Výpis publikací pro rok 2013

KategorieAutorNázevDatumOdkazAnotace
Příspěvek ve sborníku
RIV:;D
Vacek Ondřej
Havrland Bohumil
Hutla Petr
Ivanova Tatiana
Liu Zhaopu
Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.), Above-ground Biomass for Solid Biofuels in Jiangsu Province (People+s Republic of China) 1.1.2013/155 Stáhnout soubor

Výzkumným cílem této práce je analyzovat potenciál nadzemní biomasy topinamburu pro výrobu tuhých biopaliv v Čínské lidové republice (ČLR). Tento výzkum se zabýval množstvím vyprodukované biomasy z nadzemních částí topinamburu ve spojitosti se způsobem a účelem pěstování této plodiny. Výzkum probíhal na pokusných pozemcích v oblasti Dafeng (provincie Jiangsu, ČLR) . Celkem bylo analyzováno 60 vzorků nadzemní biomasy topinamburu za účelem stanovení výnosu sklizené nadzemní biomasy, jakož i výnosy sušiny. Průměrný výnos biomasy během výzkumu byl 8,8 t / ha. Vyšší výnosy nadzemní biomasy byly zjištěny při intenzivním způsobu pěstování pro produkci hlíz (14,44 t/ ha), zatímco nižší výnosy byly nalezeny v oblastech, kde rostliny regenerovaly z jednoročních hlíz (v průměru pouze 4,22 t / ha nadzemní biomasy sušiny). Výsledky získané v tomto výzkumu je možné použít k podpoře produkce tuhých biopaliv ve formě briket, pelet v ČLR. Dále bylo stanoveno chemické složení a vlastnosti nadzemních částí topinamburu a byly provedeny spalovací zkoušky. Chemické analýzy, stanovení vody, popelu, prchavé hořlaviny a hořlaviny, stanovení spalného tepla GCV a výhřevnosti NCV byly provedeny v souladu s normami CEN / EN 14774-2, CEN / EN 14775, CEN / EN 15148, CEN / TS 14918, resp. Výsledky splňují normu CEN/TS14961, která definuje tuhá biopaliva rostlinného původu. Spalovací zkoušky nadzemní biomasy topinamburu a spalování briket vyrobených z této biomasy, potvrdily vhodnost nadzemní biomasy topinamburu pro energetické účely (k využití pro výrobu tepla). Naměřené emise (CO 6,325.59 mg/m3 a NOx: 140,3 mg/m3) jsou srovnatelné s jinými biopalivy rostlinného původu.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Novotný Jan
Malaťák Jan
Bradna Jiří
Tepelné hodnocení konstrukčních řešení bioplynových stanic 1.1.2013/154 Stáhnout soubor

Výsledky z měření dále ukazují na to, že při použití tepelné izolace se ušetří značná část tepelné energie. Za předpokladu, že by mělo odpadní teplo využití i v letních měsících a byla by využita všechna tepelná energie produkovaná bioplynovou stanicí, mělo by takto ušetřené teplo značný ekonomický přínos.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Ivanova Tatiana
Kolaříková Michel
Havrland Bohumil
Hutla Petr
Mechanické a chemické vlastnosti briket z odpadní biomasy konopí (Cannabis sativa var. Finola) 1.1.2013/153 Stáhnout soubor

Tento článek prezentuje výzkum odpadní biomasy, která pochází z technickéh konopí (Cannabis sativa ), finské odrůdy Finola - registrované odrůdy vyšlechtěné pro použití v potravinářství. Zbytky po lisování oleje semen - pokrutiny a stonky byly experimentálně testovány pro výrobu pevných biopaliv - briket. Jejich hodnocení zahrnuje několik důležitých mechanických a fyzikálních charakteristik a vlastností, které se obvykle měří v pevných palivech podle evropských norem. Konkrétně - vlhkost, mechanické odolnost, spalné teplo a výhřevnost, jakož i obsah popela a emisí při spalování. Pro účely zkoumání těchto charakteristik bylo stanoveno pět směsí stonku a konopných pokrutin v poměru 1: 2, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1. Brikety obsahující větší množství biomasy stonků jsou odolnější vůči manipulaci a skladování, ale mají nižší spalné teplo, vzhledem k nižšímu obsahu pokrutin se zbytky oleje. Obsah vlhkosti všech směsí splňoval optimálním hodnoty pro brikety. Všechny směsi take vyhovují limitu pro množství popele nedřevní biomasy. Směsi 4:1 a 5:1 plně splňují emisní limity. Ostatní směsi se obvykle pohybují až na hranici limitů. Brikety z odpadní konopné biomasy jsou vhodné jako pevné biopaliva a splňují požadavky Evropských norem.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Bradna Jiří
Malaťák Jan
Černý David
Tepelně-emisní charakteristiky briket z odpadní biomasy na spalovacím zařízení s ručním podáváním 1.1.2013/152 Stáhnout soubor

Příspěvek se zabývá aktuální problematikou energetického využití tuhé odpadní biomasy ve formě briket ze zemědělské, lesnické a zpracovatelské produkce. Využití odpadní biomasy jako obnovitelného zdroje energie tvoří významný potenciál náhrady fosilních paliv při vytápění. Cílem měření je především stanovení emisních koncentrací sledovaných látek v produkovaných plynných spalinách různých směsí lisovaných vzorků paliv. Vzorky jsou lisovány ve tvaru briket o průměru 65 milimetrů. Při vlastním měření jsou sledovány emisní koncentrace oxidu uhličitého (CO2), oxidu uhelnatého (CO), oxidů dusíku (NOx) a teploty spalin v závislosti na součiniteli přebytku vzduchu n. Měření emisních parametrů vzorků se uskutečnilo na krbových akumulačních kamnech o výkonu 8 kW. U lokálních spotřebičů s ručním přikládáním na tuhá paliva, která se především používají v domácnosti, nelze řešit systém čištění spalin jako u větších zařízení, a proto je nutné preferovat standardizovaná tuhá paliva vysoké jakosti. Z výsledků měření emisí je patrné, že přebytek vzduchu je velmi důležitou provozní veličinou, která ovlivňuje jak koncentrace sledovaných emisí, tak i v ohništi spalovací teplotu.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Kára Jaroslav
Pastorek Michal
Pastorek Zdeněk
Utilization of plant matter for biogas production 1.1.2013/151

Ostatní
RIV:O
Mayer Václav
Kubín Karel
Vejchar Daniel
Checking of device destined for savings of liquid protective preparations used during the potato planting (poster) 1.1.2013/150

Patent
RIV:P
Kroupa Pavel
Skalický Jaroslav
Zásobník sypkých látek 1.1.2013/149 Spustit program

Zásobník sypkých látek je tvořen dutým tělesem, ohraničeným jednak dvěma podélnými stěnami, sbíhajícími se alespoň ve spodní části dolů, a jednak dvěma čelními stěnami. Pod spodním okrajem zásobníku je upraven odtahový dopravník, uzpůsobený pro napojení na navazující technologické zařízení, Duté těleso zásobníku obsahuje jedinou komoru, na jejímž spodním okraji v podstatě po celé její délce je mezi podélnými stěnami vytvořena štěrbina, která je zevnitř zásobníku překryta průběžným hradítkem. Hradítko je spřaženo s představovacím mechanizmem, uzpůsobeným pro přestavování hradítka ve svislém směru.

Funkční vzorek
RIV:Gfunk
Hutla Petr
Jevič Petr
Bejlek Václav
Zařízení pro velmi rychlý termický rozklad biomasy 1.1.2013/148 Spustit program

Zařízení sestává z přípravné části a reaktorové části. V přípravné části je vstupní surovina ve formě pelet drcena, sušena, předehřáta a smísena s katalyzátory. V pyrolýzním reaktoru je tepelným procesem vytvořen energetický plyn a následně částečně v chladiči zkondenzován na bioolej. Reaktor je ablativní, kuželového typu.

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Vegricht Jiří
Šimon Josef
Bradna Jiří
Zařízení pro odebírání vzorků 1.1.2013/147 Spustit program

Zařízení pro odebírání vzorků uskladněného materiálu tvořeného do sebe zaklesnutými částicemi schopnými mechanického rozpojení, zejména zemědělské stébelnaté materiály typu siláže, senáže nebo slamnatého hnoje, obsahuje odřezávač a vytlačovač. Odřezávač je tvořen kruhovou trubkou, která je opatřena na řezném konci zuby, vyčnívajícími z pláště trubky ve směru její osy, a na ovládacím konci ústrojím pro přenos krouticího momentu. Vytlačovač je tvořen talířem o vnějším průměru menším, než je světlost trubky, ke jsou upevněny z jedné strany trny a z druhé strany táhlo, jehož délka je větší, než je délka trubky (11), přičemž po vložení vytlačovače do odřezávače je talíř suvně uložen v dutině trubky tak, že trny jsou nasměrovány k řeznému konci odřezávače a táhlo je u ovládacího konce odřezávače (1) vyvedeno mimo dutinu trubky. Zařízením lze odebírat vzorky v libovolném místě uskladněného materiálu a zvolit lze i hloubku odběru, odběr je šetrný a nenarušuje vrstvy uskladněného materiálu a tím ani procesy probíhající v uskladněném materiálu.

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Vegricht Jiří
Zařízení pro míchání mrvy a podestýlky 1.1.2013/146 Spustit program

Zařízení pro míchání mrvy a podestýlky a ukládání vzniklého hnoje na odkládací plochu obsahuje jednak ložnou plošinu, opatřenou vyhrnovacím dopravníkem, a jednak míchací ústrojí, které je uzpůsobeno pro vytvoření hnoje smícháním mrvy a podestýlky, přičemž ložná plošina s vyhrnovacím dopravníkem je upravena pro naskladnění podestýlky a mrvy a vyhrnovací dopravník je uzpůsoben pro pohyb svého vyhrnovacího ústrojí od zadního okraje ložné plošiny k přednímu okraji, u něhož je uloženo míchací ústrojí se vstupem umístěným v akčním dosahu koncového úseku vyhrnovacího dopravníku a s výstupem vyústěným k odkládací ploše. Zařízení nalezne uplatnění při deponování hnoje, aniž by došlo k ohrožení životního prostředí nebo nesplnění legislativních požadavků na ochranu životního prostředí.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Raclavská Helena
Frydrych Jan
Juchelková Dagmar
Zajonc Ondřej
Andert David
Gerndtová Ilona
Význam popelovin v travní biomase pro energetické účely 1.1.2013/145

Perspektiva vyčerpání fosilních surovin a paliv a současná nadprodukce potravin v zemích západní Evropy urychlila hledání nových alternativních zdrojů surovin pro průmyslové využití. Z těchto obnovitelných zdrojů by měla mít nezastupitelný podíl energie pocházející z biomasy, a to i z travních porostů. Obsah popelovin v travách je z energetického hlediska velmi významný, neboť může být limitujícím faktorem využitelnosti travní biomasy. Bylo prokázáno, že koncentrace popelovin v travní biomase klesá s prodloužením vegetačního období. Z toho vyplývá, že travní biomasa určená ke spalování by měla být sklízena až v závěru vegetačního období.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Andert David
Gerndtová Ilona
Frydrych Jan
Voloková Pavla
Raclavská Helena
Juchelková Dagmar
Zajonc Ondřej
Výzkum a využití travní fytomasy pro energetické účely 1.1.2013/144 Stáhnout soubor

Současný výzkum v oblasti energetických trav řeší vhodné způsoby konzervace rostlinné hmoty pro zabezpečení celoročního provozu bioplynové stanice, která pracuje nejúčinněji při vsázce s co nejmenším kolísáním poměru vstupních substrátů. V zemědělské praxi se jeví perspektivní využití travních senáží. Pro výzkum trav konzervovaných touto technologii byly realizovány tzv. minisenáže (užitný vzor minisenáže: přihlašovatel/majitel: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha). V roce 2010-2011 byly vyrobeny minisenáže z biomasy květnaté louky a kukuřice. Byla využita travní biomasa z OSEVY vývoje a výzkumu s.r.o. ze sklizní na stanovišti v Zubří. Na základě výsledků produkce bioplynu můžeme hodnotit tuto technologii minisenáží jako perspektivní. Byla porovnávána produkce čerstvé a silážované travní hmoty a kukuřice.Produkce bioplynu čerstvé hmoty květnaté louky byla 250-270 m3 /t.org sušiny, senážované hmoty 270-290 m3 /t.org sušiny u čerstvé kukuřice 300-320 m3 /t.org sušiny a silážované kukuřice 320-350 m3/t.org sušiny.

Ostatní
RIV:D
Andert David
Gerndtová Ilona
Frydrych Jan
Využití trav pro energetické účely 1.1.2013/143

Se zvyšující se úrovní a produktivitou zemědělské výroby se zvyšuje plocha půdy, která nemá využití pro produkci potravin. Využít tyto plochy lze k pěstování energetických plodin, mezi které se řadí i trávy. V případech, kdy je půda uvedena do klidu zatravněním, nebo není využit potenciál trvalých travních porostů, z důvodu snižujících se stavů skotu, narůstá množství trávy, kterou lze energeticky využít. Vlhká travní hmota je vhodná pro zpracování pomocí anaerobní fermentace na bioplyn. Přezrálá a suchá hmota jde využít při spalování. Zkoušky proběhly na velkém kotli o výkonu 1,8 MW a malém kotli 25 kW.

Ostatní
RIV:D
Andert David
Gerndtová Ilona
Frydrych Jan
Využití fytomasy trav anaerobní digescí 1.1.2013/142

Snížení stavu hospodářských zvířat, nepotravinářské využití zemědělské půdy a její konzervace travními porosty je v současné době rozšířeným tématem. Využít tuto plochu je možné i pěstováním energetických plodin, mezi které se řadí i trávy. Vliv na zvýšení produkce travní hmoty vykazuje hnojení dusíkem v dávce 50 kg/ha. Zemědělské bioplynové stanice zpracovávají exkrementy hospodářských zvířat a hledají možnosti přidání biomasy do vstupních substrátů. Konzervovaná travní hmota obsahuje dostatečný podíl vody a je vhodným materiálem pro využití anaerobní digescí.

