaku, vývěva musí disponovat alespoň minimální provozní zálohou své výkonnosti. Kolísání podtlaku je vyrovnáváno regulačním ventilem, do něhož je zavedeno přisávací potrubí. Princip měření provozní zálohy výkonnosti vývěvy je založen na tom, že se měří množství přisávaného vzduchu do regulačního ventilu, načež informace o tomto množství se převede na proporcionální informaci o okamžité velikosti provozní zálohy výkonnosti vývěvy. Výchozí vztah mezi množstvím přisávaného vzduchu a velikostí provozní zálohy výkonnosti vývěvy se nastaví při servisním seřízení vývěvy, přičemž tato seřízení se periodicky opakují. Ústrojím pro měření přisávaného vzduchu je stacionární průtokoměr, nejlépe v podobě rotametru. Ten může být spřažen se signalizačním ústrojím uzpůsobeným pro signalizování spodní hranice množství přisávaného vzduchu, což je informace o minimální hodnotě provozní zálohy výkonnosti vývěvy. Obsluha dojicího stroje má tuto informaci průběžně k dispozici, což vede k včasnému odhalení netěsností dojicího stroje.

Patent
RIV:P
Mayer Václav
Vacek Josef
Dovol Josef
Novák Jan
Protierozní kultivační zařízení 1.1.2016/110 Stáhnout soubor

Protierozní kultivační zařízení obsahuje jednak přípojný rám, který je opatřen prostředky pro spojení s tříbodovým závěsem, nainstalovaným na pojízdném polním stroji, a jednak hlavní rám, na němž jsou uloženy pracovní nástroje pro zpracování zemědělské půdy. Hlavní rám je s přípojným rámem spojen nehybně. Na hlavním rámu jsou výkyvně uloženy jednozvratné páky, k nimž jsou přichyceny potřebné statické i rotační pracovní nástroje. Ke statickým pracovním nástrojům patří zejména hrázkovací-formovací radlice a zahrnovadlo, zatímco skupinu rotačních pracovních nástrojů tvoří zejména důlkovací kolo, lopatkové kolo a zvedací kolo.

Patent
RIV:P
Machálek Antonín
Zařízení pro načechrávání kompostovaného materiálu 1.1.2016/109 Stáhnout soubor

Zařízení je uzpůsobeno pro umístění dovnitř krabicového kompostéru, přičemž obsahuje vertikálně orientované táhlo, do něhož jsou vetknuty příčle. Táhlo i příčle jsou duté, přičemž dutina táhla je propojena s dutými prostory příčlí. V příčlích jsou vyhotoveny výtokové otvory. Táhlo je u spodního konce otočně spojeno s dvojzvratnou pákou, která je v podpěrném bodě otočně uložena v kotvicím rámu. Při potřebě načechrání se dvojzvratná páka sešlápne, čímž se táhlo s příčlemi vysunu vzhůru a rozvolní tak kompostovaný materiál. Dvojzvratná páka se pomocí aretovacího kolíku zaaretuje. Do kompostovaného materiálu se dostane potřebný vzduch. Po několika dnech se aretace uvolní a kompostovaný materiál se vlastní vahou slehne, čímž se táhlo i dvojzvratná páka vrátí do výchozí polohy. Při zvlhčování se do dutiny táhla naleje voda, která je příčlemi rozvedena do vnitřku kompostovaného materiálu.

Patent
RIV:P
Souček Jiří
Jevič Petr
Řezací ústrojí adaptéru pro sklizeň tuhých stébelnatých rostlin 1.1.2016/108 Stáhnout soubor

Hlavní součástí řezacího ústrojí je řezací kolo, které je na rámu řezacího ústrojí uloženo za žacími válci a vkládacími válci, s jejichž pohybem je synchronizováno. Řezací kolo obsahuje náboj a obruč , k nimž je připevněn alespoň jeden nůž, jímž je překlenut dutý prostor mezi nábojem a obručí. Řezací kolo je opásáno poháněcím řemenem, s výhodou plochého provedení, který je obveden kolem poháněcího kola, jež je naklínováno na předlohovém hřídeli. Ze zdroje krouticího momentu je pohyb přenášen na předlohový hřídel soustavou hnacího nekončitého převodového členu a předlohového nekončitého převodového členu, kde oba členy jsou s výhodou tvořeny klínovými řemeny.

Patent
RIV:P
Dědina Martin
Plíva Petr
Jelínek Antonín
Vibrační zařízení 1.1.2016/107 Stáhnout soubor

Vibrační zařízení je určeno zejména pro separaci semen vinné révy ze směsi, která zbyde po vylisování hroznů. Zařízení obsahuje tři pod sebou ve sklonu uložená síta, z nichž každé má jiný tvar i světlost prosévacích otvorů. Síta jsou podrobena vibračnímu pohybu. Každé síto je opatřeno bočnicí, v níž je vytvořen výstupní otvor pro odchod nadsítného. Odvodem nadsítného a propadem podsítného se tak na jednotlivých sítech postupně oddělují semena od ostatní směsi, až v závěrečné fázi se získá frakce čítající v podstatě jen samotná semena. Semena pak mohou být použita jako surovina pro získání vinného oleje.

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Souček Jiří
Zařízení pro zjišťování fyzikálních parametrů při vysoušení 1.1.2016/106 Stáhnout soubor

Technické řešení se týká zařízení pro zjišťování fyzikálních parametrů při vysoušení tuhých látek vzduchovým proudem. Zařízení obsahuje teplovzdušný zdroj osázený ventilátorem se vstupním hrdlem a výstupním hrdlem. Vstupní hrdlo je napojeno na přívodní potrubí a výstupní hrdlo na teplovzdušné potrubí. Zařízení nalezne uplatnění v oblasti výzkumu a vývoje sušárenství a u výrobců, dodavatelů a provozovatelů sušáren k provádění rychlého stanovení podkladů pro nastavení parametrů sušení.

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Vegricht Jiří
Zařízení pro zjišťování průsaku kapaliny tuhým průlinčitým materiálem 1.1.2016/105 Stáhnout soubor

Technické řešení se týká zařízení pro zjišťování průsaku kapaliny tuhým průlinčitým materiálem, např. průsaku močůvky zemním podložím. Zařízení obsahuje vzájemně propojené nad sebou napevno sestavené komory, z nichž spodní komora má větší světlost než horní komora, dolní okraj horní komory je vnořen do spodní komory. Zařízení nalezme uplatnění při laboratorním zjišťování jednoho z důležitých parametrů v oblasti životního prostředí.

Průmyslový vzor
RIV:Fprum
Andert David
Vejchar Daniel
Roštnice kotle 1.1.2016/104 Stáhnout soubor

Výrobek, v němž je průmyslový vzor ztělesněn, je roštnice kotle.

Ostatní
RIV:O
Frydrych Jan
Volková Pavlína
Andert David
Gerndtová Ilona
Výsledky výzkumu energetických trav a praktické využití travní biomasy jako obnovitelného zdroje energie v oblasti Beskyd 1.1.2016/103 Stáhnout soubor

Výzkum trav pro energetické účely byl zaměřen na využití trav pro spalování a pro produkci bioplynu. Byly vytypovány trávy nejvhodnější pro energetické využití. Byl stanoven nejvýhodnější termín pro sklizeň energetických trav. V podmínkách České republiky se jeví nejvhodnější sklizeň energetických trav v období jejich sklizně na semeno s využitím vymlácené travní slámy pro energetické účely. Byla provedena řada spalných zkoušek trav v malých a velkých kotlích. Na základě výsledků druhé etapy výzkumu energetických trav a provedených spalných zkoušek ve velkých kotlích (500kW-2MGW) je možné doporučit spalování travního sena předně v kotlích určených pro spalování obilní slámy. V oblasti výzkumu trav pro produkci bioplynu byly odzkoušeny vybrané trávy a travní směsi v zeleném stavu i konzervované senážováním. Bylo dosaženo výnosu bioplynu 260 m3.t-1 organické sušiny při maximu 370 m3.t-1 organické sušiny u psinečku velikého. V oblasti Beskyd využívají travní biomasu pro energetické účely bioplynová stanice ve Valašském Meziříčí a firma Biopelety s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm, která vyrábí pelety přímo z lučního sena.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jsc
Pexa Martin
Čedík Jakub
Pražan Radek
Smoke and NOx emission of combustion engine using biofuels 1.1.2016/102 Stáhnout soubor

Zpráva na zakázku
RIV:Vsouhrn
Češpiva Miroslav
Zabloudilová Petra
Dědina Martin
Jelínek Antonín
Ověření emisních faktorů u referenčních chovů prasnic březích a prasnic (kojících) 1.1.2016/101

Ověřená technologie - Poloprovoz
RIV:Ztech
Kovaříček Pavel
Půdoochranná technologie zapravování posklizňových zbytků pěstovaných plodin a kompostu 1.1.2016/100 Stáhnout soubor

Předmětem ověřování byly postupy pro úhradu organické hmoty (dále OH) v půdě zapravováním posklizňových zbytků pěstovaných plodin a kompostů, sledování jejich vlivu na vodní režim a míru vodní eroze.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Hůla Josef
Gutu Dumitru
Kovaříček Pavel
Kroulík Milan
Soil characteristics in the system with permanent traffic lanes after two years of its beginning A95 1.1.2016/99 Stáhnout soubor

Ostatní
RIV:O
Hůla Josef
Novák Petr
Kovaříček Pavel
Vlášková Marcela
Zpracování půdy přispívající k omezení odtoku vody a smyvu zeminy 1.1.2016/98 Stáhnout soubor

Vhodně zvolená technologie pásového zpracování půdy představuje v našich podmínkách účinný postup k omezení odtoku vody a smyvu půdy při pěstování plodin, které jsou z hlediska vodní eroze rizikové. Na příkladu této technologie lze uvést příznivý souběh uplatnění výsledků výzkumu v oblasti zpracování půdy, agroekologie, výživy a hnojení, pedologie s vývojem zemědělské techniky a navigačních systémů. Nezastupitelný význam má přijetí této technologie zemědělskou praxí.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jsc
Velebil Jan
Malaťák Jan
Bradna Jiří
Mass yield of biochar from hydrothermal carbonization of sucrose 1.1.2016/97 Stáhnout soubor

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jsc
Zabloudilová Petra
Pecen Josef
Češpiva Miroslav
Some causes of differences in the NH3 concentration measured with the semiconductor sensors by one manufacturer 1.1.2016/96 Stáhnout soubor

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jsc
Weger Jan
Hutla Petr
Bubeník Jaroslav
Yield and fuel characteristics of willows tested for biomass production on agricultural soil 1.1.2016/95 Stáhnout soubor

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Vegricht Jiří
Šimon Josef
Hájek David
Svoboda Pavel
Průsak kejdy do podloží během skladování 1.1.2016/94 Stáhnout soubor

V laboratorních podmínkách byl sledován prostup hovězí kejdy písčitým substrátem. Měření bylo prováděno při přetlaku 90 ±10kPa. Získané výsledky prokázaly, že množství kejdy, které prostoupí substrátem je statisticky významně závislé na obsahu sušiny testované kejdy. Bylo také prokázáno, že v důsledku samotěsnícího účinku kejdy průsak kejdy, po jejím naskladnění, klesá na hodnoty požadované ČSN 75 0905. Tyto výsledky jsou důležité pro navrhování skladů statkových hnojiv a přípravu legislativních požadavků na sklady kejdy z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.

