VUZT.CZ -> Služby
   Rozšířené vyhledávání

Nabízené služby

Název
seřadit...
Kontakt
seřadit...
Odkaz
na info
Chemické a fyzikální rozbory... Mgr. Elizaveta Watzlová Další informaceDalší info

Agrochemická laboratoř vzhledem k přístrojovému vybavení nabízí široké spektrum fyzikálních a chemických rozborů surovin a zemědělských výrobků např.
- CHEMICKÁ ANALÝZA KRMIV-Stanovení: obsahu vlhkosti a sušiny, obsahu dusíkatých látek, obsahu a kvality tuku, obsahu BNLV a škrobu, obsahu vlákniny, obsahu a kvality popela
- BIOPLYNOVÉ STANICE-Stanovení: obsahu vlhkosti a sušiny, pH, vodivosti, celkového dusíku, FOS (prchavé organické kyseliny), TAC (celkový anorganický uhlík), obsahu prvků: Mg, Si, P, S, Cl, K, Ca a těžkých kovů
- TUHÁ BIOPALIVA Stanovení: obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku, obsahu celkové síry a celkového chloru, obsahu vody, popela, spalného tepla a výhřevnosti, bodů tavitelnosti popela, obsahu těžkých kovů
- KALY, UPRAVENÝ BIOODPAD, KOMPOSTY A PŮDY Stanovení: vlhkostí a sušiny, pH, organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu, celkového a amoniakálního dusíku, zrnitosti půd, fyzikální vlastnosti půdy, obsahu těžkých kovů (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Zn, apod.) a živin (Ca, Mg, K, P)
- ŽIVOČIŠNÉ A ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE Stanovení: peroxidového čísla, jodového čísla, čísla kyselosti, kódu čistoty mikroskopicky, obsahu tuku
- ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ ROZBORY POVRCHOVÝCH VOD Stanovení: rozpuštěný kyslík, pH, teplota vody, rozpuštěné látky nebo vodivost, nerozpuštěné látky, amoniakální dusík, celkový dusík, fosfor
- ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ ROZBORY MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Stanovení: hodnocení mléka a mléčných výrobků, titrační kyselosti podle Soxhlet-Henkela, tučnosti mléka a mléčných výrobků metodu podle Gerbera, měrné hmotnosti mléka a mléčných výrobků, sušiny mléka a mléčných výrobků vážkově, obsahu vody v másle
- FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ ROZBORY MASA Stanovení: kyseliny mléčné, pH, hydroxyprolinu, amoniaku pomocí iontově selektivní elektrody, amoniaku spektrofotometricky, chloridů z popela potenciometricky, obsahu volného tuku
- ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ ROZBORY MEDU Stanovení: hydroxymethylfurfuralu podle Winklera, elektrické vodivosti, titrační kyselosti, důkaz porušení medu škrobovým sirupem, škrobovým cukrem a sladovými výtažky (Fieheho reakce II), hydroxymethylfurfuralu podle Winklera, ? elektrické vodivosti
- ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ ROZBORY SUROVIN PRO PIVOVARSKOU A SLADAŘSKOU VÝROBU Stanovení: rozbor ječmene, rozbor sladu, rozbor vody

Kontakt: Mgr. Elizaveta Watzlová   Tel.: 233 022 535   E-mail: elizaveta.watzlova@vuzt.cz

Kontrola technického stavu dojicího zařízení... Ing. Antonín Machálek, CSc.

Kontrola technického stavu dojicího zařízení
- biotechnická kontrola dojících zařízení podle ČSN ISO 6690
- měření stability podtlaku
- určení velikosti podtlaku při dojení
- laboratorní měření dojicích souprav
- optimalizace parametrů dojicího zařízení
Přístroje: Milkotest MT 52, průtokoměr vzduchu AFM 3000, měřicí ústředna, Zařízení pro simulaci dojení, Lactocorder (přístroj pro měření intenzity dojení)

Kontakt: Ing. Antonín Machálek, CSc.   Tel.: 233 022 268   E-mail: antonin.machalek@vuzt.cz

Provozní měření hluku... Ing. Josef Šimon

Provozní měření hluku
- měření zvukoměrem Mediator 2238 fy Brüel & Kjaer (základní modul BZ 7126)
- přístroj splňuje normu IEC 1672 Class 1
- měření hlukové zátěže Lp,A,eqT , Lp,Cpeak

Kontakt: Ing. Josef Šimon   Tel.: 233 022 301   E-mail: josef.simon@vuzt.cz

Provozní měření prachu... Ing. Mária Fabianová

Provozní měření prachu
- měření laserovým fotometrem DustTrak model 8520
- měření koncentrace aerosolů (frakce PM1 PM2,5, PM10)
- operativní vyhodnocení na místě
- podrobné vyhodnocení a návrh případných opatření