Ostatní
RIV:D
Andert David
Gerndtová Ilona
Výroba směsných peletek 1.1.2013/141

Směsné pelety na bázi slámy nebo sena mají nižší teplotu tavení popela než dřevní pelety. Všechna topeniště nejsou vhodná pro spalování jak dřevních tak i alterntivních pelet. Při dlouhodobém provozu je problém se spékáním, které lze řešit úpravou spalovacícho prostoru nebo topeniště, které umožňuje vyhrnutí spečeného popela, např. kotle Verner A25, na kterém byla prováděna většina našich zkoušek.

Patent
RIV:P
Kroupa Pavel
Skalický Jaroslav
Uzávěr výpusti věžového zásobníku sypkých látek 1.1.2013/140 Spustit program

Uzávěr výpusti je určen pro věžové zásobníky s plochým dnem. Uzávěr je tvořen středovým krytem, uzpůsobeným pro uzavření středového otvoru, a obvodovým krytem, uzpůsobeným pro uzavření obvodového otvoru, přičemž středový otvor i obvodový otvor jsou vytvořeny ve dnu. Středový kryt a obvodový kryt jsou upevněny na společném táhle, jehož přesouváním dojde buď k otevření jenom středového otvoru, nebo k současnému otevření středového i obvodového otvoru. Pod spojnicí středového otvoru obvodového otvoru je uložen vyskladňovací dopravník.

Příspěvek ve sborníku
RIV:J
Hutla Petr
Kaválek Michal
Havrland Bohumil
Ivanova Tatiana
Skopec Pavel
Utilization of Jatropha curcas L. seed cake for production of solid biofuels 1.1.2013/139 Spustit program

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Fabiánová Mária
Zabloudilová Petra
Šimon Josef
Češpiva Miroslav
Kic Pavel
Usage of Passive Cooling Methods in Agriculture 1.1.2013/138

Článek v odborném nerecenzovaném časopise
RIV:J
Andert David
Gerndtová Ilona
Frydrych Jan
Travní biomasa pro produkci bioplynu 1.1.2013/137 Stáhnout soubor

Současný výzkum v oblasti energetických trav řeší vhodné způsoby konzervace rostlinné hmoty pro zabezpečení celoročního provozu bioplynové stanice, která pracuje nejúčinněji při vsázce s co nejmenším kolísáním poměru vstupních substrátů. V zemědělské praxi se jeví perspektivní využití travních senáží. Pro výzkum trav konzervovaných touto technologii byly realizovány tzv. minisenáže (užitný vzor minisenáže: přihlašovatel/majitel: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Praha). V roce 2010-2011 byly vyrobeny minisenáže z biomasy květnaté louky a kukuřice. Byla využita travní biomasa z OSEVY vývoje a výzkumu s.r.o. ze sklizní na stanovišti v Zubří. Na základě výsledků produkce bioplynu můžeme hodnotit tuto technologii minisenáží jako perspektivní. Byla porovnávána produkce čerstvé a silážované travní hmoty a kukuřice. Produkce bioplynu čerstvé hmoty květnaté louky byla 250-270 m3.t org. sušiny, senážované hmoty 270-290 m3.t org. sušiny u čerstvé kukuřice 300-320 m3.t org. sušiny a silážované kukuřice 320-350 m3.t org. sušiny.

Ověřená technologie - Poloprovoz
RIV:Ztech
Andert David
Technologie výroby hranolovité brikety z rozdružené pšeničné slámy 1.1.2013/136

Výsledek řeší využití poznatků získaných při lisování velkoformátových briket. Cílem bylo ověření vlivu průřezu lisovacího ústí na kvalitu briket. Brikety jsou vyráběny na lisovacím zařízení na bázi klikového setrvačníkového mechanismu s vyhřívanou matricí. Osvědčil se průřez ústí lisu 100 x 440 mm. Po vylisování jsou brikety odlamovány po cca 100 mm.

Zpráva na zakázku Jevič Petr
Šedivá Zdeňka
Perspektivní způsoby zpracování zemědělské biomasy a biologických odpadů pro výrobu tepla, elektrické energie a pohonných hmot 2. generace do roku 2020 1.1.2013/135

Návrh principů a opatření k dalšímu zvýšení energetické účinnosti využití biomasy, zajištění nízké nákladovosti, plnění povinnosti snižování emisí dle platné legislativy

Ověřená technologie - Poloprovoz
RIV:Ztech
Kumhála František
Hůla Josef
Kroulík Milan
Gutu Dumitru
Mašek Jiří
Kvíz Zdeněk
Chyba Jan
Kovaříček Pavel
Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QH92105 1.1.2013/134

Nežádoucí zhutnění půdy jedním z hlavních problémů moderního zemědělství. Zhutnění půdy má nejenom negativní vliv na výnos plodin, ale velmi závažné jsou i důsledky ekologické. Současná úroveň dostupných navigačních systémů přitom bez potíží umožňuje rozdělení pozemků na plochy, po kterých se pohybují kola zemědělské mechanizace (stálé kolejové stopy) a na plochy, na které už kola zemědělské mechanizace při využívání těchto technologií nikdy nevjedou. Hlavním cílem předložené ověřené technologie řízeného pohybu strojů po pozemcích proto bylo zjistit, zda je tato technologie aplikovatelná v podmínkách našeho zemědělského podniku bez výrazných zásahů do jeho strojního vybavení.

Článek v odborném nerecenzovaném časopise
RIV:Jrec
Andert David
Frydrych Jan
Herout Milan
Směsná fytopaliva 1.1.2013/133

S ohledem na nedostatky z dřevní hmoty se zvyšuje poptávka po alternativních paliv z fytomasy. U paliv ze slámy nebo seno je problém s nízkou teplotou tavení popela. Příprava vhodných kompozic může být dosaženo zvýšení teplota tání popela 120 až 200 ° C.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Kára Jaroslav
Pastorek Zdeněk
Pastorek Michal
Practical experience with treatment biogas to natural gas quality 1.1.2013/132

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Abrham Zdeněk
Andert David
Mužík Oldřich
Herout Milan
Podpora efektivního využití zemědělské energetické biomasy 1.1.2013/131 Stáhnout soubor

Jedním z významných obnovitelných zdrojů energie v ČR je záměrně pěstovaná a druhotná odpadní biomasa ze zemědělské výroby. Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 stanovuje opatření k efektivnímu využití energetického potenciálu biomasy, s cílem dosáhnout v roce 2020 podílu energie z obnovitelných zdrojů ve výši 13,5 procenta. Příspěvek popisuje řešení expertního systému pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti energetického využití zemědělské biomasy

Ostatní
RIV:J
Hutla Petr
Havrland Bohumil
Kaválek Michal
Ivanova Tatiana
Pecen Josef
Oil palm shell use as alternative biofuel 1.1.2013/130 Stáhnout soubor

Ostatní
RIV:J
Abrham Zdeněk
Andert David
Mužík Oldřich
Modelování a ekonomické hodnocení investičních záměrů v oblasti energetického využití biomasy 1.1.2013/129 Stáhnout soubor

Fytomasa představuje velmi významný alternativní zdroj energie. Ze strany zemědělců je o rozvoj diverzifikace nezemědělských činností do této oblasti velký zájem. Jedná se o velmi významná investiční rozhodnutí s delší dobou návratnosti. Expertní systém pro modelování ekonomiky biopaliv umožňuje pěstiteli energetické fytomasy komplexně posoudit ekonomiku pěstování, výroby tuhých biopaliv a výroby bioplynu.

Článek v odborném nerecenzovaném časopise Kubín Karel
Pexa Martin
Kotus Martin
Modelling of Non-Road Transient Cycle - Comparison of Three Tractors 1.1.2013/128 Stáhnout soubor

Příspěvek popisuje možnost modelování testu NRTC (Non-Road Transient Cycle) na základě změřených charakteristik spotřeby paliva, oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), nespálených uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx) a pevných částic (PM). Ve srovnání s předchozím zjištěným technickým stavem lze stanovit změny technického stavu spalovacích motorů zemědělských nebo lesnických traktorů. Současně však lze na základě změřených veličinových charakteristik porovnat mezi sebou libovolné traktory a také modelovat libovolný jiný cyklus bez dalšího měření (NRSC test, cyklus pro specifické podmínky - horský traktor apod.). Ve výsledku lze tak přispět ke zlepšení životního prostředí snížením produkce škodlivých látek vypouštěných do ovzduší a současně uspořit peníze sníženou spotřebou paliva.

Ostatní
RIV:B
Gerndtová Ilona
Kubín Karel
Pražan Radek
Pastorek Zdeněk
Světlík Marek
Syrový Otakar
Mobilní energetické prostředky a orientační hodnoty jednotkových spotřeb paliv a energie 1.1.2013/127

Publikace přináší poznatky získané řešením věcné etapy Výzkum teoretických přepokladů pro zvýšení efektivnosti využití mobilních energetických prostředků a snížení jejich nepříznivého působení na zemědělskou půdu, její rostlinný pokryv a životní prostředí technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifických podmínkách českého zemědělství. Obsahem publikace jsou informace o energetických zdrojích v zemědělství a soustava jednotkových spotřeb energií pro pracovní, dopravní a manipulační operace, která umožňuje stanovit spotřebu energie v pracovních postupech rostlinné výroby i v zemědělském podniku. Pro stanovení jednotkových spotřeb energie bylo využito poznatků, které se váží k tvorbě optimálních souprav z technických, provozních a energetických hledisek, k vlivu svahu, velikosti a tvaru pozemku na exploatační ukazatele a k souboru empirických algoritmů pro výpočet exploatačních a energetických ukazatelů. Dále publikace uvádí výsledky prací, které se zabývají energetickými prostředky, jejich motory a nepříznivým vlivem techniky na životní prostředí a půdu

Certifikovaná metodika
RIV:Nmet
Češpiva Miroslav
Jelínek Antonín
Zabloudilová Petra
Pecen Josef
Měření koncentrací amoniaku v chovech skotu 1.1.2013/126

Metodika poskytuje chovatelům především dojeného skotu a dalším zájemcům ze zemědělské praxe informace o způsobu objektivního měření koncentrací amoniaku v zóně zvířat ve stájových objektech pro chov skotu. Součástí metodiky je stručný popis analyzátoru plynů, který je využíván pro kontinuální a přesné měření koncentrací amoniaku.

Ostatní
RIV:J
Abrham Zdeněk
Mužík Oldřich
Jaká je efektivnost energetické biomasy 1.1.2013/125 Stáhnout soubor

Jedním z významných obnovitelných zdrojů energie v České republice je záměrně pěstovaná i zbytková a odpadní biomasa ze zemědělské výroby. Pro hodnocení ekonomiky produkce je důležité vědět, nakolik je výhodná také z energetického hlediska, tedy z poměru energie vložené a získané. U vybraných druhů cíleně pěstované biomasy byly stanoveny výrobní náklady na měrnou jednotku paliva a energetická efektivnost těchto paliv.

Článek v odborném nerecenzovaném časopise
RIV:J
Kubín Karel
Pexa Martin
Mařík Jakub
Veselá Kateřina
Impact of biofuels on characteristics of the engine tractor Zetor 8641 Forterra 1.1.2013/124 Stáhnout soubor

Ostatní
RIV:D
Andert David
Gerndtová Ilona
Fytopaliva a jejich vlastnosti 1.1.2013/123

V důsledku zvyšování celkové úrovně a produktivity zemědělské výroby, se zvětšila plocha pozemků s trvalými travními porosty. Možnosti využití travní biomasy jsou následující suchou hmotu lze spalovat a vlhká hmota je vhodná pro anaerobní fermentaci nebo přípravu kompostů. Pro spalování jsou limitujícím faktorem vlastnosti popela travní hmoty.

Software
RIV:R
Abrham Zdeněk
Andert David
Heroout Milan
Mužík Oldřich
Scheufler Vladimír
Expertní systém pro hodnocení technologie a ekonomiky produkce biopaliv 1.1.2013/122 Spustit program

Expertní systém řeší oblast pěstování energetických plodin, výrobu tuhých tvarovaných biopaliv i produkci bioplynu. Podrobněji je popsán procesní diagram programového řešení I struktura hlavních částí databáze expertního systému. Systém bude řešen formou internetového modelovacího databázového programu, který bude pro uživatele ze zemědělské praxe a poradenství volně přístupný na webové stránce řešitele. Vhodná forma energetického využití biopaliv má svoje racionální i ekonomické opodstatnění. Biopaliva jsou technologicky i ekonomicky vhodnou alternativou fosilních paliv ve stacionárních zdrojích tepla

Zpráva na zakázku
RIV:Vsouhrn
Dědina Martin
Jelínek Antonín
Abrham Zdeněk
Mašátová Romana
Evaluační studie aplikace BAT u zařízení v kategorii průmyslových činností dle zákona o integrované prevenci 1.1.2013/121

detailní rozbor a monitoring všech vydaných integrovaných povolení, techniky a technologie provozovatelů IPPC zařízení s požadavky na příslušných BREF o BAT, identifikace provozovatelů, vyhodnocení situace, návrh změn u provozovatelů s nedostatečnou aplikací BAT

Ostatní
RIV:D
Frydrych Jan
Volková Pavla
Andert David
Gerndtová Ilona
Juchelková Dagmar
Raclavská Helena
Energetický potenciál vysokoprodukčních trav 1.1.2013/120

Výzkum využití trav pro energetické účely byl zaměřen na stanovení vhodných travních druhů a jejich výnosového potenciálu a zahrnuje dvě etapy. Na základě výsledků první etapy výzkumu energetických trav byly stanoveny druhy nejvhodnější pro energetické využití (psineček veliký, kostřava rákosovitá, ovsík vyvýšený). Do výzkumu druhé etapy energetických trav byl zařazen psineček veliký, kostřava rákosovitá, ovsík vyvýšený, lesknice rákosovitá, sveřep horský, luční směs do vlhkých a do suchých podmínek. V podmínkách České republiky se jeví nevhodnější sklizeň energetických trav v období jejich sklizně na semeno s využitím vymlácené travičkové slámy pro energetické účely. Na základě výsledků výzkumu druhé etapy energetických trav a provedených spalných zkoušek ve velkých kotlích (500 kW - 2 MGW) je možné doporučit spalování travičkového sena předně v kotlích určených pro spalování obilní slámy. Na tuto výzkumnou práci navazuje projekt Využití fytomasy z trvalých travních porostů a z údržby krajiny, který se zaměří zejména na využití trav pro produkci bioplynu a kompostování.