Ověřená technologie - Poloprovoz
RIV:Ztech
Češpiva Miroslav
Zabloudilová Petra
Fabiánová Mária
Šimon Josef
Pecen Josef
Jelínek Antonín
Automatické ovládání umělého osvětlení ve stáji v závislosti na intenzitě osvětlení 1.1.2016/93 Stáhnout soubor

Vysokoužitkové dojnice vyžadují zajištění optimálních podmínek stájového mikroklimatu mezi které patří i dostatečná intenzita osvětlení a správný světelný režim. Řada studií dokládá výrazně pozitivní vliv dostatečného osvětlení a optimálního světelného režimu na tvorbu hormonů, pozitivně ovlivňující produkci mléka a zlepšení reprodukčních parametrů. Ve většině stájí je však osvětlení řízeno ošetřovateli ručně bez ohledu na provozní podmínky a zootechnické požadavky zvířat. Výsledkem je v letních měsících pozdní vypínání osvětlení s negativním vlivem na ekonomiku chovu a naopak v zimních měsících nedostatečná intenzita osvětlení i v denních hodinách. Tyto problémy odstraňuje automatické řízení osvětlení ve stáji v závislosti na intenzitě vnějšího osvětlení. Pro řízení je použit soumrakový spínač s externím čidlem a integrovanými digitálními spínacími hodinami.

Ověřená technologie - Poloprovoz
RIV:Ztech
Češpiva Miroslav
Zabloudilová Petra
Fabiánová Mária
Šimon Josef
Pecen Josef
Jelínek Antonín
Ověřená technologie automatického řízení chodu ventilátorů v závislosti na teplotě a koncentraci oxidu uhličitého ve stájovém prostředí 1.1.2016/92 Stáhnout soubor

Dojnice, ustájené v objektech s malým svislým průřezem, relativně nízkými stropy, s malou kubaturou trpí v průběhu celého roku nedostatečnou výměnou vzduchu. V letním období je díky malému průřezu stavebních otvorů malý průtok vzduchu a dojnice jsou vystaveny nebezpečí tepelného stresu. Přínosem pro zlepšení stájového mikroklimatu je proto instalace přídavných axiálních ventilátorů. Nutnou podmínkou je jejich optimální řízení v závislosti na teplotě. V zimním období však dojnice vyžadují také dostatečnou výměnu vzduchu. V tomto období bývají ve stájích stavební otvory uzavřeny z důvodu zachování teplotního komfortu dojnic. Ve stájích osazených ventilátory je výhodné zajistit v zimním období výměnu vzduchu relativně krátkým chodem ventilátorů v závislosti na koncentraci CO2. Během krátkého chodu ventilátorů se vzduch ve stáji v krátkém čase vyvětrá, ale stavební konstrukce se nestačí ochladit a nasátý vzduch se rychle ohřeje na původní teplotu ve stáji. Dojnice tak nejsou vystaveny zvýšené koncentraci oxidu uhličitého se všemi nepříznivými důsledky (únava, snížený příjem krmiva,zvýšená tepová frekvenci a dýchací obtíže). Některé axiální ventilátory, které jsou svým výkonem vhodné pro osazení v takovýchto typech stájích umožňují provoz na plný nebo snížený výkon. To lze s výhodou uplatnit při řízení ventilátorů v závislosti na teplotě bez zbytečně vysoké rychlosti vzduchu, na který jsou dojnice zejména v chladném období velice citlivé. Navržená regulace využívá standardně vyráběné kombinované snímače teploty, relativní vlhkosti a koncentrace CO2 ve vzduchu např. H6020 firmy COMET SYSTEM, s.r.o. Jeden ze snímačů je umístěn uvnitř stáje a řídí chod ventilátorů ve stáji v závislosti na parametrech stájového vzduchu. Druhý snímač je umístěn vně stáje a blokuje chod ventilátorů při velké relativní vlhkosti venkovního vzduchu (déšť, mlha). Ovládání je doplněno o časový spínač, který bez ohledu na parametry venkovního vnitřního vzduchu zapíná ventilátory v pravidelných intervalech na velice krátkou dobu na snížený výkon. Jednak se tím zabezpečí minimální výměna vzduchu, jednak se zabrání zatuhnutí rotačních částí ventilátorů po dobu jejich eventuelní dlouhodobé nečinnosti. Celý systém je doplněn přepínačem, který kromě automatického režimu umožňuje ventilátory ovládat i ručně s volbou sníženého nebo plného výkonu. Chovatelům se tak nabízí možnost ve stájích s relativně nízkými stropy a nedostatečnou přirozenou výměnou vzduchu zlepšit mikroklimatické parametry ve stáji. V kritických letních dnech lze snížit nebezpečí tepelného stresu a v zimním období systém zabezpečí automatickou výměnu vzduchu bez podchlazení dojnic.

Ověřená technologie - Poloprovoz
RIV:Ztech
Češpiva Miroslav
Zabloudilová Petra
Fabiánová Mária
Šimon Josef
Pecen Josef
Jelínek Antonín
Ověřená technologie nízkoenergetické výměny vzduchu ve stáji typové řady K96 v období se zvýšeným rizikem tepelného stresu 1.1.2016/91 Stáhnout soubor

Dojnice, ustájené v objektech s malým svislým průřezem, relativně nízkými stropy, s malou kubaturou a s nedostatečnou výměnou vzduchu (typicky stáje typu K 105 a podobné) trpí zejména ve dnech s extrémními teplotami vzduchu výrazným teplotním stresem. Osazení stájí přídavnými axiálními ventilátory na malá napětí s relativně nízkým příkonem výrazně zlepší mikroklimatické parametry ve stájích Teplotní stres se kromě řady krajně nepříznivých reakcí organismu projevuje zejména snížením denního nádoje. Axiální ventilátory se stejnosměrnými motory na malá napětí je možné napájet přímo z fotovoltaických panelů s jednoduchou regulací. Výrazně se tak sníží provozní náklady na spotřebu elektrické energie pro napájení ventilátorů. Navíc, pokud stavba nemá dostatečnou tepelnou izolaci mezi pláštěm střechy a vnitřním prostorem stáje, umístění fotovoltaických panelů na plášť střechy vede ke snížení povrchové teploty krytiny a snížení teploty uvnitř stáje. Chovatelům se nabízí možnost ve stájích s relativně nízkými stropy a nedostatečnou přirozenou výměnou vzduchu zlepšit mikroklimatické parametry ve stáji zejména v kritických letních dnech s relativně nízkými provozními náklady.

Ostatní
RIV:O
Souček Jiří
Bjelková Marie
Renčiuková Veronika
Šmirous Prokop
Možnosti využití lněného stonku pro výrobu palivových briket 1.1.2016/90

Len je v současnosti primárně pěstován pro produkci semene. Zbylý stonek je ale technicky a energeticky využitelnou surovinou. Text popisuje aspekty jeho využití při výrobě palivových briket včetně stanovení jejich parametrů.

Ostatní
RIV:O
Souček Jiří
Bjelková Marie
Renčiuková Veronika
Šmirous Prokop
Energetická a ekonomická náročnost sklizně lnu 1.1.2016/89

Sklizeň olejného lnu se v praxi řeší sklízecími mlátičkami. Měřením energetických a exploatačních parametrů v provozních podmínkách byly stanoveny energetické a ekonomické aspekty této operace.

Ostatní
RIV:O
Souček Jiří
Parametry dopravy silážní kukuřice 1.1.2016/88

Článek je zaměřen na dopravní segment logistického řetězce provozu bioplynové stanice. Pomocí GPS modulů instalovaných ve sklízecí řezačce a vybraných dopravních soupravách byly získány údaje o vzdálenostech, pracovních rychlostech a časech, sklizené ploše, GPS souřadnicích a nadmořské výšce. Z údajů byly vypočítány provozní parametry souprav při dopravě kukuřice pro bioplynovou stanici.

Ostatní
RIV:O
Lukáš Jan
Haberle Jan
Pražan Radek
Souček Jiří
Sova Jan
Lněnička Petr
Využití UAV pro detekci sucha 1.1.2016/87

Využití UAV v rostlinné výrobě je perspektivní technologie pro vývoj oboru. Jednou z mnoha možností využití je monitoring porostů zasažených suchem. Stres lze detekovat obrazovou analýzou.

Norma
RIV:Hleg
Kotlánová Alice
Jevič Petr
ČSN EN ISO 17831-2 Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety 1.1.2016/86

Tato norma určuje metodu pro stanovení mechanické odolnosti briket. Mechanickou odolností se měří odolnost slisovaných paliv vůči nárazům a/nebo otěru v důsledku manipulace a přepravy.

Norma
RIV:Hleg
Kotlánová Alice
Jevič Petr
ČSN EN ISO 17831-1 Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety 1.1.2016/85

Tato norma určuje metodu pro stanovení mechanické odolnosti briket. Mechanickou odolností se měří odolnost slisovaných paliv vůči nárazům a/nebo otěru v důsledku manipulace a přepravy.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Abrham Zdeněk
Andert David
Herout Milan
Energetické využití slámy a sena - bilance a náklady 1.1.2016/84 Stáhnout soubor

V současné době je třeba hledat vhodné alternativy, které umožní snížení nákladů na energii a zvýšení energetické nezávislosti. Energetické využití zemědělské biomasy je jednou z vhodných variant. Stejnou pozornost jako technice a technologii energetického využití biomasy je však třeba věnovat ekonomice.

Ostatní
RIV:O
Jevič Petr
Nezbytnost výroby certifikovaných konvenčních biopaliv pro dodávky krmiv a dekarbonizaci dopravního sektoru i po roce 2020 1.1.2016/83 Stáhnout soubor

Dekarbonizace odvětví dopravy v EU vyžaduje konkrétní a realistickou politiku. Avšak návrh Evropské komise na revizi směrnice o obnovitelné energii toto nesplňuje. Efektivní politika pro období po roce 2020 vyžaduje zvýšenou energetickou účinnost a postupné snižování intenzity emisí uhlíku u všech paliv uplatňovaných na trhu. Nesmí být snížen 7% maximální příspěvek biopaliv vyrobených z plodin pěstovaných na orné půdě k podílu obnovitelných zdrojů energie v dopravě, což je výsledkem tři roky trvající politické diskuse. Tento kompromis také uznává, že konvenční biopaliva produkují cenné vedlejší produkty, zejména pro odvětví živočišné výroby, což umožňuje EU snížit celkový deficit bílkovin podstatným snížením své závislosti na dovozu krmných mouček. Evropský průmysl již dodržuje přísná kritéria udržitelnosti a zavazuje se k jejich průběžnému zdokonalování. Udržitelnost je předpokladem pro to, aby jakýkoliv druh obnovitelné energie mohl přispět k dosažení cílů v oblasti dekarbonizace

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Jevič Petr
Šedivá Zdeňka
Stav a budoucnost produkce bionafty v Evropské unii zohledňující nové legislativní požadavky 1.1.2016/82 Stáhnout soubor

Článek hodnotí produkci a spotřebu bionafty ve světě, EU a ČR. Chybějící národní i evropská strategie v oblasti biopaliv se projevuje již druhým rokem klesajícím prodejem bionafty. Dále se popisují možnosti splnění 10% cíle podílu obnovitelných zdrojů energie v dopravě a 6% snížení emisí GHG z pohonných hmot v roce 2020

Ostatní
RIV:O
Jevič Petr
Šedivá Zdeňka
Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a příspěvek udržitelných biopaliv pro jeho splnění 1.1.2016/81

Ostatní
RIV:O
Hůla Josef
Kovaříček Pavel
Gutu Dumitru
Snížení rozsahu zhutňování půdy 1.1.2016/80 Stáhnout soubor

Pěstitelské technologie polních plodin jsou spojeny s přejezdy po pozemcích, které způsobují nežádoucí zhutňování půdy. Zhutnění půdy sice může snížit výnosy plodin, velmi závažné jsou však ekologické důsledky. Snížená infiltrace srážkové vody na zhutnělých půdách způsobuje při intenzívních dešťových srážkách nárůst povrchového odtoku vody s rizikem vodní eroze půdy.