Kontakt: Ing. Mária Fabianová   Tel.: 233 022 301   E-mail: maria.fabianova@vuzt.cz

Konzultace řešení stájí pro dojnice... Doc. Ing. Jiří Vegricht, CSc. Další informaceDalší info

Konzultace řešení stájí, technických a technologických systémů pro dojnice
Expertní systém pro stanovení technicko-ekonomických parametrů variantních technologických systémů pro chov dojnic

Kontakt: Doc. Ing. Jiří Vegricht, CSc.   Tel.: 233 022 281   E-mail: jiri.vegricht@vuzt.cz

Biopaliva - návrh a posouzení výroby... Ing. Jiří Souček, Ph.D. Další informaceDalší info

Nabízené služby:
- stanovení fyzikálních a chemických vlastností surovin a biopaliv
(obsah veškeré vody, spalné teplo, výhřevnost, dopravně-manipulační vlastnosti. mechanické vlastnosti, analytické rozbory)
- spalovací zkoušky
- návrhy technologických postupů energetického a neenergetického využívání biomasy a bioodpadů
(návrh technologické linky, výroba prototypu výrobku a jeho testování)
- stanovení parametrů technologických postupů zpracování rostlinné biomasy a bioodpadu
(sítové analýzy, stanovení sušicí křivky, energetická náročnost desintegrace, lisování atd.)
- poradenství v oblasti zpracování a využívání rostlinné biomasy

Kontakt: Ing. Jiří Souček, Ph.D.   Tel.: 233 022 214   E-mail: jiri.soucek@vuzt.cz

Měření parametrů biopaliv... Ing. Petr Hutla, CSc. Další informaceDalší info

Nabízené služby:
- měření spalného tepla a výhřevnosti
- elementární analýza, tj. obsah C, H, N
- měření mechanické odolnosti pelet
- měření sypné hmotnosti biopaliv
- měření hustoty lisovaných biopaliv
- měření rozměrů pelet
- měření spalovacích a emisních vlastností biopaliv

Kontakt: Ing. Petr Hutla, CSc.   Tel.: 233 022 238   E-mail: petr.hutla@vuzt.cz

Metrologie - poradenství pro odborné měření... Ing. Jiří Souček, Ph.D. Další informaceDalší info

Nabízené služby:
- poradenství v oblasti metrologie pro výzkum, vývoj a výrobu v oblasti potravinářské a nepotravinářské produkce
- vypracování řádu podnikové metrologie
- vypracování příručky jakosti pro měřicí skupiny
- výpočty standardní nejistoty měření

Kontakt: Ing. Jiří Souček, Ph.D.   Tel.: 233 022 214   E-mail: jiri.soucek@vuzt.cz

Logistické systémy využívání biomasy... Ing. Jiří Souček, Ph.D. Další informaceDalší info

Nabízíme návrh nebo posouzení návrhů logistických systémů včetně stanovení:
- potřeby surovin (paliva) pro konkrétní zařízení
- velikosti nasávací oblasti
- velikosti svozové oblasti
- střední dopravní vzdálenosti
- minimální skladovací kapacity
- Návrh typu dopravního a skladovacího systému.

Kontakt: Ing. Jiří Souček, Ph.D.   Tel.: 233 022 214   E-mail: jiri.soucek@vuzt.cz

Poradenství pro bioplynové stanice... Ing. Zdeněk Abrham, CSc. Další informaceDalší info

Při rozhodování o zřízení bioplynová stanice, která bude zpracovát kejdu hospodářských zvířat spolu s jatečními odpady, biologicky rozložitelnými odpady a biomasou, nabízíme tyto služby:
- poradenské a studijní práce při zřízení BPS,
- návrh optimálního složení směsi pro výrobu bioplynu (kejdy, BRO, popř. biomasy) a jeho variant, zaručujících neměnnou? produkci a kvalitu bioplynu včetně jejich poloprovozního odzkoušení (ověření) jako podklad pro návrh technického řešení BPS,
- spolupráci při zajišťování spolufinancování z fondů EU (EAFRD),
- předprojektovou a projektovou přípravu,
- zajištění, popř. spolupráci při zajišťování integrovaného povolení, ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, EIA apod.,
- spolupráci při zajišťování inženýrské činnosti (územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení),
- spolupráci pří výběru dodavatelů PS a SO, popř. dodavatele stavby jako celku,
- spolupráci při zkušebním provozu (uvedení BPS do provozu) včetně zaškolení obsluhy.

Kontakt: Ing. Zdeněk Abrham, CSc.   Tel.: 233 022 399   E-mail: zdenek.abrham@vuzt.cz