Ostatní
RIV:J
Frydrych Jan
Macháč Radek
Volková Pavla
Andert David
Gerndtová Ilona
Juchelková Dagmar
Raclavská Helena
Zajonc Ondřej
Energetické využití trav se zaměřením na produkci bioplynu 1.1.2013/119

Současný výzkum v oblasti energetických trav řeší vhodné způsoby konzervace rostlinné hmoty pro zabezpečení celoročního provoz bioplynové stanice, která pracuje nejúčinněji při vsázce s co nejmenší kolísáním poměru vstupních substrátů. V zemědělské praxi se jev perspektivní využití travních senáží. Pro výzkum trav konzervovaných touto technologii byly realizovány tzv. minisenáže (užitný vzor minisenáže: přihlašovatel/majitel: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Praha). V roce 2010-2011 byly vyrobeny minisenáže z biomasy květnaté louky a kukuřice. Byla využita travní biomasa z OSEVY vývoje a výzkumu s.r.o. ze sklizní na stanovišti v Zubří. Na základě výsledků produkce bioplynu můžeme hodnotit tuto technologii minisenáží jako perspektivní. Byla porovnávána produkce čerstvé a silážované travní hmoty a kukuřice.Produkce bioplynu čerstvé hmoty květnaté louky byla 250-270 m3 /t.org sušiny, senážované hmoty 270-290 m3 /t.org sušiny u čerstvé kukuřice 300-320 m3 /t.org sušiny a silážované kukuřice 320-350 m3/t.org sušiny.

Zpráva na zakázku
RIV:Vsouhrn
Vegricht Jiří
Elektronická databáze 1.1.2013/118

Aktualizace Strategie financování implementace nitrátové směrnice na základě usnesení Vlády ČR a příprava datových podkladů pro potřeby aktualizace finanční strategie ve vazbě na dotační tituly roku 2013 a jejich monitoring.

Ostatní
RIV:D
Abrham Zdeněk
Herout Milan
Ekonomika surovinového a energetického využití produkce z travních porostů 1.1.2013/117

V posledních letech klesá možnost využití travní produkce pro krmení, ověřují se možnosti a podmínky využití této produkce pro surovinové a energetické účely. Příspěvek popisuje technologií a ekonomikou trvalých travních porostů a využití produkce pro kompostování a pro energetické účely. Významný efekt na surovinové a energetické využití má finanční podpora ve formě dotací. Využitím dotací se celkové náklady za jednotku produkce značně snižují, zvláště pozitivní účinek je dosažený v regionech s LFA dotacemi.

Ostatní
RIV:D
Abrham Zdeněk
Andert David
Mužík Oldřich
Herout Milan
Ekonomika pěstování energetických plodin 1.1.2013/116

Popisuje řešení expertního systému pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti energetického využití zemědělské biomasy. Expertní systém řeší oblast pěstování energetických plodin, výrobu tuhých tvarovaných biopaliv i produkci bioplynu. Podrobněji je popsán procesní diagram programového řešení I struktura hlavních částí databáze expertního systému. Systém bude řešen formou internetového modelovacího databázového programu, který bude pro uživatele ze zemědělské praxe a poradenství volně přístupný na webové stránce řešitele. Vhodná forma energetického využití biopaliv má svoje racionální i ekonomické opodstatnění. Biopaliva jsou technologicky i ekonomicky vhodnou alternativou fosilních paliv ve stacionárních zdrojích tepla

Užitný vzor a prototyp
RIV:Fuzit
Souček Jiří
Compost with Ash Addition 1.1.2013/115 Spustit program

Ostatní Hutla Petr
Kolaříková Michel
Ivanova Tatiana
Havrland Bohumil
Muntean Alexandru
Gudima Andrei
Pobedinski Victor
Comparison of maximum energy yield of selected crops grown for energy purposes 1.1.2013/114

Každá země hledá řešení své energetické situace. Z tohoto důvodu se považují za velmi slibné energetické plodiny známého chemického složení, které se vyznačují dostatečnou energetickou výnosností a nižšími náklady. Vybrané energetické plodiny s vysokým výnosem, jako ozdobnice, křídlatka obří, rákos obří , konopí a čirok sladký byly kultivovány v lokalitách České republiky a Moldavské republiky s cílem určit a porovnat maximální možný (teoreticky) energetický výnos. Všechny z výše uvedených rostlin byly pěstovány v přírodních podmínkách bez dalších vstupů.V této studii je také uvedeno srovnání víceletých a jednoletých plodin.

Ostatní
RIV:D
Mayer Václav
Kubín Karel
Vejchar Daniel
Checking of device destined for savings of liquid protective preparations used during the potato planting 1.1.2013/113

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Abrham Zdeněk
Herout Milan
Analýza využití a obnovy traktorového parku 1.1.2013/112

Zpracována analýza statistických informací vybavení zemědělských podniků traktory a dodávkách nových strojů. Hodnocení dodávek a tempa obnovy traktorů. Hodnotí se vliv velikosti podniku na potřebu traktorů a na jejich využití. V menších zemědělských podnicích je potřeba traktorů na jednotku výměry výrazně vyšší než ve velkých zemědělských podnicích. Tempo obnovy strojů závisí na ekonomické prosperitě a stabilitě zemědělských podniků i na investičních podporách z veřejných prostředků. Při obnově traktorového parku dochází ke změně jeho struktury ve prospěch traktorů vyšších výkonových tříd.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Fabiánová Mária
Zabloudilová Petra
Češpiva Miroslav
Šimon Josef
Analýza stavebně-hygienických ukazatelů rekonstruovaných stájí pro dojnice 1.1.2013/111

Předložený příspěvek vychází z řešení výzkumného projektu pracoviště autorského kolektivu, jehož cílem je sledování variantně řešených rekonstrukcí stájových objektů pro chov dojnic s ohledem na kvalitu stájového prostředí na základě analýzy místních klimatických podmínek, architektonických a konstrukčních prvků, vybraných technologických systémů a vyhodnocení mikroklimatických podmínek uvnitř objektu z hlediska teploty a vlhkosti vzduchu.

Článek v odborném nerecenzovaném časopise
RIV:J
Šimon Josef
Automatické dojicí systémy a český trh 1.1.2013/109 Stáhnout soubor

Článek v odborném nerecenzovaném časopise
RIV:J
Souček Jiří
Řezačky - perspektivní stroje v rostlinné výrobě 1.1.2013/108

S rostoucím množstvím bioplynových stanic poroste i poptávka po kvalitní řezance z kukuřice a z jiných vhodných rostlin. Výsledky výzkumu zároveň jednoznačně potvrzují, že kvalitní příprava suroviny je zásadním předpokladem jejího efektivního využití v bioplynových stanicích i v trávicích soustavách domácích zvířat. To je dle mého názoru hlavní důvod, proč sklízecí řezačky nebudou v nejbližší době následovat stachanovce a práškovací letadla v roli zajímavostí ve filmových a fotografických archivech, ale budou i nadále nepostradatelnou součástí technologických postupů v rostlinné výrobě.

Ostatní
RIV:O
Souček Jiří
Doprava jako součást logistiky energetických surovin při produkci bioplynu. Energetické využití biomasy 1.1.2013/107

Přednáška měla za úkol seznámit posluchače s technickými aenergetickými aspekty získávání vstupního materiálu pro bioplynové stanice.

Ostatní
RIV:O
Souček Jiří
Energetické využití rostlinné biomasy 1.1.2013/106

Hlavním tématem přednášky bylo využití rostlinných zbytků ze zahradnictví k energetickým účelům apopis vzájemné spolupráce mezi VÚZT a ZF Lednice.

Ostatní
RIV:O
Souček Jiří
Energetické využití odpadů ze sadů a vinic 1.1.2013/105

Přednáška byla tématicky zaměřena na energetické využití biologicky rozložitelných odpadů, které vznikají v rámci pěstování ovocných výsadeb a zahradnické činnosti.

Ostatní
RIV:O
SOUČEK. J
Energetické využití biomasy, Environmentální aspekty rozvoje regionu 1.1.2013/104

Náplní přednášky bylo komplexní zhodnocení aspektů rozvoje energetického využití biomasy v rámci regionu.

Ostatní
RIV:O
Roy Amitava
Souček Jiří
Plíva Petr
Hanč Aleš
Energetické využití kompostů 1.1.2013/103 Stáhnout soubor

Energetické a materiálové využití rostlinné biomasy jsou dva způsoby, které byly vnímány jako konkurenční. Vlivem dotační politiky, legislativy a společenských aspektů, ovlivňujících stav trhu, se ale obě oblasti stále více prolínají. V příspěvku jsou popsány dva možné způsoby energetického využití. Energetické vlastnosti kompostů jsou horší ve srovnání se standardními biopalivy. Způsob jímání tepla vznikajícího při kompostování je technicky realizovatelný, ale jeho efektivita je nízká. Hodnota měrného tepla získaného tímto způsobem nedosahuje ani 1% hodnoty výhřevnosti , ale kompost si uchová cenné složky.

Ostatní
RIV:O
Plíva Petr
Kompostáreň Vimperk - 20 1.1.2013/102 Stáhnout soubor

Po takmer štvorročnom úsilí sa podarilo dokončiť projekt Systém nakladania s biologickými odpadmi Vimperk. Hlavnou súčasťou projektu bola stavba kontajnerovej kompostárne s možnosťou spracovania takmer všetkých druhov biologicky rozložiteľných odpadov. Dňa 26.8.2011 bola kompostáreň skolaudovaná a v priebehu septembra uvedená do prevádzky.

Ostatní
RIV:O
Plíva Petr
Kompostáreň Trhový Štěpánov 1.1.2013/101 Stáhnout soubor

Spoločnosť EKOSO Trhový Štěpánov prevádzkuje skládku odpadov, mezisklad nebezpečných odpadov, zberný dvor vyradených elektrozariadení, kompostáreň pre spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov, zaoberá sa prepravou nebezpečných odpadov, prepravou a prenájmom kontajnerov na rôzne druhy odpadov aj predajom a prepravou vyrobeného hnojiva (kompost a substrát).

Ostatní
RIV:O
Plíva Petr
Kompostáreň Městec Králové 1.1.2013/100 Stáhnout soubor

Biofermentačné stredisko (kompostáreň) Městec Králové vzniklo z dôvodu potreby spracovanie organických odpadov - zvieracieho trusu, najmä hydinového trusu a podstielky, kravského, konského a prasacieho hnoja a ďalších biologicky rozložiteľných odpadov ako tráva, piliny, odpad z čistenia obilí, BRO z kuchýň a reštauračný odpad, pripadne v malom množstve kaly z komunálnych čistiarní odpadových vôd. V jednej biofermentačnej komore je možné spracovávať aj vedľajšie živočíšne produkty 2. a 3. kategórie (napr. vajcia, vedľajšie produkty vajec, vrátene škrupín, obsahu tráviacich traktov a krv z jatočných zvierat).

Ostatní
RIV:O
Plíva Petr
Centrálna kompostáreň Brno, a.s 1.1.2013/99 Stáhnout soubor

Centrálna kompostáreň Brno a.s. je súčasťou spolupracujúcich kompostární, ktoré vlastní a prevádzkuje firma SITA CZ. Spoločnosť Centrálna kompostáreň Brno je prevádzkovateľom regionálne významného zariadenia na využívanie bioodpadov pre oblasť južnej Moravy.

Ostatní
RIV:O
Mayer Václav
Vejchar Daniel
Spotřeba energie a paliv na skladování brambor v závislosti na klimatických podmínkách skladovací sezóny 1.1.2013/98

Článek v odborném nerecenzovaném časopise
RIV:J
Malaťák Jan
Bradna Jiří
Posklizňová úprava v halových skladech 1.1.2013/97 Stáhnout soubor

Ostatní
RIV:O
Machálek Antonín
Šimon Josef
Způsoby a možnosti ochlazování stájí 1.1.2013/96 Stáhnout soubor

V článku jsou shrnuty výsledky měření mikroklimatických parametrů stájového prostředí při extrémních letních teplotách ve třech stájích pro chov dojnic a uvedeny možnosti technických řešení pro snížení tepelného stresu.