Uspořádání konference ( workshopu) nebo účast na výstavě
RIV:M
Jevič Petr
Šedivá Zdeňka
Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a udržitelná mobilita s certifikovanými biopalivy 1.1.2016/79 Stáhnout soubor

Mezinárodní konference byla zaměřena na legislativu, výrobu, marketing, logistiku, daňové a cenové aspekty udržitelných biopaliv v dopravě. Prezentuje povinnost snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a možnosti splnění 10% cíle podílu OZE v dopravě s ohledem na návrh novely zákona o ochraně ovzduší provádějící transpozici směrnice Rady č. 2015/652/EU, týkající se snižování emisí GHG z pohonných hmot.

Funkční vzorek
RIV:Gfunk
Šimon Josef
Machálek Antonín
Bradna Jiří
Vegricht Jiří
Lokalizační systém pro sledování dojnic 1.1.2016/78

Ostatní
RIV:O
Hutla Petr
Jevič Petr
Bioenergetické centrum pro měření parametrů tuhých biopaliv 1.1.2016/77 Spustit program

Bioenergetické centrum pro měření parametrů tuhých biopaliv bylo vybudováno v rámci projektu CZ.2.16/3.1.00/24502 operačního programu ,,OP Praha - Konkurenceschopnost

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Kára Jaroslav
Kroulík Milan
Souček Jiří
Pražan Radek
Uplatnění polních robotů v podmínkách českého zemědělství 1.1.2016/76 Stáhnout soubor

Robotické systémy pronikají do stále většího počtu lidských činností. Dominantou robotických aplikací jsou exkluzivní obory jako kosmonautika a medicína, ale robotické aplikace stále intenzivněji pronikají i do výrobní sféry, zemědělství nevyjímaje. Z celosvětového pohledu je zřejmé, že se robotizací zemědělské výroby zabývají zejména ekonomicky vyspělé země, kde má využití robotů alespoň minimální tradici v jiných výrobních oblastech.

Článek v odborném impaktovaném časopise
RIV:Jimp
Borovec Roman
Perrin Hél?ne
On the systematic position of some species of Chiloneus, Desbrochersella and Sciaphilus, with description of two new species and lectotype selection (Coleoptera: Curculionidae) 1.1.2016/75 Stáhnout soubor

Byly studovány historické taxony popsané především francouzskými entomology, hlavně Desbrochersem des Loges a Picem, a částečně také ostatními autory, které jsou deponovány v evropských muzeích. Je vyjasněn současný status jednotlivých taxonů rodů Chiloneus a Sciaphilus a rodů příbuzných, s návrhy mnoha nových synonym, přesunů a kombinací, který tak tvoří přehled o druzích téměř neznámých od doby jejich popisu. Stručná historie výzkumu rodů Chiloneus a Debrochersella je uvedena chronoligicky. U veškerého typového materiálu jsou uvedena následující data: typová lokalita podle originálního popisu, seznam zkoumaného typového materiálu včetně všech dat excerpovaných z lokalitních údajů, kde byl dostupný i další netypový materiál, je také citován. Poznámka obsahuje měření, ale je zaměřena na diskuzi objasňující verifikaci typového materiálu a hlavně na diskuzi zaměřenou na zdůvodnění současného taxonomického statusu uvnitř Entiminae. Poznámka je doplněna diferenciální diagnozou zaměřenou na srovnání s podobnými anebo příbuznými druhy. Dva nové druhy pro vědu, Chiloneus tenietensis sp. nov. a C. globulus sp. nov. z Alžíru jsou popsány, ilustrovány a porovnány s nejblíže příbuznými druhy. Sedm nových kombinací je navrženo, Chiloneus přesunutých z Debrochersella a naopak Sciaphilus, Desbrochersella, Myochlamys, Polydrusus a Sericopholus z rodu Chiloneus. Sedmnáct nových synonym rodů Chiloneus, Desbrochersella, Pleurodirus a Sericopholus je navrženo. Lektotypy třiceti druhů Alophinus, Chiloneus, Eusomus, Foucartia, Holcorhinus, Platytarsus a Sciaphilus jsou označeny, přesná data jejich typového materiálu jsou citována. Check-list navržených nových změn Chiloneus a také nových kombinací a změn příbuzných rodů je uveden.

Příspěvek ve sborníku
RIV:O
Hanč Aleš
Mezuliánik Miloslav
Legislativní podklady pro vermikompostování 1.1.2016/74 Stáhnout soubor

V rámci konání 12. ročníku mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady - inovace a spolupráce pořádané v Náměšti nad Oslavou, byla přednesena přednáška, která se skládala ze dvou částí - v první části Legislativní podklady pro vermikompostování seznámil A. Hanč účastníky s cílem a postupem řešení projektu a s doposud dosaženými výsledky, ve druhé části přednášky Legislativní podklady - rámec pro vermikompostování seznámil posluchače M. Mezuliáník s postupem zpracovávání návrhu připravované normy pro proces vermikompostování.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Stehlík Martin
Kovaříček Pavel
Vlášková Marcela
Renčiuková Veronika
Vliv kompostu na retenci vody v konvenčním hospodaření s orbou 1.1.2016/73 Stáhnout soubor

Na polním pokuse s orbou a střídáním obilnin a řepky na hlinitopísčité kambizemi byl po 4 roky sledován vliv každoročně zapravovaného kompostu v dávce 20 t.ha-1 na retenci vody. Výsledky statisticky významně nepotvrdily vliv zapravovaného kompostu na maximální vodní kapilární kapacitu (MVKK), přestože to trend v grafickém zobrazení MVKK naznačuje. Míru retence MVKK může ovlivňovat zpracování půdy a nezapravování posklizňové slámy. V prvním roce pokusu nebyla MVKK zapraveným kompostem ovlivněna. Schopnost kompostu na retardaci ztráty vody byla naopak statisticky prokázána na výsledcích ztráty vody z válečků po 2-hodinovém odsávání na suchém filtračním papíru.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Pospíšilová L’ubica
Vlček V.
Hábová M.
Hybler V.
Kovaříček Pavel
Vlášková Marcela
Stehlík Martin
Vliv aplikace půdní pomocné látky PRP-SOL na obsah a kvalitu humusu 1.1.2016/72 Stáhnout soubor

Působení přípravku PRP-SOL na obsah a kvalitu půdních humusových látek bylo sledováno u kambizemě modální (Svárov, okr. Kladno, ČR). Přípravek byl aplikován na podzim 2014 v dávce 200 kg.ha-1 na povrch odstředivým rozmetadlem. V roce 2015 byl zapraven pod patu do hloubky 8-10 cm při setí pšenice ozimé v dávce 200 kg.ha-1. V průběhu let 2015-2016 byl sledován celkový obsah organického uhlíku a množství a kvalita humusových látek. Celkový obsah organického uhlíku a humusových látek byl stanoven oxidimetrickou titrací. Kvalita humusových látek byla hodnocena podle jejich absorbance v UV-VIS oblasti spektra.Výsledky ukázaly, že aplikace PRP-SOL se projevila pozitivně na obsahu i kvalitě HL a je doporučeno zvýšit aplikační dávku této půdní pomocné látky.Výsledky však nebyly statisticky průkazné.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Frydrych Jan
Andert David
Gerndtová Ilona
Volková Pavlína
Výsledky výzkumu trav pro energetické využití 1.1.2016/71 Stáhnout soubor

Nepotravinářské využití zemědělské půdy a její konzervace travními porosty je v současné době rozšířeným tématem. Na pokusných pozemcích OSEVY PRO s.r.o. Výzkumné stanice travinářské v Rožnově - Zubří byly sledovány u vybraných travních druhů výnosy a obsah sušiny. Vliv na zvýšení produkce travní hmoty vykazuje hnojení dusíkem v dávce 50 kg.ha-1. Zemědělské bioplynové stanice hledají možnosti přidání biomasy do vstupních substrátů. Konzervovaná travní hmota obsahuje dostatečný podíl vody a je vhodným materiálem pro výrobu bioplynu.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Lukáš Jan
Lněnička Petr
Kroulík Milan
Kumhálová Jitka
Sova Jan
Madaras Mikuláš
Haberle Jan
Urban Milan
Hermuth Jiří
Nesvadba Zdeněk
Friedlová Michaela
Pražan Radek
Souček Jiří
Využití bezpilotních prostředků v zemědělství 1.1.2016/70 Stáhnout soubor

S rozvojem a dostupností technologií spojených s metodami snímání zemského povrchu pomocí satelitních snímků s vysokým prostorovým rozlišením se pro rostlinnou produkci otevírají zároveň nové možnosti pro lokální operativní monitorování a sběr dat z malé vzdušné výšky, které rozvíjejí a naplňují koncept integrované produkce a precizního zemědělství. Atraktivní alternativou jsou bezpilotní prostředky, které nabízejí rychlou, včasnou a levnou detekci problémů v oblastech růstu, výživy, ochrany rostlin, agrotechnických zásahů, kontroly a hodnocení opatření kvantitativního i kvalitativního charakteru.

Uspořádání konference ( workshopu) nebo účast na výstavě
RIV:M
Plíva Petr
Malý Miloslav
Kučerová Iva
Kompostování BRKO v praxi 1.1.2016/69 Stáhnout soubor

Cílem workshopu bylo seznámení s historií vzniku kompostárny. Poté byli účastníci obeznámeni s nakládáním s biologicky rozložitelnými komunálními odpady. Představen byl finální produkt - registrovaný Kompost EW i stroje, které jsou součástí kompostovací linky. Následovala praktická ukázka monitorování teploty, vlhkosti. Po předvedení pásových hromad i nabízených produktů proběhla diskuse.

Ostatní
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna Vodňany 1.1.2016/68 Stáhnout soubor

Na konci roku 2011 byla uvedena do provozu nová kompostárna společnosti RUMPOLD 01 - Vodňany s. r. o. Nachází se v areálu Řízené skládky odpadů Vodňany provozované taktéž společností RUMPOLD 01 - Vodňany s. r. o. a její předpokládaná roční kapacita je administrativně omezena na 5000 t/rok s možností zvýšení na 12 000 - 15 000 t/rok.

Ostatní
RIV:O
Gerndtová Ilona
Andert David
Energetické využití trav - spalování. Energy 1.1.2016/67 Stáhnout soubor

Přednáška v rámci semináře zahrnuje druhy trav, které jsou vhodné pro energetické využití, výnosy trav, parametry fytomasy pro spalování, obsah vody a popela, spalné teplo, vlastnosti popela. Přehled zařízení pro zpracování fytomasy ke spalování, briketovací lisy, peletizační linka a typy spalovacích zařízení.

Ostatní
RIV:O
Plíva Petr
Prezentace podstatných částí odborné knihy Kompostování a kompostárny 1.1.2016/66 Stáhnout soubor

V rámci konání veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2016 byl uspořádán seminář Kompostování - recyklace biologicky rozložitelných odpadů a péče o půdu, na kterém byla slavnostně pokřtěna odborná publikace Kompostování a kompostárny. Prezentace podstatných částí publikace byla hlavním tématem přednášky.

Ostatní
RIV:O
Plíva Petr
Zdroje organické hmoty z nezemědělské oblasti na Plzeňsku 1.1.2016/65 Stáhnout soubor

Aplikace kompostu do půdy má mnoho nesporných výhod. Přináší zlepšení struktury půdy, čímž se zlepšuje infiltrace vody a zpracovatelnost půdy. Zvyšuje se retenční vodní kapacita půdy. Aplikace kompostu je prevencí půdní eroze a v neposlední řadě, protože je to organické hnojivo, podporuje zvyšování úrodnosti a výnosů

Ostatní
RIV:O
Plíva Petr
Zdroje organické hmoty z nezemědělské oblasti na Mělnicku 1.1.2016/64 Stáhnout soubor

Aplikace kompostu do půdy má mnoho nesporných výhod. Přináší zlepšení struktury půdy, čímž se zlepšuje infiltrace vody a zpracovatelnost půdy. Zvyšuje se retenční vodní kapacita půdy. Aplikace kompostu je prevencí půdní eroze a v neposlední řadě, protože je to organické hnojivo, podporuje zvyšování úrodnosti a výnosů

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Bradna Jiří
Malaťák Jan
Skladování v ochranné atmosféře 1.1.2016/63

Sklizňové a posklizňové ztráty způsobené špatným zacházením se surovinami, napadením hlodavci a škůdci a šířením skladištních chorob dosahují v některých případech až 25 % celkového objemu sklizených plodin. Posklizňové úpravy zemědělských surovin rostlinného původu slouží pro účely co nejrychlejšího převedení plodin do stavu vhodného k přepravě, okamžitému zpracování nebo dlouhodobému skladování.

Ostatní
RIV:O
Plíva Petr
Komunitní kompostárna Bechyně - 53-2016 1.1.2016/62 Stáhnout soubor

Společnost Bytenes Bechyně, spol. s r. o. byla založena roku 1996 městem Bechyně jako jediným stoprocentním společníkem. Hlavním předmětem činnosti společnosti je správa bytového fondu v majetku města a péče o veřejná prostranství města. Společnost dále nabízí své služby pro občany města a okolních obcí i pro různé podnikatelské subjekty.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Souček Jiří
Burg Patrik
Zpracování odpadního dřeva z ovocných sadů 1.1.2016/61 Stáhnout soubor

Plochy intenzivních ovocných výsadeb se v současnosti v ČR pohybují na úrovni kolem 19 tis. ha. Vedle produkce ovoce jsou tyto výsadby také nezanedbatelným zdrojem dřevní hmoty Dřevní hmota je produkována každoročně při pravidelném výchovném a udržovacím řezu ovocných dřevin, v poměrně velkém množství je k dispozici také při klučení sadů na konci jejich plánované životnosti. Celkové množství produkované dřevní hmoty je v rámci ČR odhadováno na 50000 t/rok. Sady tak mohou být významným zdrojem dřevní hmoty pro energetické a materiálové využití. Štěpka získaná při zpracování odpadní dřevní hmoty ze sadů tedy může být konkurenceschopnou surovinou. V případě dodržení vhodného technologického postupu jsou měrné náklady na produkci štěpky s obsahem vody do 17 % nižší než 1000 Kč/t.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Lukáš Jan
Lněnička Petr
Kroulík Milan
Kumhálová Jitka
Sova Jan
Madaras Mikuláš
Haberle Jan
Urban Milan
Hermuth Jiří
Nesvadba Zdeněk
Friedlová Michaela
Pražan Radek
Souček Jiří
Využití bezpilotních prostředků v zemědělství 1.1.2016/60 Stáhnout soubor

S rozvojem a dostupností technologií spojených s metodami snímání zemského povrchu pomocí satelitních snímků s vysokým prostorovým rozlišením se pro rostlinnou produkci otevírají zároveň nové možnosti pro lokální operativní monitorování a sběr dat z malé vzdušné výšky, které rozvíjejí a naplňují koncept integrované produkce a precizního zemědělství. Atraktivní alternativou jsou bezpilotní prostředky, které nabízejí rychlou, včasnou a levnou detekci problémů v oblastech růstu, výživy, ochrany rostlin, agrotechnických zásahů, kontroly a hodnocení opatření kvantitativního i kvalitativního charakteru.

Uspořádání konference ( workshopu) nebo účast na výstavě
RIV:W
Plíva Petr
Kolmanová Drahomíra
Pechek Antonín
Bioodpady z údržby vyšehradského parku. Jak je s nimi nakládáno? 1.1.2016/59 Stáhnout soubor

Workshop byl uspořádán v areálu Kompostárny Vyšehrad. Po přednesení jednotlivých příspěvků nasledovala ukázka vermikompostéru s větším objemem a komentář k jeho využití. V diskuzi byly poté zodpovězeny dotazy účastníků k problematice vermikompostování.

Ostatní
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna Petrůvky 1.1.2016/58 Stáhnout soubor

V areálu Odpadového centra Petrůvky nedaleko Třebíče byla v roce 2015 otevřena nová linka na dotřiďování komunálního odpadu a kompostárna s kapacitou 5000 tun přijímaného biologicky rozložitelného odpadu za rok

Ostatní
RIV:O
Bradna Jiří
Malaťák Jan
Skladování potravinářských zrnin v halových skladech 1.1.2016/57 Stáhnout soubor

Pro skladování zrnin se v současné době používají jak věžové zásobníky rekonstruované či nově postavené, tak halové sklady. Většina skladovacích kapacit je vybavena provzdušňovacími systémy, mechanizovaným i nemechanizovaným naskladňováním a vyskladňováním, s kapacitou až do 5000 t. U těchto typů skladů dochází běžně ke ztrátám 2-3%.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Mayer Václav
Vejchar Daniel
Snížení spotřeby energie při skladování brambor 1.1.2016/56 Stáhnout soubor

Článek představuje výsledky víceletého sledování spotřeby zejména elektrické energie a paliv při skladování brambor. Pozornost byla věnována především zjišťování a měření energeticky náročných míst a technologických uzlů ve stávajících provozních strojových technologických linkách naskladňování, vyskladnění, tržní úpravy a spotřeby elektrické energie na udržování správného skladovacího klimatu a spotřeby paliv na provoz skladů ve stávajících skladech brambor zemědělských podniků. Na základě měření jsou navržena doporučení umožňující snížit spotřebu energie na skladování brambor u zemědělských prvovýrobců.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Hůla Josef
Kovaříček Pavel
Gutu Dumitru
Snížení rozsahu zhutňování půdy 1.1.2016/55 Stáhnout soubor

Pěstitelské technologie polních plodin jsou spojeny s přejezdy po pozemcích, které způsobují nežádoucí zhutňování půdy. Zhutnění půdy sice může snížit výnosy plodin, velmi závažné jsou však ekologické důsledky. Snížená infiltrace srážkové vody na zhutnělých půdách způsobuje při intenzivních dešťových srážkách nárůst povrchového odtoku vody s rizikem vodní eroze.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Souček Jiří
Assessment of linseed harvest efficiency 1.1.2016/54 Stáhnout soubor

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Pražan Radek
Čedík Jakub
Gerndtová Ilona
Neřold Jan
Pexa Martin
Comparison of three sets of drive tractor tyres with respect to traction properties 1.1.2016/53 Stáhnout soubor

Tento příspěvek se zabývá porovnáním tří typů traktorových pneumatik se stejnými parametry 600/65 R38 od výrobce Mitas (pneumatiky IF a VF a prototypy PneuTrac. Pneumatiky jsou vyrobeny z různých směsí a mají rozdílné složení, které umožňuje provoz při nízkém tlaku nahuštění. Porovnání je založeno na otiscích pneumatik, měrném tlaku a tahových vlastnostech pneumatik. Tlak nahuštění byl nastaven podle hodnot doporučených výrobcem pro dané zatížení (3650 kg). Tlak nahuštění byl 160 kPa v případě IF pneumatik, 100 kPa u VF pneumatik a 60 kPa u prototypu pneumatik PneuTrac. Závislost prokluzu na tažné síle byla měřena za účelem porovnání tažných vlastností. Výsledky ukázaly, že prototyp pneumatik PneuTrac s tlakem nahuštění 60 kPa měly největší otisky a měly také nejvýhodnější trakční vlastnosti.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Pexa Martin
Čedík Jakub
Pražan Radek
Analysis of the NRSC test during the use of biofuels for the Zetor Forterra tractor 1.1.2016/52 Stáhnout soubor

Produkce pevných částic významně zvyšuje stupeň nebezpečí u spalovacích motorů. V současné době existuje mnoho konstrukčních řešení, jejichž cílem je omezit kouřové zplodiny ze spalovacích motorů. Jedno z nejdůležitějších řešení navrhuje zvýšení vstřikovacích tlaků až na hranici 250 MPa a filtrování výfukových plynů. Článek srovnává různá paliva a biopaliva a jejich účinek na emise z přeplňovaného spalovacího motoru. Toto srovnání používá 8 - bodový NRSC test, při němž byla použita následující paliva: nafta, metylester řepkového oleje a hydrogenovaný olej.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Novák Petr
Hůla Josef
Kumhálová Jitka
Translocation of soil particles at different speed of tillers 1.1.2016/51 Stáhnout soubor

Zpracování půdy může přispět k nežádoucímu přenosu půdních částic do níže položených částí pozemků na svazích. Vliv nářadí na zpracování půdy na tento přenos půdních částic nebyl dosud dostatečně vysvětlen. Předmětem výzkumu bylo vyhodnotit vliv různých pracovních rychlostí diskového kultivátoru a radličkového kultivátoru na přenos půdních částic během mělké podmítky. V případě obou kultivátorů byl zjištěn významný přenos půdních částic ve směru pohybu nářadí, zatímco nejvzdálenější částice byly po kultivaci malým kultivátorem nalezeny více než 3 metry od od jejich původního umístění ve vrstvě ornice. Diskový kultivátor přesunul půdní částice na kratší vzdálenost, než tomu bylo u radličkového kultivátoru. Byla hodnocena statistická významnost rozdílů ve vzdálenosti přenesených částic při různých pracovních rychlostech kultivátorů od 4,5 do 14 km.h-1.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Hůla Josef
Kovaříček Pavel
Novák Petr
Vlášková Marcela
Surface water runoff and soil loss in maize cultivation 1.1.2016/50 Stáhnout soubor

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Hartová Veronika
Hart Jan
Bradna Jiří
Reliability of face readers in difficult conditions 1.1.2016/49 Stáhnout soubor

Tento článek je zaměřen na hodnocení biometrických čtecích zařízení, které identifikují osobu podle rysů obličeje. Biometrická identifikace uživatele je v této době vysoce aktuální téma. Nejvíce rozšířená při identifikaci osob na základě otisků prstů. Za účelem testování byly vybrány systémy, které identifikují osobu podle rysů obličeje. Zkoušky ukázaly chyby u těchto čtecích zařízení jak za standardních, tak i obtížných podmínek. Testy byly zaměřeny na spolehlivost údajů uživatele a byly prováděny u dvou biometrických systémů. Chyby vznikly za nepříznivých podmínek a tyto nepříznivé podmínky byly následující: znečištění tmavým olejem, znečištění půdou, znečištění kosmetikou, znečištění sazemi, znečištění černým uhlím a znečištění barvami. Výsledky měření ukázaly, že naměřené spolehlivé hodnoty neodpovídají hodnotám uváděným výrobci. Je nezbytné přizpůsobit a zdokonalit tyto biometrické identifikační systémy pro použití v průmyslových oblastech, protože jsou často používány v těchto oblastech jako systémy přístupové a pohotovostní či obslužné.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Hart Jan
Hartová Veronika
Bradna Jiří
Intrusion and hold-up alarm systems and their reliability glass break detection 1.1.2016/48 Stáhnout soubor

Článek je zaměřen na hodnocení spolehlivosti senzorů rozbitého skla při vniknutí do objektu a poplachových, zabezpečovacích a tísňových systémů (I + HAS). Tyto systémy slouží především k ochraně budov proti nedovolenému a nezákonnému jednání třetích stran a mohou být použity také jako sledovací a kontrolní systémy. Některá rizika mohou vzniknout během instalace těchto poplachových, zabezpečovacích a tísňových systémů a zhoršit tak bezpečnost celé budovy. Rizika vzniklá při špatné instalaci, nebo různé způsoby sabotáže představují vždy vážné nebezpečí pro strážené budovy. V době nárůstu majetkové kriminality, je velmi důležité, aby byly senzory účinné, spolehlivé a v bezvadném stavu. V případě návrhu na rozmístění těchto senzorů je samozřejmě důležité určit jejich správné umístění, typ senzoru, ale rovněž zaručit jejich funkční schopnost při použití. Praktické zkoušky prováděné s GB senzory přinesly důležité informace o jejich funkčnosti a použitelnosti v praxi. Pokud by byl narušitel informován o fungování těchto senzorů, pak by mohly být vyřazeny z činnosti.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Čedík Jakub
Pexa Martin
Chyba Jan
Pražan Radek
Pressure conditions inside the workspace of mulcher with vertical axis of rotation 1.1.2016/47 Stáhnout soubor