Ostatní
RIV:O
Kotlánová Alice
Jevič Petr
Šedivá Zdeňka
ČSN EN 16214-4 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu 1.1.2013/95

Tato evropská norma uvádí podrobnou metodiku, která umožňuje jakémukoliv hospodářskému subjektu v řetězci biopaliv nebo biokapalin vypočítat standardizovaným a transparentním způsobem skutečné emise skleníkových plynů spojené s jeho činností a vzít přitom v úvahu všechna příslušná hmotnostní hlediska. To zahrnuje všechny fáze řetězce od produkce biomasy po dopravu ke konečné spotřebě a distribuční činnosti.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:J
Kára Jaroslav
Ověření funkčního modelu zařízení pro úpravu bioplynu na kvalitu zemního plynu 1.1.2013/94 Spustit program

Ostatní
RIV:D
Jevič Petr
Šedivá Zdeňka
Stav a možné dopady přijetí návrhu nového zaměření odvětví výroby biopaliv v EU 1.1.2013/93

Sborník - Proceedings
RIV:O
Hanč Aleš
Plíva Petr
Vermikompostování - perspektivní metoda pro zpracování bioodpadů 1.1.2013/92

V technologii vermikompostování se využívá interakce mezi intenzivní činností žížal a mikroorganismů. V laboratorních experimentech byly vermikompostovány různé druhy předkompostovaných a nepředkompostovaných bioodpadů a jejich směsí. Konkrétně se jednalo o tyto 3 skupiny: separovaný digestát se slámou, sídlištní bioodpad s papírem a štěpkou a čistírenskými kaly v kombinaci se zahradním bioodpadem. Ze získaných výsledků vyplývá, že přídavek 25% (obj.) slámy k separovanému digestátu je pro vermikompostování optimální. Jako velmi vhodný materiál pro vermikompostování se ukázal použitý papír a to buď samotný, nebo ve směsi s jiným bioodpadem, např. z kuchyní. Bylo také zjištěno, že pro úspěšné vermikompostování aerobně stabilizovaného čistírenského kalu je potřeba nejprve snížit obsah amonného dusíku. Toho lze dosáhnout delší dobou předkompostování nebo přidáním odpadů s nízkým obsahem amonného dusíku.

Uspořádání konference ( workshopu) nebo účast na výstavě
RIV:M
Šedivá Zdeňka
Jevič Petr
Potravinová soběstačnost a udržitelná výroba směsných a biogenních pohonných hmot - Stav a rozvoj do roku 2020 1.1.2013/90

Prezentují se podmínky rozvoje zemědělství České republiky po roce 2013 a příspěvek biomasy v energetickém mixu se zřetelem na obnovitelné zdroje energie v odvětví dopravy a biopaliva. V návaznosti na hodnocení globálního trhu s biopalivy se uvádí tuzemská bilance motorových paliv a biopaliv.

Uspořádání konference ( workshopu) nebo účast na výstavě
RIV:M
Plíva Petr
Spolupořádání konference - Biologicky rozložitelné odpady - Optimalizace technologie v regionu 1.1.2013/89

Software
RIV:R
Abrham Zdeněk
Expertní systém pro rozhodování o ochraně rostlin podle ekonomických prahů škodlivosti 1.1.2013/88 Spustit program

Expertní systém podporuje rozhodování o ochraně polních plodin vůči škodlivým organismům na základě analýzy ekonomických parametrů a zhodnocení dopadů pesticidů na životní prostředí. Pro každou polní plodinu je nabízen seznam škodlivých organismů, pro které je nabízen aktualizovaný seznam přípravků na ochranu rostlin (z registru přípravků), včetně jejich dávky na ha. Kvantifikace výstupů je prováděna podle modelu pro stanovení ekonomického prahu škodlivosti. Vstupy do modelu jsou: náklady na ochranu, výše výnosu, realizační cena produktu, účinnost přípravku a environmentální zátěž účinné látky přípravku. Vstupy do modelu jsou nabízeny z dílčích databází, nebo je může uživatel zadávat podle konkrétních podmínek. Stupeň výskytu škodlivého organismu je možné stanovit vlastním měřením (metodika měření v nápovědě) anebo převzetím dat z celostátního monitoringu pomocí vytvořené webové služby. Expertní systém umožňuje stanovit ekonomický práh škodlivosti, bilanci nákladů a zisků a předpovídat ztráty na výnosech pro 77 hospodářsky významných chorob a škůdců polních plodin.

Software Abrham Zdeněk
Richter Jiří
Mužík Oldřich
Herout Milan
Scheufler Vladimír
Modelování a ekonomika výrobního záměru v RV 1.1.2013/87

Certifikovaná metodika
RIV:N/A
Kumhála František
Gutu Dumitru
Hůla Josef
Chyba Jan
Kovaříček Pavel
Kroulík Milan
Kvíz Zdeněk
Mašek Jiří
Vlášková Marcela
Technologie řízených přejezdů po pozemcích 1.1.2013/86

V metodice jsou uvedeny možnosti zavádění technologie řízených přejezdů po pozemcích a dopady této technologie na energetickou náročnost zpracování půdy, výnosy pěstovaných plodin, vodní režim a vodní erozi půdy. Dále jsou uvedeny možnosti úprav systému přejezdů po pozemcích, příklady polních pokusů s různými moduly záběru a příklady vybavení mechanizačními prostředky pro systémy řízených přejezdů po pozemcích. Jsou zde také uvedeny ekonomické aspekty související se zaváděním a používáním této technologie.

Certifikovaná metodika
RIV:N/A
Hutla Petr
Bíma Václav
Mičín Rostislav
Češpiva Miroslav
Modelová řešení osvětlovacích soustav ve vybraných zemědělských objektech 1.1.2013/85

Návrhy osvětlovacích soustav v zemědělských objektech vycházejí z normy ČSN EN 12464-1. Ve stájích pro dojnice je výhodné použití zářivkových svítidel, která je možno stmívat v závislosti na denním osvětlení. Je třeba použít vhodně konstruovaných svítidel s ohledem na prostředí obsahující mírné koncentrace amoniaku. V halách pro opravu zemědělské techniky jsou porovnány osvětlovací soustavy zářivkové a výbojkové. Ekonomické porovnání soustav je srovnatelné.

Certifikovaná metodika
RIV:N/A
Hanč Aleš
Plíva Petr
Vermikompostování bioodpadů 1.1.2013/84 Spustit program

Metodika seznamuje zemědělce a další zájemce s metodou vermikompostování a poskytuje jim nové informace, které vycházejí z výsledků řešení projektu NAZV č. QI91C199. První část se zabývá rozdělením a popisem jednotlivých systémů vermikompostování. Jsou zde zmíněny technologie pro vermikompostování běžných bioodpadů, tak i složitější technologie pro problematické bioodpady. Zvýšená pozornost je věnována dvoumodulovému vermireaktoru, který byl vyvinut v rámci tohoto projektu. Druhá část metodiky je postavena na výsledcích a praktických doporučeních, které vycházejí z laboratorních experimentů s vermikompostováním separovaného digestátu ze zemědělské bioplynové stanice, zahradního bioodpadu, kuchyňského bioodpadu, použitého papíru a čistírenských kalů. Byla prokázána oprávněnost použití metody vermikompostování a její efektivita při zpracování bioodpadů. Vermikompostování je technologie plně přátelská k životnímu prostředí a při dlouhodobém provozování je levnější než klasické kompostování. Kvalita vyrobeného vermikompostu je podstatně vyšší než klasického kompostu.

Certifikovaná metodika
RIV:N/A
Dědina Martin
Skala Ondřej
Lachman Jaromír
Hejtmánková Alena
Lisování oleje z vinných jader 1.1.2013/83

Cílem metodiky je případným zájemcům o produkci vinného oleje poskytnout praktický náhled a technologické postupy, které musí být uplatněny tak, aby při produkci vinného oleje byl zachován maximální obsah biologicky aktivních látek. Vinná jádra, jež jsou nedílnou součástí matolin po lisování vinných hroznů při výrobě vína, jsou zdrojem velmi cenných biologicky aktivních látek, vhodných mimo jiné pro lidskou spotřebu a výživu hospodářských zvířat. V české republice není v současné době lisování vinných jader za účelem produkce oleje příliš rozšířenou podnikatelskou aktivitou i z důvodu poměrně vysokých nákladů na jeho produkci a relativně nízkou výtěžnost. Metodika proto přináší podrobné informace o potenciální výtěžnosti olejů z vybraných odrůd révy vinné tak, aby si případný producent na základě jím disponovaným množstvím hroznů, matolin nebo již vyseparovaných jader mohl předem ověřit efektivitu svého podnikatelského záměru.

Certifikovaná metodika
RIV:N/A
Burg Patrik
Zemánek Pavel
Jelínek Antonín
Dědina Martin
Skala Ondřej
Separace semen révy vinné z matolin 1.1.2013/82

Legislativní rámec EU a stále se zpřísňující národní předpisy v oblasti odpadového hospodářství směřují prioritně k hledání nových bezodpadových technologií, které zabezpečí účelné a efektivní využití odpadních produktů. V podmínkách moderních vinařských provozů je proto věnována stále větší pozornost problematice využití matolin, které vznikají při zpracování hroznů. Svým charakterem jsou matoliny řazeny mezi biodegradabilní odpady, které není možné deponovat na skládky komunálních odpadů. Metodika Separace semen révy vinné z matolin je určena vinařským subjektům, zabývajících se možnostmi separace semen révy vinné z matoliny za účelem jejich dalšího využití. Metodika popisuje problematiku separace semen z matolin a její možná technická řešení, poskytuje základní informace o vlastnostech matoliny, výtěžnosti a vlastnostech semen u nejčastěji pěstovaných odrůd. Naznačuje možná řešení stacionárních i mobilních částí linek pro získávání semen z čerstvě lisované matoliny s využitím výsledků návrhu a ověřování vibračního separátoru. Uvádí bilanční, výkonnostní a ekonomické aspekty návrhu a realizace těchto technologických linek pro střední i velká vinařství.

Certifikovaná metodika
RIV:N/A
Andert David
Abrham Zdeněk
Gerndtová Ilona
Metodika přípravy tvarovaných a směsných fytopaliv 1.1.2013/81 Spustit program

Metodika popisuje výrobu briket a pelet z fytomasy, výhody produkce směsných fytopaliv, emise a výsledky spalovacích zkoušek. Dále se zabývá hodnocením ekonomiky produkce zemědělské fytomasy a tvarovaných biopaliv. Vytváří podklady pro objektivizaci rozhodovacího procesu v oblasti produkce, výroby a využití tvarovaných fytopaliv.

Certifikovaná metodika
RIV:N/A
Abrham Zdeněk
Andert David
Mužík Oldřich
Hutla Petr
Herout Milan
Modelování a ekonomické hodnocení investičních záměrů v oblasti energetického využití biomasy 1.1.2013/80 Spustit program

Fytomasa představuje velmi významný alternativní zdroj energie. Ze strany zemědělců je o rozvoj diverzifikace nezemědělských činností do této oblasti velký zájem. Jedná se však o velmi významná investiční rozhodnutí s delší dobou návratnosti. Expertní systém pro modelování ekonomiky biopaliv umožňuje pěstiteli energetické fytomasy komplexně posoudit ekonomiku pěstování, výroby tuhých biopaliv a výroby bioplynu. Internetový program významně zvyšuje kvalitu rozhodování a snižuje riziko špatných investičních záměrů. Zároveň vytváří podmínky pro zlepšení ekonomické stability podniku. To přispívá k rozvoji venkova, stabilitě pracovních příležitostí a zlepšuje sociálně-ekonomické zázemí lidí na venkově.

Norma
RIV:H/A
Jevič Petr
ČSN 65 6516 Motorová paliva - Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení 1.1.2013/79

V této normě jsou aktualizovány vlastnosti řepkového oleje, které musí být splněny pro jeho použití jako motorové palivo pro spalovací motory konstruované nebo upravené na spalování rostlinného oleje. Požadavky na obsahy fosforu, vápníku a hořčíku byly zpřísněny s ohledem na konečnou úpravu výfukových plynů spalovacích motorů. Z důvodu zjednodušení analytiky byl bod vzplanutí v uzavřeném kelímku stanoven na minimálně 101 oC. Požadavek na hustotu při 15 oC byl zúžen, aby mohly být prokázány případné příměsi jiných pohonných hmot. Vyřazeny byly mezní hodnoty pro minimální jodové číslo, obsah popela a karbonizační zbytek.

Norma
RIV:H/A
Jevič Petr
ČSN 65 6508 Motorová paliva - Směsné motorové nafty obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) - Technické požadavky a metody zkoušení. ČSN 65 6508 1.1.2013/78

Tato norma stanovuje požadavky na kvalitu a metody zkoušení pro směsnou motorovou naftu (SMN - B30) obsahující minimálně 30 % (V/V) methylesterů mastných kyselin (FAME), např. methylesterů řepkového oleje (MEŘO) tak, jak je v tuzemsku vyráběna, dovážena, expedována a prodávána. SMN 30 je určena pro pohon vznětových motorů, které jsou pro tento druh paliva podle technické dokumentace určeny. Požadavky na kvalitu byly aktualizovány v souladu s požadavky na kvalitu motorové nafty uvedenými v ČSN EN 590, s požadavky na kvalitu FAME uvedenými v EN 14 214 a uvažovanými parametry pro specifikaci směsných motorových naft s vysokým obsahem FAME (B11 - B30) uvedenými v FprCEN/TR 16557.

Funkční vzorek
RIV:G/B
Machálek Antonín
Šimon Josef
Vegricht Jiří
Bradna Jiří
Laboratorní zařízení pro sběr a úpravu dešťové vody 1.1.2013/77

Laboratorní zařízení pro sběr a úpravu dešťové vody (na farmách) představuje linku, která umožňuje odebírat vzorky dešťové vody po jednotlivých fázích její úprav. Linka obsahuje odlučovač hrubých nečistot, čerpadlo, pískový filtr, papírový filtr, UV zářič, vzájemně propojené potrubím a vřazenými T-kusy s ventily pro on line odběr vzorků podle jednotlivých stupňů úprav. Zařízení je unikátním a slouží pro výzkumné potřeby při řešení výzkumného projektu a nepředpokládá se jeho další rozšíření.

Funkční vzorek
RIV:G/B
Vejchar Daniel
Mayer Václav
Dovol Josef
Lopatkový drtič odpadních brambor na manipulátoru Manitou 1.1.2013/76

Funkční vzorek
RIV:G/B
Mayer Václav
Dovol Josef
Vacek Josef
Hrázkovač - důlkovač za dvouřádkový sázeč brambor Reekie 1.1.2013/75

Funkční vzorek
RIV:G/B
Plíva Petr
Hanč Aleš
Modifikovaný dvoumodulový vermireaktor 1.1.2013/74

Modifikovaný dvoumodulový vermireaktor je tvořen dvěma stejnými moduly, které se používají postupně na předkompostování a vermikompostování bioodpadů. Žížaly přelézají mezi moduly děrovanou stěnou s průměry děr 8 mm. Pro zadržení výluhů slouží nádoba s výpustním kohoutkem, která je pevně spojena s modulem, čímž se zabrání případnému zápachu. Hotový vermikompost lze z modulu odejmout po odstranění plné a děrované stěny. Každý modul je vybaven 4 děrovanými jehlami sloužícími k provzdušnění materiálu v celém profilu. K měření teploty je použito záznamové zařízení se 2 teplotními čidly v každém modulu. Modifikovaný dvoumodulový vermireaktor je využitelný zejména pro zpracování gastroodpadů.

Průmyslový vzor
RIV:F/P
Plíva Petr
Hanč Aleš
Dvoukomorový kompostér 1.1.2013/73 Spustit program

Výrobek, ve kterém je průmyslový vzor ztělesněn, je dvoukomorový kompostér, určený pro obtížně zpracovatelný biologický materiál.

Průmyslový vzor
RIV:F/P
Češpiva Miroslav
Generátor zvuku 1.1.2013/72 Spustit program

Výrobek, ve kterém je průmyslový vzor ztělesněn, je generátor zvuku, určený ke generování sinusového napětí pro akustická měření.

Užitný vzor a prototyp
RIV:F/U
Vejchar Daniel
Kubín Karel
Mayer Václav
Zařízení pro aplikaci ochranného roztoku 1.1.2013/71 Spustit program

Zařízení pro aplikaci ochranného roztoku na hlízy brambor při jejich průchodu výstupní trubicí sázecího stroje obsahuje ve výstupní trubici umístěnou alespoň jednu aplikační trysku, jež je přes dávkovací ventil, opatřený ovládacím ústrojím, spojena s tlakově nastavitelným zdrojem ochranného roztoku tak, že ovládací ústrojí dávkovacího ventilu je napojeno na výstup řídicí jednotky, jejíž vstup je spojen s výstupem detektoru hlíz, umístěným v horizontální úrovni nad aplikační tryskou, přičemž řídicí jednotka je uzpůsobena pro nastavení zpožděného otevření dávkovacího ventilu a pro nastavení doby otevření dávkovacího ventilu. Zařízení lze využít zejména při strojní výsadbě brambor pro aplikaci ochranného roztoku proti kořenomorce bramborové.

Užitný vzor a prototyp
RIV:F/U
Pražan Radek
Podpěra Václav
Kubín Karel
Gerndtová Ilona
Krmný vůz 1.1.2013/70 Spustit program

Technické řešení dvouprostorového míchacího a krmného vozu s vertikálním míchacím ústrojím vychází z již zavedené konstrukce vertikálních míchacích krmných vozů. Ale toto technické řešení je zásadně uspořádáno, tak aby zvyšovalo užitné parametry krmného vozu a snižovalo energetickou náročnost pracovní operace krmení skotu pomocí mobilních krmných systémů. Toho je dosaženo tím, že na jeden pracovní cyklus se naloží, zamíchají a nadávkují do ložného prostoru krmného vozu dvě různé krmné dávky.

Užitný vzor a prototyp
RIV:F/U
Souček Jiří
Kompost s přídavkem popele 1.1.2013/69 Spustit program

Jedná se o způsob výroby kompostu s přídavkem popele, který nalézá využití při zvyšování konkurenceschopnosti kompostů a jako způsob racionálního využití zbytkových produktů - popelů vznikajících při spalování rostlinné biomasy.

Užitný vzor a prototyp
RIV:F/U
Bejlek Václav
Hutla Petr
Zařízení pro rovnoměrný rozptyl prachových částic 1.1.2013/68 Spustit program

Zařízení pro rovnoměrný rozptyl prachových částic, sestávající z hřídele pohonu přecházejícího v dřík, rozptylového talíře, který je opatřen shora rozdružovadly, ve střední a spodní části je opatřen šnekovnicí a v dolní části je opatřen rozptylovým talířem obsahujícím dávkovací lopatky, které jsou delší stranou připevněny k ploše rozptylového talíře a boční stranou jsou připevněny k dříku, který je podélnou osou usazen kolmo na střed rozptylového talíře a delší strany dávkovacích lopatek jsou uloženy směrem od středu rozptylového talíře k jeho okraji, nad kterými jsou na dříku pod šnekovnicí upevněny čechrače.

Ověřená technologie - Poloprovoz
RIV:Z/B
Plíva Petr
Hanč Aleš
Technologie vermikompostování ve funkčním vzorku dvoumodulového vermireaktoru 1.1.2013/67

Cílem uplatnění technologie je využívání technologie vermikompostování v uzavřeném prostoru, konkrétně v dvoumodulovém vermireaktoru pro zpracovávání bioodpadů. Technologie je vhodná zejména pro problematické bioodpadů (např. kuchyňské zbytky).

Ověřená technologie - Poloprovoz
RIV:Z/B
Hutla Petr
Znalost optimálních parametrů technologie velmi rychlého termického rozkladu biomasy 1.1.2013/66 Spustit program

V rámci řešení výše uvedeného projektu byl ověřován proces velmi rychlého termického rozkladu biomasy s využitím funkčního vzorku technologické linky. Hlavní součástí linky je termolýzní reaktor, pracující na principu rychlého kontaktního ohřevu jemných částic biomasy. Částice biomasy dopadají na povrch s definovanou teplotou a kontaktem dochází k odpaření prchavé hořlaviny. Základním požadavkem na technologický proces je dostatečná rychlost reakce a maximální stupeň karbonizace výstupního materiálu. Technologie je ověřena pro pelety z pšeničné a řepkové slámy, pro něž jsou určeny optimální teploty reakčního povrchu. Technologie je určena pro výrobce termolýzní linky, s níž bude dodávána jako know-how pro její provozování.

Patent
RIV:P
Bejlek Václav
Hutla Petr
Zařízení pro rovnoměrný rozptyl prachových částic 1.1.2013/65 Spustit program

Zařízení pro rovnoměrný rozptyl prachových částic, sestávající z hřídele pohonu přecházejícího v dřík, rozptylového talíře, který je opatřen shora rozdružovadly, ve střední a spodní části je opatřen šnekovnicí a v dolní části je opatřen rozptylovým talířem obsahujícím dávkovací lopatky, které jsou delší stranou připevněny k ploše rozptylového talíře a boční stranou jsou připevněny k dříku, který je podélnou osou usazen kolmo na střed rozptylového talíře a delší strany dávkovacích lopatek jsou uloženy směrem od středu rozptylového talíře k jeho okraji, nad kterými jsou na dříku pod šnekovnicí upevněny čechrače.

Patent
RIV:P
Podpěra Václav
Syrový Otakar
Votípka František
Zařízení pro měření sil 1.1.2013/64 Spustit program

Zařízení je určeno pro měření sil přenášených mezi připojitelným pracovním strojem a/nebo nástrojem a energetickým prostředkem, zejména traktorem. Zařízení obsahuje přední rám a zadní rám. Přední rám má uzpůsobeno své přední čelo k připojení na energetický prostředek. Zadní rám je uzpůsoben pro zavěšení pracovního stroje a/nebo nástroje. Zadní čelo předního rámu je s předním čelem zadního rámu spojeno šesti prutovými táhly, tvořícími staticky určitou a tuhou soustavu. Každé prutové táhlo je osazeno lineárním snímačem síly, uzpůsobeným pro snímání tahové síly v ose prutového táhla. Z údajů ze snímačů sil lze stanovit síly a momenty působící mezi připojitelným pracovním strojem a/nebo nástrojem a energetickým prostředkem.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Souček Jiří
Bjelková Marie
Světlík Marek
Aspekty využití lněného stonku pro výrobu palivových briket 1.1.2013/63 Stáhnout soubor

Problematika využívání rostlinné biomasy k energetickým účelům je s postupným rozvojem OZE často diskutovaným tématem na odborné i celospolečenské úrovni. Za pozitivní efekt je považován kladný vliv na životní prostředí a z praktického hlediska možnost získání zajímavých finančních podpor. Argumenty, které zaznívají proti energetickému využívání některých surovin jsou mnohdy racionální, ale někdy při jejich kladení převažuje rovina etiky nebo tradice. Za příklad takové suroviny lze považovat lněný stonek. Lněný stonek, po tisíce let tradičně využívaná surovina, v současnosti nenalézá v podmínkách ČR uplatnění. Pro posouzení reálných možností jeho uplatnění jako biopaliva byla v rámci výzkumné činnosti realizována pokusná výroba spojená s měřením parametrů výroby a vyhodnocením vlastností finálních produktů. V příspěvku je popsána poloprovozní výroba palivových briket na bázi lněného stonku a její zhodnocení z technického a environmentálního hlediska.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Souček 
Logistika energetické biomasy 1.1.2013/62

Cílem přednášky bylo seznámit posluchače s hlavními aspekty sklizně a dopravy surovin využívaných jako součást vstupních surovin do bioplinových stanic.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Souček Jiří
Analýza energetických parametrů dopravních operací při sklizni kukuřice pro potřeby bioplynové stanice 1.1.2013/61

Vzhledem ke stálému růstu zařízení na energetické využití biomasy je v současnosti stále větší pořeba analyzovat jednotlivé pracovní operace. Tento článek se zaměřuje zejména na dopravní segment logistického řetězce provozu bioplynové stanice. Pomocí GPS modulů instalovaných ve sklízecí řezačce a vybrané dopravní soupravě byly získány údaje o vzdálenostech, pracovních rychlostech a časech, sklízené ploše, GPS souřadnicích a nadmořské výšce. Na základě takto získaných dat byly vypočítány provozní parametry jednotlivých souprav.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Roy Amitava
Kompostování biomasy na experimentální kompostárně VÚZT, v.v.i 1.1.2013/60

Příspěvek ve sborníku
RIV:O
Plíva Petr
Kovaříček Pavel
Vlášková Marcela
Zpracovávání zbytkové travní hmoty 1.1.2013/59 Stáhnout soubor

Trvalé travní porosty jsou významnou součástí zemědělské krajiny. V České republice zaujímají přes dvacet procent výměry zemědělské půdy. Je to zhruba 970 tis. hektarů. Z toho je asi 800 tis. hektarů využívaných pro produkci píce. Úloha trvalých travních porostů však není pouze v produkci objemných krmiv pro přežvýkavce, v popředí zájmu je dnes i řada jejich mimoprodukčních funkcí, které souvisejí s ochranou životního prostředí, údržbou a utvářením krajiny, ale i s potřebou revitalizace druhové diverzity.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Kára Jaroslav
Využití digestátu 1.1.2013/58

V současné době se začínají na jednotlivých bioplynových stanicích (BPS) v ČR, zpracovávajících kejdu hospodářských zvířat, zpracovávat spolu s kejdou i různé BRO , a to jednak vedlejší produkty žibvočišného původu, odpady z potravinářských výrob a prodejních řetězců, včetně produktů a vedlejších produktů rostlinné výroby (biomasy). V běžném provozu jsou bioplynové stanice zpracovávající vedlejší produkci z chovu zvířat a rostlinnou, především kukuřičnou biomasu. Tím narůstá množství digestátu z bioplynového procesu. Digestát se v současné době uplatňuje jako hnojivo v rostlinné výrobě (RV), poopř. po separaci jeho tuhá složka k výrobě kompostů. Především u velkých farem pro odchov a výkrm prasat, které nemají vlastní RV, je problém s uplatněním, popř. s likvidací digestátu. V poslední době se zvyšuje tlak na uplatňování výroby alternativních paliv z obnovitelných zdrojů. Jedním z těchto zdrojů je dřevní odpad z těžby dřeva, nábytkářských výrob, nebo dřevní hmota z plantáží rychle rostoucích dřevin, použít lze i slámu obilovin a energetické byliny. Pokud není možné z nějakého důvodu digestát, či separát z bioplynové stanice využít jako hnojivo, je možné jej použít v kombinaci s rostlinnou biomasou jako alternativní palivo. Měření mechanicko-fyzikálních a palivářských vlastností těchto kompozitních paliv jsou nadějná. Separát je dále možné využít jako podestýlku hospodářských zvířat, zejména skotu.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Kára Jaroslav
Praktické zkušenosti s úpravou bioplynu na kvalitu zemního plynu s ohledem na nákladovost, čistotu finálního produktu a problémy se zaváděním do praxe 1.1.2013/57

Popis kompresorové jednotky pro úpravu bioplynu. Navrhovaná kompresní jednotka pro úpravu bioplynu je určena k instalaci u stávajících bioplynových stanic a má pracovat paralelně s kogenerační jednotkou. Surový bioplyn z fermentoru se odsíří, vysuší, a stlačí. Po prvním stupni komprese se plyn ochladí a znovu vysušuje. Mezi výstupem z 1. stupně a vstupem do 2. stupně kompresoru probíhá vlastní odlučování CO2, na molekulových sítech za tlaku od 9 do 20 bar. K dočištení bioplynu byla použita druhý a třetí stupeň kompresoru, oxid uhličitý je odveden do ovzduší. Poté, co jsme se zbavili CO2, je biometan připraven pro použití, nebo uložen pod tlakem až do 250 bar. Po odstranění všech nečistot odpovídá získaný biometan kvalitativně zemnímu plynu a lze jej použít pro tankování motorových vozidel, nebo vtlačit do potrubní sítě zemního plynu a využít v domácnostech, nebo k průmyslovým účelům.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Jevič Petr
Hutla Petr
Šedivá Zdeňka
Politika v oblasti obnovitelných zdrojů energie v České republice a Evropské unii se zřetelem na biopaliva, nové trendy v bioenergetice, příklady technologií a zařízení ke zplyňování a karbonizaci standardizovaných tuhých biopaliv, zbytkové biomasy a 1.1.2013/56

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Jevič Petr
Hutla Petr
Šedivá Zdeňka
Kam dál - výroba torefikovaných peletek. Zpracování tuhé biomasy technologickým procesem karbonizace 1.1.2013/55