Údržba a ošetřování ploch trvalých travních porostů, ploch ponechaných ladem a mulčování v kombinaci s jinými pracovními operacemi (sečení, pastva) představují výhodné postupy. Aplikace tradiční seče travních porostů je energeticky náročná. Nároky na energii a kvalitu práce jsou ovlivněny proudem vzduchu a použitým tlakem v pracovním prostoru uvnitř mulčovače. V tomto článku je měřen a analyzován mulčovač se svislou osou rotace. Byly zkoumány rovněž závislosti tlaku uvnitř pracovního prostoru mulčovače na rychlosti rotace a vzdálenosti od osy rotace. Kroutící moment a zdroj energie mulčovače jsou zde rovněž uvedeny. Bylo zjištěno, že uvnitř pracovního prostoru se vytváří podtlak v důsledku odstředivé síly a tlak klesá se čtvercem rychlosti rotace.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Malaťák Jan
Bradna Jiří
Hrabě Petr
Kučera Marián
Energy utilization of by-products from mechanical recycling process of electronic waste 1.1.2016/46 Stáhnout soubor

Článek se zabývá využitím energie vedlejších produktů z mechanické recyklace elektrických a elektronických zařízení. Jedná se především o rozdrcené plasty a prach z jeho úklidu a z procesu filtrace. Konečnými výrobky této technologie jsou hlavně kovové součásti. Jiné vedlejší produkty jsou ukládány na skládky odpadu. Jednotlivé vzorky jsou analyzovány na palivové vlastnosti, provádějí se analýzy prvků a jsou určeny stechiometrické modely spalování. Hodnoty prvkového složení ukazují vysoký podíl nespalitelných částic, který dosahuje až 77%. Směsné plasty jsou jediným materiálem, který může být využit bez velkých úprav (pod 0,7 mm) a mají obsah 34% popele o výhřevnosti 22,39 MJ . kg-1. Hodnoty stechiometrických výpočtů ukazují rozdílné parametry dodávaného množství vzduchu na spalování, množství kouřového plynu a teploty spalování. Tyto rozdíly jsou založeny především na celkovém množství uhlíku a vodíku v prvkovém složení původních vzorků a rozdíly jsou zaznamenány v grafické závislosti CO2 na obsahu kyslíku ve výfukovém plynu.

Ostatní
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna Kosova Hora - 51 1.1.2016/45 Stáhnout soubor

Nová kompostárna v Kosově Hoře, kterou provozují Sedlčanské technické služby, s.r.o., se nachází v části areálu bývalé skládky komunálního odpadu v Kosově Hoře. Kompostárna má plánovanou kapacitu 1600t/rok zpracovávaných biologicky rozložitelných odpadů (BRO), popřípadě vytříděných bioodpadů z komunálních odpadů (BRKO). Tuto kapacitu lze každoročně dosahovat vzhledem k tomu, že v roce 2015 byl realizován projekt, jehož cílem bylo vybudování systému nakládání s bioodpady ve městě Sedlčany a okolních obcích.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Češpiva Miroslav
Zabloudilová Petra
Metody stanovení emisí amoniaku z půdy 1.1.2016/44 Stáhnout soubor

Článek popisuje stanovení emisí amoniaku z půdy po zapravení statkových hnojiv různými metodami. Jsou porovnány výsledky získané pomocí větrného tunelu, odběrové komory s nuceným průtokem vzduchu, uzavřené komory se záznamem nárůstu koncentrace amoniaku v čase a pomocí koncentrací naměřených ve volném prostoru v různých výškách nad povrchem půdy.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Usťak Sergej
Hutla Petr
Šinko Jan
Muňoz Jaime.
Váňa Vojtěch
Srovnání vybraných způsobů úpravy dřeva z prořezu jabloní za účelem energetického využití 1.1.2016/43 Stáhnout soubor

Publikace se věnuje problematice zpracování a energetického využití dřevní biomasy z řezu stromů jabloní. Bylo prokázáno, že drcením a komprimací takové dřevní biomasy lze zásadním způsobem vylepšit mechanicko-fyzikální vlastnosti, palivářské vlastnosti se mění pouze v nepatrné míře. Zlepšení těchto vlastností se projevuje především v zásadním zvýšení sypné hmotnosti, a to cca dvojnásobně u briket a trojnásobně u pelet, ve srovnání se štěpkou, což podstatně zlepšuje podmínky pro logistiku těchto výrobků. Štěpkování rovněž zvyšuje sypnou hmotnost dřevní biomasy z řezu stromů jabloní, která v přepočtu na sušinu dosahuje 2 až 4 násobku původní dřevní hmoty. Pelety ze dřeva jabloní mají ve srovnání se standardními peletami zhotovenými ze smrkového dřeva bez kůry mírně horší palivářské vlastnosti, a to vyšší obsah popelu a horší emisní charakteristiky, přesto výhřevnost jabloňových pelet je pouze nepatrně nižší (o cca 2 %). Toto zhoršení je zapříčiněno především vyšším podílem kůry u dřeva z řezu stromů jabloní. Z hlediska dosažení požadované kvality tuhých biopaliv pro potřeby domácností lze doporučit především úpravu briketováním. V případě malých dopravních vzdáleností od producenta k uživateli tuhých biopaliv je vhodnější přímé využití štěpky, zejména v obecních kotelnách. Z hlediska ekonomické efektivity se doporučuje upřednostňovat lokální využití dřevní biomasy z řezu ovocných stromů.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Šimon Josef
Machálek Antonín
Bradna Jiří
Vegricht Jiří
Využití systému pro sledování dojnic pro analýzu welfare vysokoužitkových dojnic 1.1.2016/42 Stáhnout soubor

Práce se zabývá problematikou sledování pohybu dojnic a posouzení vlivu venkovního výběhu na užitkovost, welfare a zdravotní stav ustájených zvířat. Pro sledování dojnic byl použit systém ARFID (active radio frequency identification) využívající UHF RFID čteček umístěných na stěnách stájového objektu a aktivních transpondérů umístěných na obojku zvířat. Podobný systém se již běžně používá např. při sledování osob na rizikových pracovištích. Systém byl ověřován v rekonstruované volné boxové stáji s dojicími roboty a stlanými venkovními výběhy umístěnými podél stáje. Ve stáji je umístěna jedna skupina 140 ks dojnic holštýnského plemene. Do sledované skupiny zvířat bylo zařazeno 10 dojnic na první laktaci. První výsledky ukazují potenciál navrženého systému a zřetelnou závislost vlivu mikroklimatických podmínek prostředí na výběr místa odpočinku. Dosažená přesnost systému v první fázi ověřování byla 68 %. Z dosavadních výsledků sledování v zimním období je vidět, že dojnice tráví významnou část času stráveného při odpočinku ve venkovním výběhu, v průměru 5,4 h. Maximum času (8,3 h) trávily venku den, kdy byla vysoká suma sluneční radiace, vysoká průměrná teplota a nízká rychlost proudění větru. Minimum (3,2 h za den) bylo dosaženo, když byla nízká denní suma sluneční radiace, průměrná denní teplota a vysoká rychlost větru.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jsc
Kumhála František
Chyba Jan
Pexa Martin
Čedík Jakub
Measurement of mulcher power input in relation to yield 1.1.2016/41 Stáhnout soubor

Mulčování je jednou z operací v rostlinné výrobě, která je poměrně energeticky náročná. Proto je znalost vstupního výkonu (příkonu) mulčovače velmi zajímavá a může být použita například pro zlepšení jeho konstrukce atd. Byly založeny polní pokusy za účelem změření vstupního výkonu mulčovače, a to rovněž ve vztahu k výnosu. Pozemek o ploše 1,25 ha byl sklizen mulčovačem MZ 6000 vyrobený společností BEDNAR FMT. Tento stroj má tři rotory se svislou osou, pracovní záběr 6 metrů a byl připojen k traktoru JD 7930. Vstupní výkon byl měřen dynamometrem kroutícího momentu Manner MFI 2500 umístěným na vývodovém hřídeli. Naměřené údaje byly zpracovány konvertorem Labjack U 6 a uloženy. Po sklizni byly vzorky sklizené hmoty z plochy 6x1,65 metru ručně zváženy na 102 místech v téměř pravidelné mřížce. Průměrný naměřený vstupní výkon byl poměrně vysoký 76 kW při špičce až 145 kW. Výnos sklizené hmoty na na pokusném pozemku byl velmi nevyrovnaný a pohyboval se od 0,6 až do 13 tun na hektar. Množství naměřených údajů umožnilo vytvořit mapy vstupního výkonu a výnosu. Porovnáním výsledků měření vstupního výkonu bylo zjištěno, že vstupní výkon významně závisel na výnosu. Informace o vstupním výkonu mulčovače může být použita rovněž pro mapování výnosu sklizené hmoty.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jsc
Vegricht Jiří
Šimon Josef
The impact of differently solved machine lines and work procedures of feeding and bedding on dust concentration in stables for dairy cows 1.1.2016/40 Stáhnout soubor

Měření byla zaměřena na dopad různě řešených způsobů krmení a podestýlky na koncentraci prachu ve stájích pro dojnice. Prachové částice můžeme najít v prostředí, ve kterém jsou zvířata umístěna a mohou mít vliv na jejich pohodu a zdraví a mohou také negativně ovlivnit zařízení v objektech živočišné výroby. Měření prašného aerosolu byla prováděna na 7 různých farmách pro dojnice a celkem v 9 stájích. Zaměřili jsme se na vliv různě řešených strojních linek a pracovních postupů při krmení a podestýlání, a to zejména krmení krmným vozem a podestýlání pomocí vozu vybaveného podlahovým dopravníkem, frézovacím válcem, příčným dopravníkem, nastýláním pomocí dmychadla, stlaním hluboké podestýlky pomocí vozu vybaveného hydraulickým ramenem a manuálním rozhazováním. Technologické systémy jsou zvláště přítomností prachových částic větších než 10 mikrometrů, které padají velmi rychle a snadno se usazují na zvířatech a povrchu stáje. Měřili jsme koncentraci prachového aerosolu a sledovali jsme tyto částice pomocí 10 mikro-metrového filtru. Výsledky měření ukazují, že krmení směsným krmným vozem zvyšuje koncentraci prachových částic ve stájích nejméně. Zakládání slámy do podestýlky zvyšuje koncentraci prachových částic ve stájích několikrát. Toto zvýšení má však pouze krátké trvání a prašnost ve stájích se rychle vrací do stavu, ve kterém byla před založením podestýlky. Je jasné, že existuje podstatný rozdíl mezi různě řešenými systémy podestýlání.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jsc
Bradna Jiří
Malaťák Jan
Hájek D.
The properties of wheat straw combustion and use of fly ash as a soil amendment 1.1.2016/39 Stáhnout soubor

Zemědělství je jedním z možných výrobců vedlejších produktů vhodných pro energetické účely, například řepkového semene a pšeničné slámy. Ale na druhé straně, a to nejen díky podpoře energie z biomasy pěstované zvlášť pro tento účel, je orná půda vystavena intenzivnímu pěstování široko-řádkových plodin nepřímo podporujících erozi půdy a vyplavování živin. Je velmi důležité řešit problematiku recyklace popele vzniklého spalováním biomasy na zemědělské a lesní půdě. Zkušenosti s tímto problémem mají v zemích severní Evropy, jako jsou Finsko nebo Švédsko a rovněž v severní Americe. Vzhledem ke svým vlastnostem je popel považován za cennou složku půdy a potenciální náhradu za tradiční hnojiva. Elementární analýza vzorků pelet z pšeničné slámy byla následována měřením spalování a emisí. Vliv teploty a objemu vzduchu při spalování pšeničné slámy byl analyzován a to se zaměřením na koncentrace emisí a obsah popela. Vliv koeficientu přebytku vzduchu na složení konečných produktů byl hodnocen třemi způsoby (nízký, optimální a vysoký koeficient přebytku vzduchu). V průběhu měření se koeficient přebytku vzduchu pohyboval v rozmezí od 3,95 do 14, 89. Průměrná výhřevnost vzorků pšeničné slámy byla 15,55 MJ . Kg -1 v původním stavu. Analýza minerálního složení pevných produktů spalování potřebná pro využití těchto zbytků jako hnojiva nebo složky půdy byla rovněž analyzována.