Příspěvek ve sborníku
RIV:O
Jevič Petr
Šedivá Zdeňka
Stav a rozvoj biogenních pohonných hmot v ČR do roku 2020 s ohledem na úsporu a snížení emisí skleníkových plynů 1.1.2013/54

V roce 2012 se v ČR vyrobilo 172,7 tis. tun methylesterů mastných kyselin (FAME), z toho 160 tis. tun z řepkového oleje (MEŘO). Pro výrobu MEŘO (FARME) se spotřebovalo 408 tis. tun zrna řepky olejky, což při výnosu 2,76 t/ha představuje plochu 148 tis. ha, tj. 37 % její sklizňové plochy. Pro výrobu bioethanolu v roce 2012, která mírně překročila 102 tis. tun, se spotřebovalo 838,3 tis. tun cukrovky, tj. 21,6 % její sklizňové plochy a 88,4 tis. tun zrna kukuřice, resp. 9,5 % její sklizňové plochy. Podíl ploch pro biopaliva na celkové zemědělské půdě v roce 2012 činil 4,9 %. Podle Akčního plánu pro biomasu v ČR se v roce 2020 předpokládá podíl 8,3 % e.o. konvenčních biopaliv, tj. cca 21,8 PJ a 1 % moderních biopaliv, tj. cca 3 PJ při odhadované celkové spotřebě energie v dopravě 262 PJ, zahrnující motorový benzin, motorovou naftu, biopaliva a obnovitelnou elektrickou energii.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Gutu Dumitru
Hůla Josef
Kumhála František
Kovaříček Pavel
The influence of traffic in permanent traffic lanes on soil compaction parameters 1.1.2013/53 Stáhnout soubor

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Češpiva Miroslav
Zabloudilová Petra
Vliv způsobu zapravení statkových hnojiv na obsah dusíkatých látek při pěstování energetických plodin 1.1.2013/52 Stáhnout soubor

Únik plynného amoniaku při aplikaci statkových hnojiv snižuje množství využitelných dusíkatých látek. Emise amoniaku zároveň negativně ovlivňují kvalitu životního prostředí. V příspěvku jsou porovnány emise amoniaku při zapravení statkových hnojiv zaoráním a zapravením talířovými branami.

Příspěvek ve sborníku
RIV:D
Češpiva Miroslav
Zabloudilová Petra
Porovnání úniku plynného amoniaku při variantních způsobech zapravení fugátu 1.1.2013/51 Stáhnout soubor

Fugát, získaný separací digestátu z bioplynových stanic, je díky obsahu dusíkatých látek často využíván pro hnojení travnatých ploch. Při jeho aplikaci dochází k úniku části dusíkatých látek v podobě plynného amoniaku. Příspěvek popisuje porovnání emisí amoniaku při zapravení fugátu hadicovým aplikátorem a rozstřikem.

Kapitola v knize
RIV:C
Souček Jiří
Dřevo ze sadů a vinic jako obnovitelný zdroj energie 1.1.2013/50 Stáhnout soubor

Kapitola se zabývá problematikou energetického využití rostlinné biomasy, která vniká při údržbě sadů a vinic. Jedná se o cyklicky se opakující zdroje s dobrou dostupností. Množství získané hmoty závisí na druhu rostliny, odrůdě a způsobu výsadby. U ovocných výsadeb je důležitý i druh výchovného řezu. Důraz je v textu kladen zejména na energetickou bilanci využití těchto zdrojů.

Kapitola v knize
RIV:C
Mayer Václav
Hůla Josef
Kasal Pavel
Vejchar Daniel
Technika pro pěstování, sklizeň, posklizňové zpracování, skladování a tržní úpravu brambor 1.1.2013/49

Kapitola pojednává o technice pro zpracování půdy u brambor, technice pro sázení brambor, technice pro ošetřování porostů během vegetace, technice pro přípravu na sklizeň, sklizeň a dopravu brambor, technice pro posklizňové zpracování a skladování brambor, technice pro tržní úpravu brambor a měřicí technice pro hodnocení mechanické odolnosti hlíz brambor.

Kapitola v knize
RIV:C
Hausvater Ervín
Čepl Jaroslav
Doležal Petr
Kasal Pavel
Mayer Václav
Vokál Bohumil
Zásady pěstitelské technologie 1.1.2013/48

Kapitola pojednává o výběru pozemku, zařazení brambor do osevních sledů, zpracování půdy pro pěstování brambor, výživě a hnojení během pěstování brambor, přípravě sadby brambor, sázení brambor, ochraně proti plevelům a ošetřování porostu po zasázení, ochraně proti chorobám a škůdcům, mechanickém poškození hlíz, přípravě porostů na sklizeň, sklizni brambor, posklizňové a tržní úpravě brambor a skladování brambor.

Odborná kniha
RIV:B
Altman Vlastimil
Badalíková Barbora
Bartlová Jaroslava
Burg Patrik
Hůla Josef
Jelínek Antonín
Kovaříček Pavel
Mimra Miroslav
Plíva Petr
Pospíšilová Lubica
Roy Amitava
Vlášková Marcela
Zemánek 
Pavel 
Využití kompostu pro optimalizaci vodního režimu v krajině 1.1.2013/47 Stáhnout soubor

Úbytek organické hmoty v půdě vede ke snížení její retenční schopnosti. V předložené publikaci jsou uvedeny možnosti, jak tento nedostatek částečně odstranit uplatněním vysokých dávek kompostu získaného z biologicky rozložitelných odpadů. Jsou zde uvedeny výsledky pětiletého sledování uplatnění kompostů na produkčních půdách a trvalých travních porostech. Výsledky experimentů jasně dokazují zlepšení retenční schopnosti půd i výrazné zlepšení zastoupení humusových látek v půdě.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Vegricht Jiří
Šimon Josef
Vliv různých technických systémů podestýlání na emise prachu a hluku ve stájích pro chov dojnic 1.1.2013/46

V celkem 6 různých stájích pro chov dojnic byl sledován vliv různě řešených technických systémů podestýlání na emise prachu a emise hluku. Emise prachu v klidovém stavu byly ve všech případech pod limitem maximálně přípustného obsah prachu ve stájovém ovzduší 6-10 mg.m3 (PM10). V průběhu podestýlání docházelo k velmi krátkodobému navýšení koncentrace prachu ve stájovém ovzduší a následnému rychlému návratu na klidové hodnoty. Nebyl prokázán podstatný vliv použitého podestýlacího zařízení na velikost emisí prachu.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Vegricht Jiří
Šimon Josef
Machálek Antonín
Systémy pro krmení skotu na výstavě EuroTier 2012 1.1.2013/45

Na prestižní výstavě EuroTier 2012 byly prezentovány mj. i vývojové tendence v oblasti krmných systémů pro chov skotu. V mobilních krmných systémech jednoznačně dominují míchací krmné vozy a byla zřetelná orientace na jejich samojízdné provedení. Nově řešená odebírací zařízení se zaměřují na šetrné oddělování krmiva a snížení energetické náročnosti. Standardem se staly sofistikované vážící systémy a celá řada prvků a zařízení umožňující sledování a řízení procesu přípravy a zakládání komplexní krmné dávky.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Vegricht Jiří
Šimon Josef
Systémy podestýlání a emise prachu a hluku ve stájích pro chov dojnic 1.1.2013/44

V šesti různých stájích pro chov dojnic byl sledován vliv různě řešených technických systémů podestýlání na emise prachu a hluku. Emise prach v klidovém stavu byly ve všech případech pod limitem maximálně přípustného obsahu ve stájovém ovzduší 6-10 mg/m3 (PM10). V průběhu podestýlání docházelo k velmi krátkodobému navýšení koncentrace prachu ve stájovém ovzduší a následnému rychlému návratu na klidové hodnoty. Nebyl prokázán podstatný vliv použitého podestýlacího zařízení na velikost emisí prachu. Ekvivalentní hodnota hluku ve stáji (hluk pozadí) byla ve všech případech pod hygienickým limitem. Hluková zátěž způsobená provozem podestýlacích zařízení je krátkodobá a mění se se vzdáleností od podestýlacího zařízení. Nejvyšší hodnoty jsou v bezprostřední blízkosti (1 m) a s rostoucí vzdáleností od zdroje hluku klesají. Nebyly překročeny hygienické limity proměnného hluku na pracovišti.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:J
Vegricht Jiří
Šimon Josef
Fabiánová Mária
Mikroklimatické parametry VIB v letním období 1.1.2013/43

U pěti různých individuálních boxů (VIB) byly sledovány parametry mikroklima ovlivňující teplotně-vlhkostní welfare telat v závislosti na konstrukčním provedení, barvě a použitém materiálu VIB. Během letního období hodnoty teplotně-vlhkostního indexu výrazně překračovaly hranici teplotního stresu u všech typů VIB. Teploty v místě ležení telete mnohdy dosahovaly přes 40 ?C. V průběhu nejteplejšího dne sledování dosahovala venkovní teplota až 37,8 ?C a radiace 831 W/m2. V těchto extrémních podmínkách byla naměřena uvnitř jednoho z VIB kolem 14. hodiny teplota 45 ?C při relativní vlhkosti 23 %, což odpovídá THI 93 - tele je vystaveno velmi vysokému teplotnímu stresu! Počet dní měření, kdy byla v průběhu dne překročena hodnota THI 75, která je již pro tele stresující, je z celkového počtu 282 dní u nejpříznivějšího VIB 61 dnů, a naopak u nejméně příznivého je to 104 dnů.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:J
Vegricht Jiří
Šimon Josef
Fabiánová Mária
Mikroklima ustájení telat - přístřeškové individuální boxy 1.1.2013/42

Mikroklimatické parametry životního prostředí významným způsobem ovlivňují způsob ustájení a stavebnětechnické a dispoziční řešení ustájovacího prostoru. V této práci jsou uvedeny hlavní výsledky výzkumných prací zaměřených na variantně řešené systémy ustájení telat v přístřeškových individuálních boxech (PIB), ve kterých byly sledovány mikroklimatické parametry ovlivňující tepelně-vlhkostní welfare telat v závislosti na jejich konstrukčním provedení a venkovních klimatických podmínkách. Celkem byly sledovány a hodnoceny čtyři různé systémy pro ustájení telat ve věku do 56 dní v PIB v letním období v měsících červenec až srpen, kdy jsou teploty nejvyšší. U všech PIB byla zjištěna významná korelační závislost mezi teplotou uvnitř PIB a teplotou venkovního prostředí (korelační koeficient 0,95-0,98). Průměrná venkovní teplota za celou dobu sledování byla 19,8 ?C a průměrná teplota vnitřního prostředí PIB se pohybovala mezi 19,4-20,4 ?C. Stejně významná závislost byla u PIB zjištěna mezi maximální vnitřní teplotou a maximální venkovní teplotou (koef. korelace 0,96-0,98). Naproti tomu u paralelně sledovaného VIB byla korelace mezi max. teplotami vnitřního a vnějšího prostředí jen 0,80. Je tady zřejmé, že rozdíl od VIB, kde je významná závislost mezi vnitřní teplotou a intenzitou slunečního záření (Vegricht, 2009), teplotu vnitřního prostředí PIB rozhodujícím způsobem ovlivňuje venkovní teplota. Kritické hodnoty THI byly v PIB za celé období sledování překročeny pro oblast středně těžkého teplotního stresu (THI = 75) v průběhu 6-24 dnů (podle typu PIB) a hodnota těžkého tepelného stresu (THI = 85) nebyla v PIB nikdy překročena. Kritických hodnot dosahovala hodnota THI v PIB především v období vysokých venkovních teplot.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:J
Svobodová Andrea
Mayer Václav
Kasal Pavel
Vejchar Daniel
Vliv různých způsobů aplikace minerálních dusíkatých hnojiv u brambor na vývoj porostu, výnos hlíz a obsah nitrátů v hlízách 1.1.2013/41

V letech 2010 - 2012 byl založen polní pokus s různými termíny a způsoby aplikace minerálního dusíkatého hnojení s cílem porovnat konvenční způsob minerálního hnojení s aplikací kapalného minerálního hnojiva do hrůbků po vzejití porostu brambor za pomocí aplikátoru. Zjišťován byl především vliv variant pokusu na vývoj porostu, výnos hlíz a obsah nitrátů v hlízách. Z variant pokusu bylo nejvyšší ovlivnění jeho stavu zaznamenáno především v počátečních fázích vývoje, v pozdějších vývojových fázích porostu již nebyly patrné rozdíly mezi variantami. Výnosové výsledky nebyly statisticky významně ovlivněny variantami pokusu. Tendence vyššího výnosu za roky 2010 - 2012 byly u varianty s dělenou dávkou dusíku a to v 50 kg/ha DAM 390 plošně před vzejitím a 50 kg/ha DAM 390 aplikátorem po vzejití a varianty s močovinou.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:J
Suchý Ondřej
Chládek Ladislav
Vaculík Petr
Malaťák Jan
Bradna Jiří
Výzkum koncentrace rozpuštěného kyslíku v pivu (porovnání mezi pet a skleněnou láhví) 1.1.2013/40 Spustit program