Ostatní
RIV:O
Roy Amitava
Otestovali závlahu kukuřice 1.1.2016/38 Stáhnout soubor

Snížením vláhového deficitu v rostlinné výrobě využitím odpadních zálivkových vod z farem se zabývala konference, která probíhala v Žehuni. Hostil ji ing. Karel Horák, který v místě hospodaří na 600 ha zemědělské půdy. Kromě toho chová 180 holštýnských krav, prasata, provozuje bourárnu a výrobnu masa a dalších produktů. Část z nich využije v nově postaveném hotelu Na Farmě. Uplatní tam také teplo a energetickou energii z bioplynové stanice. Právě fugát z tohoto provozu zkouší použít jako zálivkovou vodu. Pro tyto účely pořídili závlahové zařízení Western PermaPipe o délce 300 m, které dokáže zavlažit 27,33 ha za dobu jedné otáčky, která trvá 13,9 hodiny. Využití fugátu v kombinaci s tímto zařízením při hnojení kukuřice v podniku testoval ing. Roy Amitava, PhD. s kolektivem z Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v.v.i.

Ostatní
RIV:O
Jelínek Antonín
Horák Jiří
Závlahy v zemědělství - ano nebo ne? 1.1.2016/37 Stáhnout soubor

Řada dotačních programů se zaměřuje na akumulaci vody a její následné využití, rozvoj závlahových systémů. Všechna opatření k rozšíření závlahových systémů budou podmíněna návratem správného obsahu organické hmoty v půdě.

Ostatní
RIV:O
Pražan Radek
Měření výkonů motorů pomocí mobilního dynamometru AW NEB 400 1.1.2016/36 Stáhnout soubor

Mnoho uživatelů zemědělských traktorů má pochybnosti o výkonu jejich motoru. Často mají pocit, že motor má nedostatečný výkon nebo že vykazuje příliš vysokou spotřebu paliva. Jednou z možností, jak ověřit skutečný technický stav motoru, je změření jeho výkonu a spotřeby paliva pomocí výkonového dynamometru.

Ostatní
RIV:O
Gerndtová Ilona
Pražan Radek
Sledování sklizně pícnin z hlediska energetické náročnosti 1.1.2016/35 Stáhnout soubor

Článek se zabývá sklizní trvalých travních porostů v horské oblasti z hlediska energetických a exploatačních parametrů žací soupravy. Zkušební pozemek se nachází v CHKO Šumava, jedná se o nehnojený a nepasený pozemek. Žací souprava se skládala z traktoru Massey Ferguson 7490 Dyna VT, čelní žací lišty PÖTTINGER NOVACAT 306 F alfa-motion a zadního žacího stroje KUHN GMD 8730 se dvěma pracovními lištami.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jsc
Kroulík Milan
Hůla Josef
Rybka Adolf
Honzík Ivo
Pneumatic conveying characteristics of seeds in a vertical ascending airstream 1.1.2016/34 Stáhnout soubor

Pneumatické charakteristiky dopravy semen byly měřeny ve svislých trubkách a to u semen vybraných odrůd obilovin, plodin pěstovaných v širokých řádcích, olejnin, luštěnin a meziplodin. Naměřené hodnoty byly použity pro grafické znázornění variací křivek u vybraných skupin semen. Byly vypočítány kritické rychlosti pohybu vzduchu pro semena /rychlost zdvihu semen). Byla stanovena statistická významnost rozdílů průměrných hodnot kritických rychlostí testovaných semen. Kritická rychlost semen obilovin se pohybovala v rozmezí 8,03 m/s až 10,54 m/s. U plodin pěstovaných v širokých řádcích byla zjištěna nejvyšší kritická rychlost u semen kukuřice (13,29 m/s) a nejnižší u semen slunečnice (8,38 m/s). U semen olejnin byla nejnižší kritická rychlost zaznamenána v případě máku (4,67 m/s), což byla vůbec nejnižší hodnota ze všech vzorků semen testovaných plodin. Nejvyšší hodnota kritické rychlosti byla naměřena u semen hrachu (14,85 m/s).

Ostatní
RIV:O
Plíva Petr
Kolmanová Drahomíra
Znáte vyšehradskou KompostElu? 1.1.2016/33 Stáhnout soubor

Území Vyšehradu zahrnuje mimo cenné stavební památky více než třináct ha parků, z toho osm hektarů trávníků. V parcích roste kolem 1500 stromů, jsou zde svahy porostlé břečťanem a barvínkem, živé ploty, skupiny keřů a záhony trvalek, koruny hradeb porostlé bylinami a keři. Takovéto množství vegetace vyprodukuje ročně přes 700 m3 organických zbytků.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Plíva Petr
Pathó Jan
Bioseparátor pro příjmovou linku 1.1.2016/32 Stáhnout soubor

Z důvodu správné funkce bioplynových stanic (BPS) je nutné splnit požadavky na vlastnosti vstupních surovin. Vzhledem k tomu, že v tzv. odpadářských BPS jsou zpracovávány bioodpady vytříděné z komunálního odpadu včetně gastroodpadů, je nutné věnovat zvýšenou pozornost odstranění nežádoucích příměsí. Z tohoto důvodu je vhodné do příjmové linky zařadit separační zařízení.

Ostatní
RIV:O
Plíva Petr
Městská kompostárna Písek - 50 1.1.2016/31 Stáhnout soubor

Městské služby Písek jsou provozovatelem městské kompostárny, jejímž majitelem je město Písek. Součástí areálu kompostárny je i sběrný dvůr odpadu. V roce 2012 byl realizován projekt, jehož cílem bylo zlepšení systémů nakládání s bioodpady ve městě Písku a okolí. Pomocí projektu byl vyřešen problém nakládání s BRO a BRKO.

Ostatní
RIV:O
Roy Amitava
Jelínek Antonín
Karban Martin
Petráčková Barbora
Úprava fugátu z digestátu bioplynových stanic pro závlahy kukuřice určené pro výrobu siláže využitelné v bioplynových stanicích 1.1.2016/30 Stáhnout soubor

Bioplynová stanice mimo bioplyn produkuje digestát, který je možné separovat na separovaný digestát a fugát. Fugát lze využít pro zálivku polních plodin nebo luk ve starším stádiu vegetace. Po separaci digestátu na separovaný digestát a kapalný fugát bylo zjištěno, že ve fugátu je ještě zbytek organické hmoty obsahující částice větší než 1 milimetr, které neprojdou bez problémů tryskami portálových zavlažovačů. Bylo proto nutné najít vhodný způsob, jak fugát upravit do stavu vhodného pro komplexní využití fugátu pro závlahu.

Uspořádání konference ( workshopu) nebo účast na výstavě
RIV:M
Roy Amitava
Snížení vláhového deficitu v rostlinné výrobě využitím odpadních zálivkových vod z farem 1.1.2016/29 Stáhnout soubor

Mezinárodní konference, kterou uspořádal Výzkumný ústav zemědělské tecniky v.v.i. Ve spolupráci s Ing. Karlem Horákem se konala 30. 6. 2016 v Choťovicích u Žehuně.

Sborník - Proceedings
RIV:O
Roy Amitava
Snížení vláhového deficitu v rostlinné výrobě využitím odpadních zálivkových vod z farem 1.1.2016/28 Stáhnout soubor

Jednotlivé příspěvky ve sborníku z mezinárodní konference se zaměřují na využití odpadních zálivkových vod pro snížení vláhového deficitu v rostlinné výrobě.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jsc
Černý David
Malaťák Jan
Bradna Jiří
Influence of biofuel moisture content on combustion and emission characteristics of stove 1.1.2016/27 Spustit program

Cílem výzkumu bylo studovat vliv vlhkosti v pevných palivech na spalování v kamnech a emisích z něj. Analyzované vzorky byly ze smrkové dřevní štěpky. Byly připraveny čtyři vzorky s různým obsahem vlhkosti a dále jeden ze smrkového dřeva použitý jako referenční. Jako spalovací zařízení byla použita kamna s pevným roštem. Studovanými parametry byly teplota kouřových plynů v okolním vzduchu, koeficient přebytku vzduchu, obsah kyslíku a oxidu uhelnatého v kouřových plynech. Laboratorní měření byla provedena na analyzátoru kouřových plynů (spalin). Jeho funkce je založena na elektro-chemických konvertorech. Naměřené hodnoty byly nejprve převedeny na referenční obsah kyslíku v kouřových plynech. Vyhodnocení tšchto hodnot bylo potom provedeno regresní analýzou. Průběh spalovacího procesu a jeho kvalita mohou být dobře vidět na funkční závislosti oxidu uhelnatého na koeficientu přebytku vzduchu. Plocha spalování byla nejmenší u nejméně vlhkého vzorku (3,2%.) a zvyšuje se s rostoucí vlhkostí. Vzorek o vysoké vlhkosti (31,1%) byl již příčinou postupného uhašení ohně. Protože teplota kouřového plynu je ve stejném rozmezí u všech vzorků, celková účinnost kamen se prudce snižuje s rostoucí vlhkostí v důsledku specifického tepla kouřových plynů. Potvrdilo se také, že obsah vlhkosti v palivu má podstatný vliv na spalování, a to zvláště ve vybraném spalovacím zařízení, které bylo ověřováno srovnáním s referenčním palivem.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jsc
Velebil Jan
Malaťák Jan
Bradna Jiří
Mass and energetic yields of hydrochar from brewer’s spent grain 1.1.2016/26 Spustit program

Pivovarské mláto (BSG) bylo hydrotermálně karbonizováno při kombinaci tří teplot (180, 215 a 250 stupňů C) a tří reakčních dob 2, 5 a 12 hodin). Pro srovnání byl testován rovněž odpovídající sladovnický ječmen a to za stejných podmínek. Složení podle prvků, těkavá látka, popel a výhřevnosti byly stanoveny u původních biomas a rovněž výsledných biouhlů. Výtěžnost hydrouhlu suchého pivovarského mláta se pohybovala v rozmezí od 45% do 7%. Množství získané energie je definováno jako uchování celkové výhřevnosti hydrouhlu v sušině a pohybovalo se v rozmezí 66% až 85%). Měrná výhřevnost sušiny vzrostla z 20,6 MJ-kg-1 na 30,3 MJ.kg-1 v nejméně příznivých podmínkách. Obsah dusíku a síry v hydrouhlu nebyl výrazně závislý na podmínkách reakce.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jsc
Malaťák Jan
Bradna Jiří
Velebil Jan
Combustion of briquettes from oversize fraction of compost from wood waste and other biomass residues 1.1.2016/25 Spustit program