Cílem výzkumu je stanovit a analyzovat koncentrace rozpuštěného kyslíku v pivu v plastových a skleněných láhvích s pákovým uzávěrem. A dále stanovit nasycení piva kyslíkem (%-sat) a procentuální objem kyslíku (%-vol) v závislosti na čase, při konkrétním typu obalového materiálu, původním obsahu kyslíku v nápoji a způsobu plnění a uzavírání láhví. Analýza je založena na rozboru změřených hodnot. Celkový počet vzorků při měření je 5 kusů PET láhví a 5 kusů skleněných láhví s pákovým uzávěrem. Vzorky jsou vždy měřeny za teploty 10°C a za normálního atmosférického tlaku P0 = 101,32 kPa. Takto stanovené hodnoty jsou statisticky zhodnoceny a je vypracováno doporučení pro další provoz malého pivovaru. Měření je provedeno na kvasnicovém nefiltrovaném a nepasterizovaném ležáku z malého pivovaru, jehož výstav je přibližně 1 000 hl/rok. V tomto pivovaru je používán jednofázový postup výroby piva, což znamená, že postup kvašení a dokvašování probíhá v jedné nádobě CKT, tj. cylindrokónickém tanku. V průběhu hlavního kvašení se nejímá oxid uhličitý. V průběhu skladování vyrobeného piva se zvětšuje rozdíl v koncentraci rozpuštěného kyslíku mezi PET láhví a skleněnou láhví. Výsledky měření potvrdily dlouhodobý předpoklad, že v PET lahvi je s přibývajícím časem větší množství rozpuštěného kyslíku než v lahvi skleněné opatřené pákovým uzávěrem.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Souček Jiří
Mechanické vlastnosti palivových briket z logistického hlediska 1.1.2013/39

Z logistického a technického hlediska jsou v oblasti tuhých biopaliv důležité nejen palivo-energetické vlastnosti, ale i vlastnosti mechanické. Z hlediska zajištění bezproblémové manipulace, skladování a průchodnosti dopravních cest je důležité zajistit dodržet potřebné hodnoty mechanické odolnosti a měrné hmotnosti. Při výzkumu problematiky výroby konkrétních směsných palivových briket byla mezi uvedenými vlastnostmi nalezena významná korelace.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Souček Jiří
Procházka Martin
Blažej David
Tomanová Dana
Mechanické vlastnosti palivových briket z logistického hlediska 1.1.2013/38

Z logistického a technického hlediska jsou v oblasti tuhých biopaliv důležité nejen palivo-energetické vlastnosti, ale i vlastnosti mechanické. Z hlediska zajištění bezproblémové manipulace, skladování a průchodnosti dopravních cest je důležité zajistit dodržet potřebné hodnoty mechanické odolnosti a měrné hmotnosti. Při výzkumu problematiky výroby konkrétních směsných palivových briket byla mezi uvedenými vlastnostmi nalezena významná korelace.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Souček Jiří
Využití zbytkové biomasy na bázi lnu ve formě palivových briket 1.1.2013/37

Využití rostlinných zbytkových surovin nabývá na významu vlivem zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie i ve smyslu konkurenčních produktů k potravinářské produkci. Výsledkem je, že k energetickému využití je stále častěji využívána rostlinná biomasa, která je technicky i ekonomicky obtížněji dostupná. Takovým příkladem může být i stonek olejného lnu. V současnosti, kdy se velmi obtížně uplatňuje jako surovina pro textilní průmysl je k dispozici pro energetické využití. Výsledky výzkumu publikované v příspěvku potvrdily, že ve směsi s dřevní hmotou je vhodnou surovinou pro výrobu palivových briket.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Souček Jiří
Sklizeň konopí pro technické využití 1.1.2013/36

Technické konopí je využitelné v mnoha oborech. Využití konopného semene je technicky i technologicky vyřešeno od agrotechniky pěstování přes sklizeň až po výrobu finálních produktů. Pro zvýšení ekonomické efektivity je ale vhodné sklidit, zpracovat a na trhu uplatnit i stonek rostliny. Tento bod je bohužel poměrně problematický vzhledem ke konkurenci alternativních produktů a investičním možnostem zpracovatelů. Peripetie se sklizní a zpracováním stonku nejsou rozhodně žádnou novinkou, o čemž svědčí tento článek.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Pražan Radek
Kubín Karel
Gerndtová Ilona
Podpěra Václav
Prokluzové charakteristiky pneumatik pro sklízecí mlátičky 1.1.2013/35

Cílem měření bylo změřit prokluzové charakteristiky tří typů pneumatik rozměru 800/70 R32 dvou výrobců za podmínek srovnatelných s podmínkami při sklizni obilovin. Zároveň bylo provedeno stanovení odvaleného obvodu pneumatik při různém huštění a daném zatížení na přední osu stroje a stanovení půdních podmínek, za kterých se měření provádělo.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Plíva Petr
Kovaříček Pavel
Vlášková Marcela
Technologie kompostování zbytkové biomasy ze zemědělské činnosti 1.1.2013/34 Stáhnout soubor

Údržba trvalých travních porostů pouhým sečením nebo mulčováním nepřináší celospolečensky očekávanou návratnost vložených nákladů. Způsobuje problémy s rozkladem biomasy a změny spektra travního porostu. Zbytkovou travní hmotu mohou zemědělci využít pro výrobu kompostu jako náhradu za chybějící hnůj ke hnojení na obdělávané orné půdě. Příspěvek hodnotí, za jakých podmínek si kompost mohou vyrobit levněji než jeho nákupem z komerční kompostárny. Náklady na výrobu kompostu v zemědělském podniku bez využití dotací se pohybují od 800 do 1 000 Kč.t-1, jsou mírně nad úrovní tržní ceny kompostu z komerčních kompostáren. Po uplatnění plošných dotací se náklady sníží na cca 450 až 550 Kč.t-1 a jeho výroba se stává již rentabilní. Ještě příznivější ekonomické výsledky jsou v oblastech s možností využití dotací LFA, kdy se náklady sníží na 200 až 300 Kč.t-1.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Plíva Petr
Správná teplota, významný faktor úspěšného kompostování 1.1.2013/33 Stáhnout soubor

Čas potřebný pro přeměnu biologicky rozložitelných odpadů (dále BRO) na stabilizovaný kompost je závislý na mnoha faktorech. Dobu rozkladu organických surovin ovlivňuje především poměr C : N, teplota vlhkost, obsah kyslíku v zakládce kompostu, charakter kompostovaných surovin a samozřejmě i zvolená technologie. Pro zajištění optimálního průběhu kompostovacího procesu - optimální doby ke kompostování - je nutné monitorovat určité fyzikálně-chemické vlastnosti zpracovávaného BRO, resp. kompostu. Na základě znalosti jejich okamžitých hodnot a v případě, že dojde k jejich odchýlení od hodnot optimálních je možné provést vhodný zásah. Znalost těchto hodnot je důležitá i pro stanovení doby ukončení kompostovacího procesu.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Plíva Petr
Kompostování Ekocentrum Vyšehrad - 16 1.1.2013/32 Stáhnout soubor

Národní kulturní památka Vyšehrad hledala způsob, jak zpracovávat řízeným kompostováním zbytkovou biomasu vznikající při údržbě vyšehradského parku. Po prvních krocích navázala intenzivní a velmi úspěšnou spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. Praha 6-Ruzyně.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna Žlutice - 21 1.1.2013/31 Stáhnout soubor

Provozovatelem kompostárny je zemědělský podnik REGENT PLUS Žlutice spol. s.r.o. Kompostárna slouží ke zpracování organických zbytků vzniklých při provozu zemědělského podniku - stájový hnůj, tráva z údržby trvalých travních porostů, sláma, seno, siláž, kaly z ČOV a zejména digestát, který produkuje zemědělská bioplynová stanice. Jako další suroviny jsou do kompostu zakládány popel ze spalovny biomasy a BRKO (především posečená tráva z údržby obecní zeleně), dodávané z okolních obcí.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna Želivec - 22 1.1.2013/30 Stáhnout soubor

Kompostárna Želivec funguje personálně na bázi rodinné farmy otec a syn - Oldřich a Michal Žilíkovi. Zajišťuje odbyt a zpracování bioodpadu ve spádové oblasti o průměru zhruba 30 km (Želivec, Hlubočina, Sulice, Ládví, Kamenice, Velké Popovice, Nová Hospoda a další).

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna Vimperk - 20 1.1.2013/29 Stáhnout soubor

Po téměř čtyřletém úsilí se podařilo dokončit projekt Systém nakládání s bioodpady Vimperk. Hlavní součástí projektu byla stavba kontejnerové kompostárny s možností zpracování téměř všech druhů biologicky rozložitelných odpadů. Dne 26.8.2011 byla kompostárna zkolaudována a v průběhu září uvedena do provozu.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna Trhový Štěpánov - 15 1.1.2013/28 Stáhnout soubor

Společnost EKOSO Trhový Štěpánov provozuje skládku odpadů, mezisklad nebezpečných odpadů, sběrný dvůr vyřazených elektrických zařízení, kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, přepravou a pronájmem kontejnerů na různé druhy odpadů i prodejem a přepravou vyrobeného hnojiva (kompost a substrát).

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna Strážnice - 19 1.1.2013/27 Stáhnout soubor

Dne 25.4.2013 byl přestřižením pásky slavnostně zahájen provoz nového Centra pro nakládání s odpady z mikroregionu Strážnicko ve Strážnici. Součástí centra je plocha pro úpravu BRO (kompostárny).

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna Městec Králové - 12 1.1.2013/26 Stáhnout soubor

Biofermentační středisko (kompostárna) Městec Králové vzniklo z důvodu potřeby zpracování organických odpadů - zvířecího trusu, zejména drůbežího a podestýlky, kravského, koňského a prasečího hnoje a dalších biologicky rozložitelných odpadů jako tráva, piliny, odpady z čištění obilí, BRO z kuchyní a stravoven, případně v malém množství kaly z komunálních čistíren odpadních vod. V jedné biofermentační komoře je možné zpracovávat i vedlejší živočišné produkty (VŽP) 2. a 3. kategorie (např. vejce, vedlejší produkty vajec, včetně skořápek, obsahu travních traktů a krev z jatečních zvířat).

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna Jihlava - Henčov - 18 1.1.2013/25 Stáhnout soubor

Součástí areálu skládky Jihlava-Henčov je kompostárna, která byla postavena v roce 2006. Provozovatel odebírá a následně zpracovává v zařízení kompostárny tyto biologické rozložitelné odpady, trávu, listí, slámu, seno, piliny a hobliny, zbytky ovoce a zeleniny, další zbytky z potravinářského zpracování, dřevní odpad z prořezávky keřů a stromů o průměru větví do 20cm. Odpad nesmí obsahovat příměsi jiných druhů odpadů, zejména odpadů nerozložitelných a komunálních.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna Jarošovice - 14 1.1.2013/24 Stáhnout soubor

Kompostárna Jarošovice vznikla na základě dohody mezi místními zemědělci, odpadářskými svozovými firmami a obcemi mikroregionu Vltavotýnsko. Základní myšlenkou bylo společné řešení nakládání s bioodpadů v mikroregionu Vltavotýnsko a efektivní využití bývalého zemědělského areálu v obci Jarošovice. Iniciátorem a nositelem projektu kompostárny Jarošovice je občanské sdružení PRO-ODPAD.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna Jaroměř AGRO CS - 17 1.1.2013/23 Stáhnout soubor

Centrální kompostárna Jaroměř AGRO CZ je zřízena jako regionální pro severovýchodní část Královéhradeckého kraje. Zahrnuje zpracovávání kompostovatelných odpadů z údržby městské zeleně, mimo jiné pro města a obce Jaroměř, Česká Skalice, Náchod, Červený Kostelec, Hronov, Velichovky, Dvůr Králové (ZOO Dvůr Králové), Smiřice.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Plíva Petr
Kompostárna Humpolec - 23 1.1.2013/22 Stáhnout soubor

Pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů je kompostárna umístěna v areálu Technických služeb Humpolec, s.r.o. Stavba byla realizována v únoru až září roku 2010 a skládá se z těchto objektů: objekt obsluhy, plocha pro úpravu biomasy, vlastní kompostovací plocha, sklad kompostu, zpevněné plochy, dešťová kanalizace včetně retenční nádrže, kanalizace průsakových vod včetně retenční nádrže, splašková kanalizace včetně ČOV, příjezdová komunikace, hala vytříděného odpadu, oplocení veřejné osvětlení, sadové úpravy, přípojka pitné vody, část přípojky NN a část telefonní přípojky.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Plíva Petr
Centrální kompostárna Brno, a.s. - 13 1.1.2013/21 Stáhnout soubor

Centrální kompostárna Brno a.s. je součástí spolupracujících kompostáren, jež vlastní a provozuje firma SITA CZ. Společnost Centrální kompostárny Brno je provozovatelem regionálně významného zařízení k využívání bioodpadů pro oblast jižní Morava

Článek v odborném nerecenzovaném časopise
RIV:J
Mayer Václav
Vejchar Daniel
Pastorková Libuše
Zdraví škodlivé látky při produkci brambor a metody jejich měření 1.1.2013/20 Spustit program

Popsány jsou nové metody měření a kvantifikace škodlivých látek v potravinovém řetězci. V USA vyvinutý etylénový senzor je schopen detekovat stopy škodlivého etylénu v nízkých koncentracích, je užitečný zejména při aplikaci do skladů potravinářských plodin (ovoce, zelenina a brambory). Příspěvek popisuje další negativní činitele při produkci brambor jako je např. eroze půdy, smývání a únik dusičnanů do půdy a vod, potravinové bezpečnosti výrobků z brambor, maximální hladiny reziduí, nejčastěji detekované látky (propamocarb, akrylamidy, chloropharm, asparagin) apod. Uvedeny jsou výsledky měření dalších zdraví škodlivých činitelů (např. prašnost, hlučnost) z hlediska zdravotního a hygieny práce při sklizni brambor v polních podmínkách.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Mayer Václav
Technika pro pěstování, sklizeň a tržní úpravu brambor 1.1.2013/19

Článek pojednává o technice pro zpracování půdy u brambor, technice pro sázení brambor, technice pro ošetřování porostů během vegetace, technice pro přípravu na sklizeň, sklizeň a dopravu brambor, technice pro posklizňové zpracování a skladování brambor, technice pro tržní úpravu brambor a měřicí technice pro hodnocení mechanické odolnosti hlíz brambor.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Machálek Antonín
Vegricht Jiří
Šimon Josef
Inovace v oblasti dojící techniky 1.1.2013/18