Tento článek si klade za cíl, pokusně zjistit energetický potenciál vzorků z částí kompostu zpracovaných do tvaru briket. Byly stanoveny teoretické charakteristiky briket v průběhu spalování a porovnány s referenčním palivem. U vzorků byly provedeny analýza prvků a stechiometrické výpočty. Pro zkoušku spalování bylo vybráno klasické spalovací roštové zařízení s ruční dodávkou paliva. Teplota spalin a emisní parametry jako jsou například úrovně emisí oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a oxidů dusíku byly sledovány pomocí víceúčelového analyzátoru spalin Madur GA-60. Následovalo zkoumání závislosti těchto ukazatelů na přístupu vzduchu. Analýzy prvků a stechiometrické výpočty u jednotlivých vzorků ukazují na příznivé vlastnosti energetického kompostu pro další využití energie, totiž výhřevnost 16,42 MJ.kg-1. Přebytečný vzduch způsobil vysoké ztráty teplem spalin v průběhu pokusů se spalovacím zařízením. K tomuto jevu došlo v situaci, kdy teplota spalin vycházejících z komína dosáhla vysokých hodnot. Součinitel přebytku vzduchu rovněž významně ovlivnil emise oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a oxidů dusíku ve spalinách. Vývojové trendy byly analyzovány statisticky a jsou vyjádřeny regresními rovnicemi. Výsledky mohou sloužit v praxi k optimalizaci spalovacích procesů v roštových kotlech s ručním podáváním paliva.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jsc
Kroulík Milan
Hůla Josef
Rybka Adolf
Honzík Ivo
Seed passage speed through short vertical delivery tubes at precise seeding 1.1.2016/24 Spustit program

Vývojovým trendem u strojů na přesný výsev je použití centrálního zásobníku osiva. Dalším požadavkem je zvýšení pojezdové rychlosti během přesného setí na 10-12 km.h-1. To vytváří zvýšenou potřebu rovnoměrnosti pohybu osiva mezi dávkovacím mechanismem výsevními botkami. Předchozí měření rychlosti průchodu osiva ukázala nežádoucí změny ve vzdálenosti semen během jejich průchodu dlouhými semenovody. Výzkum byl proto zaměřen na vyhodnocení parametrů osiva při průchodu krátkými svislými semenovody s vnitřním průměrem 10,12 a 14 mm a délkou 0,5 metru. Cílem pokusu bylo vyhodnotit závislost rychlosti průchodu osiva kukuřice, ozimé pšenice a řepky olejné na tlaku vzduchu v přívodní hadici od ventilátoru ke krátkým svislým semenovodům a doporučit vhodné nastavení tlaku vzduchu při jeho přívodu do semenovodů. Pro vyjádření závislosti rychlosti semen těchto tří plodin na tlaku vzduchu ve svislých semenovodech byla zvolena logaritmická funkce. Rychlost osiva na konci semenovodů, která je nezbytná pro vysokorychlostní setí (10m.s-1) byla dosažena v případě všech tří testovaných semenovodů, když byl tlak vzduchu v přívodní trubici 3,0 kPa. Rychlost vzduchu ve svislých semenovodech byla 3,15 až 4,2x vyššé, než rychlost semen. Na základě hodnot korelačního indexu od 0,90 do 0,96 byla ve všech případech zjištěna vysoká kvalita regresního modelu. Dále bylo zjištěno, že krátké svislé semenovody s vnitřním průměrem 10, 12 a 14 mm jsou vhodné pro nově vyvinutý secí stroj. Na druhé straně, odchylky rychlosti průchodu semen ozimé pšenice byly zaznamenány při vyšší rychlosti vzduchu. Větší vnitřní průměr svislého semenovodu významně snížil rychlost průchodu osiva u semen kukuřice

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jsc
Kovář S.
Kovaříček Pavel
Novák Petr
Kroulík Milan
The effect of soil tillage technologies on the surface of the infiltration speed of water into the soil 1.1.2016/23 Spustit program

Vodní eroze je problémem globálního významu. Vodní eroze působí každoročně zničení nebo poškození obrovských ploch zemědělské půdy (Morgan, 2005). Zemědělská půda v České republice je ve značné míře vystavena riziku vodní eroze na jednotlivých lokalitách, ale rovněž v důsledku agrotechnických prací. Více než polovina zemědělské půdy je ohrožena v České republice vodní erozí (Janeek, 2005). V důsledku vodní eroze je půda zbavena své nejúrodnější části - ornice. Fyzikální a chemické vlastnosti zemského povrchu se zhoršují, obsah živin a humusu v půdě klesá a rovněž se snižuje hloubka půdního profilu. Tato neradostná situace se zhoršuje a zabraňuje růstu vegetace. Byl založen pokus k vyhodnocení technologie zpracování půdy. Měření byla prováděna v Nesperské Lhotě. Pokus byl založen na písčitohlinité hnědozemi. Měření byla prováděna ve čtyřech variantách polního pokusu, které se lišily ve zpracování půdy ke kukuřici. Byl zjištěn rozdíl mezi metodami bez zpracování půdy a zpracováním půdy s orbou. K měření byla použita simulace intenzivního deště. Čtverec 0,5 m2 byl obklopen kovovými pásy kolem celého obvodu. Na spodní straně pak byl umístěn sběrač odtékající vody. Smytá půda byla zachycována do trubky a potom do kalibrovaného zásobníku. Povrchový odtok byl zachycen do zásobníku a zvážen na automatických vahách. Hodnoty byly zaznamenány v přenosném počítači. Výsledek měření ukázal rozdíl mezi různými druhy zpracování půdy. Začátek povrchového odtoku při tradičním zpracování půdy s orbou byl nejkratší ze všech variant, zatímco povrchový odtok byl významně déle omezen při omezeném zpracování půdy oproti tradičnímu zpracování s orbou. Výsledky týkající se rychlosti povrchového odtoku a rychlosti vsakování vody do půdy při simulaci intenzivních dešťů jsou v souladu s výsledky těch autorů, kteří uvádějí přínos půdo-ochranné technologie jejího zpracování. Tato technologie snížila povrchový odtok vody a zvýšila vsakování vody do půdy.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jsc
Hůla Josef
Novák Petr
Translocation of soil particles during primary soil tillage 1.1.2016/22 Spustit program

Ztráta půdních částic vodní erozí je zásadní problém současného hospodaření na půdě. Avšak, zpracování půdy může také přispět k nežádoucímu transportu půdních částic. Je třeba poznamenat, že účinky zvláštních pracovních prvků použitých na nářadí pro zpracování půdy nebyly dostatečně popsány. Ke zjištění, jak jsou přemísťovány půdní částice, byla ve Středočeském kraji provedena měření: Pro tato měření byly použity tři základní stroje na zpracování půdy: diskový podmítač, radličkový podmítač a pětiradličný pluh. Měření byla prováděna na písčitohlinité půdě. Po sklizni jarní obiloviny. K označování přenášených půdních částic byl použit štěrk z bílého vápence. Velký přenos půdních částic byl pozorován po zpracování půdy radličkovým podmítačem a radličným pluhem. Průměrná vzdálenost přenosu půdních částic byla 0 - 0,9 metru. Diskový podmítač přenesl půdní částice na menší vzdálenost (0,3 - 0,45 metru). Závislost hmotnosti indikátoru na vzdálenosti od původního umístění je možné popsat v případě diskového podmítače a radličkového podmítače exponenciální funkcí. Přesun půdních částic radličným pluhem byl úplně odlišný od přesunu diskovým nebo radličkovým podmítačem. Ornice obrácená pluhem vykázala podélný a příčný pohyb indikátorů s typickou závislostí jejich hmotnosti na vzdálenosti od původního umístění. Závislost hmotnosti indikátoru na vzdálenosti od původního umístění by mohla být v případě radličného pluhu kvadratickou funkcí. Jednotlivé stroje pro základní zpracování půdy vykazují odlišný způsob přenosu půdních částic.

Článek v odborném impaktovaném časopise
RIV:Jimp
Pexa Martin
Čedík Jakub
Hönig Vladimír
Pražan Radek
Lignocellulosic biobutanol as fuel for diesel engines 1.1.2016/21 Spustit program

Energetickým využitím lignocelulózového odpadního materiálu ve formě tekutých frakcí je možné získat paliva na bázi alkoholu, jako jsou bioetanol nebo biobutanol. Tato studie zkoumala biobutanol získávaný z lignocelulózového materiálu, který byl potom použit jako přísada paliva do naftových motorů. Biobutanol byl použit v palivových směsích s metylestery mastných kyselin (FAME) získaných esterifikací živočišného tuku (rovněž odpadní materiál) v množstvích 10%, 30% a 50%. Jako referenční paliva byly použity 100% nafta a 100% FAME. Hodnocení se týkala účinku paliva na vnější rychlostní charakteristiky, emisí výfukových plynů a spotřeby paliva s použitím Stacionární zkoušky nesilničních pojízdných strojů. Když byl zvýšen procentický obsah butanolu, snížily se točivý moment a výkon a vzrostla měrná spotřeba paliva. Hlavní výhodou použití biobutanolu v palivu byl jeho pozitivní účinek na snížení viskozity paliva.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna bioodpadu Skuteč - 49 1.1.2016/20 Stáhnout soubor

V roce 2010 započala realizace projektu, jehož cílem bylo zlepšení systému nakládání s bioodpady ve městě Skutči a okolí. Pomocí projektu měla být vyřešena problematika nakládání s čistírenskými kaly, ale také obecný problém nakládání s bioodpady z městské zeleně a od drobných producentů. Realizací projektu došlo ke zkvalitnění nakládání s odpady.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jsc
Pexa Martin
Čedík Jakub
Kumhála František
Pražan Radek
Estimation of mulching energy intensity 1.1.2016/19 Spustit program

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jsc
Čedík Jakub
Pexa Martin
Chyba Jan
Vondrášek Zbyněk
Pražan Radek
Influence of blade shape on mulcher blade air resistence 1.1.2016/18 Spustit program

Mulčování je energeticky náročná zemědělská operace. Snaha snížit tuto energetickou náročnost nutí konstruktéry zkoušet nová řešení, která by tuto energetickou náročnost snížila. Jednou z možností jak jí snížit je použití pracovních nástrojů různých tvarů. Studie uvádí porovnání několika tvarů nožů určených pro mulčovač s vertikální osou rotace, kde se mění zvláště úhly nastavení. Měření bylo prováděno pomocí laboratorního modelu rotoru mulčovače a v polních podmínkách, kde byl použit mulčovač Bednar MZ 6000 se záběrem 6 metrů a třemi rotory. Měření bylo prováděno zvláště z hlediska ztrát energie způsobené odporem nožů. Měření provedená pomocí modelu mulčovače potvrdilo hypotézu, že větší úhel rozprostření posekané hmoty způsobuje zvýšený odpor mulčovače a větší úhel sklonu má za následek snížený odpor mulčovače. Avšak větší úhel rozprostření může přispět k lepší kvalitě této pracovní operace v polních podmínkách.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Pražan Radek
Čedík Jakub
Gerndtová Ilona
Porovnání tří sad hnacích traktorových pneumatik 1.1.2016/17 Stáhnout soubor

Příspěvek se zabývá porovnáním tří typů traktorových pneumatik od výrobce Mitas o rozměru 600/65 R 38. Jedná se o pneumatiky s označením IF, VF a prototypů Pneu Trac. Pneumatiky se liší použitou směsí i vlastní konstrukcí, která umožňuje provoz při nižším tlaku huštění. Porovnání pneumatik bylo provedeno z hlediska otisků, měrných tlaků a záběrových vlastností. Tlak huštění byl volen podle výrobcem doporučených hodnot pro dané zatížení (3650kg). Pro pneumatiky označené IF byl tlak huštění 160 kPa, pro VF byl tlak 100 kPa a pro prototypové pneumatiky PneuTrac byl tlak 60 kPa. Pro porovnání jednotlivých pneumatik byla zjišťována závislost prokluzu hnacích kol na tažné síle. Z výsledků vyplynulo, že prototypové pneumatiky PneuTrac při tlaku huštění 60 kPa vykázaly největší plochu otisku a také nejlepší záběrové vlastnosti.

Ostatní
RIV:O
Pražan Radek
Stehno Luboš
Jaké jsou trendy v konstrukci zemědělských pneumatik 1.1.2016/16 Stáhnout soubor

U zemědělské techniky se stále používají pneumatiky radiální a diagonální konstrukce. Oproti pásům mají řadu výhod, mezi které se řadí hlavně univerzálnost použití, a to jak na pole, tak i na silnici. Nový koncept konstrukce pneumatik PneuTrac, představený v roce 2013 firmou Mitas se vyznačuje jinou konstrukcí bočnice oproti standardním pneumatikám.

Ostatní
RIV:O
Vegricht Jiří
Systémy pro přípravu TMR skotu 1.1.2016/15 Stáhnout soubor

Na českých farmách pro chov skotu je základem výživy komplexní krmná dávka (TMR - total mix ration). Příprava směsné krmné dávky byla v minulosti připravována různými způsoby, rozšířené byly přípravny krmiv, často v přímé vazbě na stacionární krmnou linku. Během času se však zemědělská praxe stále více orientovala na využití míchacích krmných vozů.

Ostatní
RIV:O
Machálek Antonín
Dojení - nejsofistikovanější technologie: Technologie a technika v chovu dojnic 1.1.2016/14 Stáhnout soubor

Technologie dojení patří v chovu dojnic stále k nejnáročnějším technologiím, a to nejen z hlediska investičních nákladů, potřeby lidské práce a provozních nákladů, ale i z hlediska přímého vlivu na zdravotní stav mléčné žlázy dojnic a kvalitu produkovaného mléka.

Ostatní
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna SONO PLUS, s.r.o. - 48 1.1.2016/13 Stáhnout soubor

Skládka odpadů, jejímž vlastníkem je sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO) a provozovatelem dceřiná společnost Sdružení SONO PLUS, s.r.o., slouží k ukládání povolených odpadů z převážné většiny území okresu Litoměřice a z části přilehlých okresů. Sdružení SONO PLUS, s.r.o., je provozovatelem skládky od 1. 5. 1998. Skládka odpadů byla vybudována v části zbytkové těžební jámy vápencového lomu cementárny. Nachází se necelé dva kilometry jihozápadně od obce Siřejovice v katastru obce Želechovice (Čížkovice).

Ostatní
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna TALPA Hořátev - 47 1.1.2016/12 Stáhnout soubor

TALPA, s.r.o., provozuje kompostárnu v obci Hořátev nedaleko Nymburka již od roku 1994. Hlavní činností firmy je provozování zařízení - kompostárny pro zpracování organických odpadů - zejména drůbežího trusu a podestýlky, kravského, koňského a prasečího hnoje a biologicky rozložitelných odpadů, kam lze zařadit především trávu, zahrádkářské zbytky, piliny, dále odpady z čištění obilovin a kaly z čistíren odpadních vod.

Ostatní
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna Přáslavice - 46 1.1.2016/11 Stáhnout soubor

Kompostárna Přáslavice vznikla v bývalém vojenském areálu spojových vojsk nacházejícím se za obcí Přáslavice. Základní myšlenkou bylo přijít s řešením nakládání s bioodpady v mikroregionu Bystřička a efektivním využitím bývalého vojenského areálu. Kompostárna je provozována firmou Flenexa plus, s.r.o.

Ostatní
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna Pooslaví Nová Ves - 45 1.1.2016/10 Stáhnout soubor

Družstvo Pooslaví Nová Ves hospodaří na výměře 1709 ha půdy, z toho je 1580 ha orná půda. Obhospodařované pozemky se rozkládají v západní části okresu Brno-venkov na katastru obcí Nová Ves, Biskoupky, Čučice, Ketkovice, Padochov a měst Oslavany a Ivančice, v oblasti povodí řeky Oslavy, dílčího povodí řeky Jihlavy. V současnosti družstvo pěstuje pšenici, ječmen, kukuřici, řepku olejku, hrách a vojtěšku. Družstvo chová 350 dojnic holštýnského plemene.

Odborná kniha
RIV:B
Plíva Petr
Altmann Vlastimil
Hejátková Květuše
Roy Amitava
Souček Jiří
Valentová Lucie
Kompostování a kompostárny 1.1.2016/9 Stáhnout soubor

V úvodní části publikace je dán prostor poznatkům, které dokumentují význam kompostování a zejména využití kompostu v širším měřítku. V další části je uveden popis a charakteristické znaky surovin, které vstupují do procesu přeměny technologií kompostování, včetně jejich potenciálního množství a systému sběru a svozu zejména bioodpadů z komunální sféry. Dále jsou v publikaci uvedeny teoretické znalosti a praktické zkušenosti z vlastního technologického procesu kompostování. Následují texty, které popisují odlišnosti jednotlivých technologií výroby kompostu, V závěrečných kapitolách jsou popsána pravidla pro hodnocení vyrobeného kompostu, a uvedeny informace o možných způsobech jeho konečného zpracování a následné expedice a to nejen do zemědělství pro aplikaci na zemědělskou půdu. Publikace je zakončena kapitolou Závěr - postřehy z praxe, kde autoři shromáždili informace a poznatky o kompostování a kompostárnách.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jsc
Bradna Jiří
Malaťák Jan
Flue gases thermal emission concentration during waste biomass combustion in small combustion device with manual fuel supply 1.1.2016/8 Stáhnout soubor

Cílem pokusů je stanovení koncentrací emisí v látkách zjištěných ve výfukových plynech během spalování různých směsí lisovaných vzorků odpadní biomasy. Vzorky byly slisovány do tvaru briket o průměru 65 mm. V průběhu aktuálních měření byly sledovány následující ukazatele: emise oxidu uhličitého (CO2), oxidu uhelnatého (CO), oxidů dusíku (Nox) a teplota kouřových plynů v závislosti na koeficientu přebytečného vzduchu. Měření emisních ukazatelů byla prováděna v topeništi s nominálním tepelným výkonem 8 kW. Během měření byly zjištěny nadměrné koncentrace oxidu uhelnatého 5,ooo mg/m3, zvláště ze vzorků odpadu vzniklého při čištění kukuřice a pšeničné slámy. Výsledky ukazují, že optimální úprava součinitele přebytku vzduchu ve výfukových plynech odpovídá hodnotě 3, kdy spalovací zařízení dosahuje optimálních parametrů emisí CO a NOx. Výsledky měření emisí potvrdily, že přebytkový vzduch je velmi významnou provozní proměnou, která ovlivňuje jak sledované koncentrace emisí, tak i teplotu spalování v topeništi.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Stehlík Martin
Kovaříček Pavel
Vlášková Marcela
Vliv dávky kompostu na vlhkost půdy na orné půdě v období sucha 1.1.2016/7 Stáhnout soubor

V současném období dochází v Evropě ke změnám klimatu, které se v historii zemí pravidelně opakují. Nejznámější teplotní a vlhkostní sedmiletá perioda je zmíněná již v bibli (sedm let hubených a sedm let tučných). Dalším důležitým, ale již méně pravidelným cyklem je perioda 30 až 50 let. Podle klimatologů je současné oteplování důsledkem této změny. Cykly teploty a vlhkosti nebývají synchronní. Když se oteplí, neznamená to, že bude i více pršet. Proto je nutné se připravit na oba extrémní případy - dlouhodobé přísušky proložené krátkým obdobím s intenzivním deštěm. Strategickým faktorem pro pěstování plodin bude půdní voda. Naší prioritou bude, aby se co nejvíce vody z deště vsáklo do půdy přímo na daném místě a co nejméně jí povrchově odteklo.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Abrham Zdeněk
Andert David
Herout Milan
Technologie a ekonomika foliování stohů biomasy pro energetické a průmyslové účely 1.1.2016/6 Stáhnout soubor

Příspěvek řeší technologii a ekonomické aspekty skladování slámy ve foliovaných stozích. Stohy se staví z hranolovitých balíků slámy. Technologie foliování stohů má přínosy v oblasti zachování kvality slámy. Ekonomické přínosy se pohybují okolo 52 Kč na 1 t uskladněné slámy. Další přínosy jsou dány snížením vlhkosti uskladněné biomasy až o 2% a tedy zvýšení její výhřevnosti. Prokázalo se, že technologie foliování stohů je vhodná pro balíky o vlhkosti do 25%.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Mayer Václav
Vacek Josef
Stehlík Martin
Vejchar Daniel
Protierozní technologie ochrany půdy při pěstování brambor 1.1.2016/5 Stáhnout soubor

Publikovány jsou výsledky protierozních postupů ochrany půdy při pěstování brambor v zahraničí a výsledky výzkumu v rámci řešení projektu Technologické agentury České republiky (TAČR) TA02020123. Uvedeny jsou metody měření a výsledky protierozních účinků různých variant navržených technických prvků zařízení a měření fyzikálních vlastností půdy a půdního prostředí. Byla zjišťována účinnost agrotechnických protierozních opatření od výsadby brambor do sklizně ve srovnání s konvenčním způsobem založenou kontrolou. Na pokusu s protierozním opatřením byl naměřen až o 88% nižší smyv půdy. Zabránilo se odnosu až 29 tun jemných frakcí ornice z jednoho hektaru. Ověřování použití protierozního důlkovacího a hrázkovacího adaptéru za dvouřádkovým sázečem a poloprovozní použití prototypu šestiřádkové záhonové protierozní plečky potvrdily vhodnost navržených technických opatření a jejich využití v praxi.

Článek v odborném impaktovaném časopise
RIV:Jimp
|Lachman Jaromír
Kotíková Zora
Hejtmánková Alena
Pivec Vladimír
Pšeničnaja Olga
Šulc Miloslav
Střalková Radomíra
Dědina Martin
Resveratrol and piceid isomers concentrations in grapevine shoots, leaves, and tendrils 1.1.2016/4 Stáhnout soubor

Cílem této studie je vyhodnotit hladiny cis- a trans- izomerů resveratrolu a piceidu, které jsou obsaženy ve výhoncích, listech a úponcích šesti odrůd vinné révy ze tří lokalit a jsou zpracovány dvěma různými způsoby sušení. Nejvyšší obsah trans- resveratrolu byl zjištěn ve výhoncích, trans- piceid zde byl obsažen v menším množství (7%) a cis-formy pak pouze ve velmi malém množství (1%). V listech převažovaly obě formy piceidu, zatímco v úponcích byly obě tyto formy rozhodující u vzorků sušených v laboratorní peci při 40 stupních C. Odrůda Pinot Noir se lišila od ostatních odrůd vysokým obsahem trans- resveratrolu. Lokalita pěstování ovlivnila hladiny trans- resveratrolu. Naše výsledky ukazují, že odstřihnuté výhonky by mohly být použity jako cenný a levný zdroj stilbenů. Tyto odříznuté části, konzervované sušením by mohly být dále zpracovány na biologicky aktivní potravinářské přídatné látky nebo na přísady do krmiv.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Kroulík Milan
Hůla Josef
Brant Václav
Zábranský Petr
Příprava seťového lože a nové technologie zakládání porostů 1.1.2016/3 Stáhnout soubor

Ideální obraz podoby předseťové přípravy půdy a seťového lože se mění a vyvíjí tak, jak přicházejí nové technologie a s tím také nové mechanizační prostředky. S potřebou respektování vstupních podmínek bude nabývat na významu též působení extrémních vlivů počasí, tak jak bylo možné sledovat v posledních letech. V současném příspěvku se zaměříme na vybrané příklady možností zefektivnění operací zpracování půdy a setí zejména z hlediska využívané zemědělské techniky.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna Únanov - 44 1.1.2016/2 Stáhnout soubor

Provoz únanovské kompostárny byl slavnostně zahájen 20. října 2011. Projekt, který byl realizovaný v letech 2010-2011, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí. Cílem projektu bylo vybudování kapacity pro zpracování bioodpadů - kompostárny. Realizací tohoto projektu došlo ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování o 5000 tun ročně.


Počet nalezených publikací: 117