Výstava EuroTier v Hannoveru se koná jednou za dva roky a zdá se, že právě dva až čtyři roky jsou pro firmy ten optimální cyklus pro realizaci nových nápadů a vznik inovací. Alespoň v oblasti dojicí techniky se to projevuje velmi výrazně.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Machálek Antonín
K automatizaci dojení a softwaru v chovu dojnic 1.1.2013/17

Článek se zabývá vývojem automatizace řídicích systémů v chovu skotu se zaměřením na dojnice.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:O
Kovaříček Pavel
Abrham Zdeněk
Hůla Josef
Vlášková Marcela
Hnojení tuhými minerálními hnojivy, vliv na půdu a vodní erozi 1.1.2013/16 Stáhnout soubor

Soudobé pěstitelské technologie polních plodin jsou spojeny s přejezdy po pozemcích, které způsobují nežádoucí zhutňování půdy. Zhutnění půdy může způsobit snížení výnosu plodin, ale významné jsou i ekologické důsledky. Snížení infiltrace srážkové vody do půdy na zhutnělých půdách způsobuje při intenzivních dešťových srážkách zvýšení povrchového odtoku vody s vysokým rizikem vodní eroze půdy. Současně se snižuje potřebná akumulace vody v půdě. Dalším důsledkem zhutnění půdy je zvýšení energetické náročnosti jejího zpracování, snížení kvality zpracování půdy se souvisejícím zhoršením podmínek pro setí. Zatížení půdy přejezdy strojů může mít odlišnou odezvu v půdním profilu. Míru zhutnění půdy rozhoduje momentální vlhkost půdy a stupeň předchozího nakypření nebo utužení půdy. Problematickými operacemi jsou hlavně vstupy rozmetadel a postřikovačů na pozemky před setím plodin a při ošetřování porostů za vegetace.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:J
Kovaříček Pavel
Hůla Josef
Vlášková Marcela
Vliv zapravení kompostu na pórovitost a na vlhkost půdy 1.1.2013/15 Spustit program

V maloparcelkovém polním pokusu byl do půdy jednorázově zapraven kompost z odpadní biomasy ve vysokých dávkách. Půda byla po celou dobu trvání pokusu udržována bez zpracování a bez porostu. V porovnání s kontrolní variantou bez zapraveného kompostu se pórovitost půdy statisticky významně zvýšila po aplikaci nejvyšší dávky kompostu (330 t.ha-1), toto zvýšení přetrvalo po dobu tří let. Zvýšení pórovitosti půdy po zapravení kompostu bylo zjištěno i u dalších dvou dávek kompostu (85 a 165 t.ha-1), zvýšení oproti kontrolní variantě bez dávky kompostu však bylo pod hranicí statistické významnosti. Vrstva půdy se zapraveným kompostem se výrazně pomaleji vracela do stavu s nepříznivými fyzikálními vlastnostmi než u varianty bez zapraveného kompostu. Ukázalo se, že příznivý vliv kompostu na pórovitost půdy se projevil pouze ve vrstvě ornice, do které byl kompost zapraven. Dále se projevil příznivý vliv dávek kompostu na jímavost půdy pro vodu, což se projevilo po celou dobu trvání pokusu.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Kovaříček Pavel
Hůla Josef
Vlášková Marcela
Vliv zapraveného kompostu na míru povrchového odtoku vody při simulovaném zadešťování 1.1.2013/14 Stáhnout soubor

V roce 2008 byl založen polní poloprovozní pokus s cílem sledovat vliv aplikace vysokých dávek kompostu z komunálního odpadu na pórovitost a povrchový odtok vody při simulovaném zadešťování. Byly zvoleny 3 pokusné varianty - kontrola bez dávky kompostu, dávky kompostu 93 a 158 t.ha-1, každá varianta měla 3 opakování. Potvrdilo se, že zapravení organické hmoty do půdy v podobě kompostu zvýšilo podíl středních pórů v půdě. Povrchový odtok vody při umělém zadešťování byl v roce 2010 u dávky 93 t.ha-1 více než 6krát nižší než u kontroly, u varianty s dávkou kompostu 158 t.ha-1 byl 9,4krát menší. V roce 2011 se snížení odtoku vlivem zapravení kompostu prokázalo jen u varianty s dávkou 158 t.ha-1, v posledním roce trvání pokusu (2012) se snížily rozdíly povrchového odtoku vody mezi pokusnými variantami.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:Jrec
Kovaříček Pavel
Hůla Josef
Vlášková Marcela
Snížení propustnosti zhutnělé půdy v jízdních stopách strojů 1.1.2013/13 Stáhnout soubor

Na pozemcích s registrovanými přejezdy strojů v kolejových meziřádcích jsme hodnotili fyzikální vlastnosti půdy a rychlost vsakování vody do půdy v porostu a v kolejích strojů. Porovnáním rychlosti vsakování vody při simulovaném zadešťování konstantní intenzitou srážky 87 mm.h-1 se potvrdil negativní vliv nežádoucího zhutnění půdy ve stopách strojů. Na lehké půdě nastal počátek povrchového odtoku vody ve stopách strojů čtyřikrát dříve než v porostu plodiny. Patnáctiminutový přívalový déšť stačila lehká půda v porostu přijmout. Ve stopách strojů dosáhla po 60 minutách zadešťování infiltrace jen 18 až 44 % srážkového úhrnu. Podíl zeminy v povrchovém odtoku ve stopách strojů byl 4,9krát vyšší než v porostu. Na těžké písčitojílnaté půdě při shodné intenzitě deště po 15 minutách v porostu i ve stopách vsakoval celý úhrn srážkové vody. Kumulativní povrchový odtok vody za 60 minut dosáhl 37 % srážkového úhrnu, čtyřapůlnásobku povrchového odtoku vody z míst mimo jízdní stopy.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:J
Chajma Petr
Kára Jaroslav
Provozní sledování kvality bioplynu v závislosti na použitých surovinách substrátu 1.1.2013/12 Spustit program

Provoz bioplynové stanice je zásadně ovlivňován složením zpracovávaného substrátu co do složení a množství. Velmi důležitá je fáze náběhu bioplynové stanice do provozu. Soustředili jsme se proto na sledování množství a složení substrátu a následné složení (kvalitu) bioplynu a výstup elektrické energie do elektrorozvodné sítě. Původním záměrem při výstavbě bioplynové stanice Petrovice bylo využití trvalých travních porostů, které má ZD k dispozici. Při náběhu provozu byly využity tyto substráty, kejda, kukuřičná siláž a travní senáž. Většinu krmné dávky ale tvořila kukuřičná siláž. Původní záměr, kdy by byla využita převážně travní siláž se nedařilo realizovat s plným výkonem kogenerační jednotky. Proto jsme zkoušeli různé kombinace substrátů, které byly k dispozici v rámci ZD a blízkého okolí.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:J
Hutla Petr
Vyhlídka Lukáš
Šimon Josef
Osvětlení stáje pro dojnice 1.1.2013/11 Stáhnout soubor

Pro osvětlení stájí pro dojnice jsou představeny nejnovější zářivková svítidla a světelné zdroje. Jedná se o osvětlování objektů s mnohonásobnou opakovatelností a kvalitní osvětlovací soustavy zajišťující jednak vhodné pracovní prostředí, zároveň i potřebné fyziologické osvětlení pro chovaná zvířata. Vedle dosažení příznivého welfare má osvětlení i výrazný vliv na užitkovost, a to především u dojného skotu.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:J
Herout M.
Bradna J.
Malaťák J.
Vliv koncentrací CH4 a CO2 v závislosti na vstupní surovině v bioplynové stanici 1.1.2013/10 Spustit program

Článek je zaměřen na posouzení dlouhodobého vlivu vstupních surovin na koncentrace metanu a oxidu uhličitého ve výsledném bioplynu. Posuzované vstupní suroviny jsou zastoupeny kukuřičnou siláží, travní senáží a zrnem žita. Celkové množství rostlinné biomasy vstupující do fermentoru se během měření pohybuje okolo 40 % hm., zbytek tvoří kejda skotu. Takto stanovené hodnoty jsou statisticky zhodnoceny a optimalizovány pro následný efektivní provoz bioplynové stanice. Pro měření je použita bioplynová stanice pracující na principu mokrého procesu anaerobní fermentace. K produkci bioplynu dochází při mokré fermentaci v mezofilním provozu při průměrné teplotě 40 °C. Technologie bioplynové stanice je založena na principu využití dvou fermentorů. Z dlouhodobého hlediska je pro každou bioplynovou stanici vyrovnanost vstupních surovin základem pro konstantní složení bioplynu. Právě různé poměrné množství vstupních surovin vede k nerovnoměrnosti složení výsledného bioplynu, kdy průměrná koncentrace ve sledovaném množství se pohybovala okolo 51,4 % množství CH4 v bioplynu, přičemž maximální průměrné denní množství bylo 55,3% CH4 a minimální 48,7 % CH4. Na rozdíl od plynulejších dávek byla průměrná koncentrace za sledované období CH4 51,6 % (max. 54,8 % a min. 48,9 %). Z výsledků je patrný pozitivní vliv kukuřičné siláže na celkovém složení bioplynu, kdy za vzrůstajícího množství kukuřičné siláže roste koncentrace metanu v bioplynu na úkor množství oxidu uhličitého.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:J
Fabiánová Mária
Zabloudilová Petra
Šimon Josef
Češpiva Miroslav
Stavebně-hygienické ukazatele rekonstruovaných stájí 1.1.2013/9

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:J
Češpiva Miroslav
Zabloudilová Petra
Bortlová 
Klára 
Snižování emisí pachových látek při výrobě piva 1.1.2013/8

Příspěvek popisuje porovnání koncentrací a emisí pachových látek vznikajících při výrobě piva v malém pivovaru, kde pachové látky z varné nádoby unikají komínem přímo do ovzduší s emisemi pachových látek z velkého pivovaru vybaveného zařízením pro snižování emise pachových látek se současným využitím rekuperace energie.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:J
Hutla Petr
Petráčková Barbora
Kára Jaroslav
Experimental model of ammonia elimination by ozone in the air 1.1.2013/7 Spustit program

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:J
Černý David
Malaťák Jan
Bradna Jiří
Emisní charakteristiky při spalování odpadních produktů na hořákovém topeništi 1.1.2013/6 Spustit program

Článek posuzuje tepelně-emisní vlastnosti vybraných paliv z biomasy ve formě peletek a sypké látky spalované na hořákovém topeništi. Vzorky biopaliv jsou vyrobené z pšeničné a řepkové slámy a z kůry. Metodika práce je proto založena na určení prvkového složení vzorků paliv. Na základě prvkových rozborů jsou uskutečněny teoretické výpočty spalovacích charakteristik. Takto určené hodnoty jsou použity pro následné tepelně-emisní měření analyzátorem spalin GA-60. Tepelně-emisní koncentrace jsou posouzeny v závislosti na součiniteli přebytku vzduchu a jsou statisticky vyhodnoceny regresní analýzou. Výsledné hodnoty z prvkové a stechiometrické analýzy ukazují na rozdílné parametry jednotlivých posuzovaných vzorků biopaliv. Velkých koncentrací dusíku a síry v samotném palivu měly vzorky pelet z řepkové slámy. Více než dvojnásobné množství popele má vzorek paliva z kůry. Na základě výsledných parametrů tepelně-emisního měření, které ukazují na celkové průběhy emisí oxidu uhelnatého a uhličitého v závislosti na přiváděném spalovacím vzduchu, nelze doporučit spalování nadrcené kůry na vybraném hořákovém topeništi.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:J
Andert David
Frydrych Jan
Gerndtová Ilona
Vliv konzervace na ztráty organické hmoty a produkci bioplynu 1.1.2013/5 Spustit program

Bioplynové stanice se rychle rozšiřují a představují významný zdroj elektřiny. Tradičním vstupním materiál je kukuřičná siláž. S ohledem na nebezpečí eroze jsou oblasti pro její pěstování omezené a tak se rozšiřuje portfolio vhodných surovin o travní senáže nebo GPS siláže obilovin. Naším cílem bylo zmapovat ztráty při silážování a určená vlivu použití čerstvé hmoty respektive siláže na produkci bioplynu. Experimenty prokázaly vhodnost seno nebo GPS siláže obilovin. Specifická produkce bioplynu ze siláží se zvyšuje se stárnutí a tedy prakticky kompenzuje ztrátu hmotnosti během silážování.

Článek v odborném recenzovaném časopise
RIV:J
Abrham Zdeněk
Andert David
Mužík Oldřich
Herout Milan
Energetické využití zemědělské biomasy 1.1.2013/4

Popisuje řešení expertního systému pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti energetického využití zemědělské biomasy. Expertní systém řeší oblast pěstování energetických plodin, výrobu tuhých tvarovaných biopaliv i produkci bioplynu. Podrobněji je popsán procesní diagram programového řešení I struktura hlavních částí databáze expertního systému. Systém bude řešen formou internetového modelovacího databázového programu, který bude pro uživatele ze zemědělské praxe a poradenství volně přístupný na webové stránce řešitele. Vhodná forma energetického využití biopaliv má svoje racionální i ekonomické opodstatnění. Biopaliva jsou technologicky i ekonomicky vhodnou alternativou fosilních paliv ve stacionárních zdrojích tepla

Článek v odborném impaktovaném časopise
RIV:J
Lachman Jaromír
Hejtmánková Alena
Hejtmánková Kateřina
Horníčková Štěpánka
Pivec Vladimír
Skala Ondřej
Dědina Martin
Přibyl Jaroslav
Towards complex utilisation of winemaking residues: Characterisation of grape seeds by total phenols, tocols and essential elements content as a by-product of winemaking 1.1.2013/3 Stáhnout soubor

Článek v odborném impaktovaném časopise
RIV:J
Hanč Aleš
Plíva Petr
Vermicomposting technology as a tool for nutrient recovery from kitchen bio-waste 1.1.2013/2 Stáhnout soubor


Počet nalezených publikací: 152