VUZT.CZ -> Výzkum -> Výzkumný záměr
   Rozšířené vyhledávání

Číslo výzkumného záměru:   MZE 0002703102

 

Číslo účetní osnovy:              3---

 

Název:                                    Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifických podmínkách českého zemědělství

 

Doba řešení:                          2009-2013

 

Odpovědný řešitel:                Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h. c. do 30.6.2012

                                               Ing. Marek Světlík, Ph.D. od 1.7.2012

 

Cíle:                                        Cílem výzkumného záměru je zvýšit efektivnost využití technologických systémů používaných k výrobě zemědělských produktů určených k potravinářskému i nepotravinářskému užití, ke konverzi biomasy na různé formy energie a k údržbě a rozvoji krajiny a snížit nepříznivé působení těchto systémů na zemědělskou půdu, krajinu, pracovní a životní prostředí.

 

Řešením výzkumného záměru bude dosaženo:

        lepšího využití pracovních, materiálových, energetických a technických vstupů,

        snížení ztrát a zvýšení kvality zemědělských produktů,

        optimálních vztahů mezi technickými prostředky, člověkem, zvířetem a prostředím,

        setrvalého způsobu hospodaření v krajině,

        rozvoje mimopotravinářského využití zemědělské produkce,

        vhodného využití zemědělských, potravinářských a komunálních odpadů,

        zlepšení konkurenceschopnosti českého zemědělství,

        rozvoje teoretických základů vědního oboru.

           

Výsledky řešení budou uplatněny:

        v zemědělské praxi při řízení zemědělských podniků,

        v poradenství,

        v orgánech státní správy,

        v odborném školství.

 

Ke splnění cíle je řešení rozděleno do 13 věcných etap, které odpovídají dílčím cílům výzkumného záměru.

 

Číslo a název věcné etapy

Řešitel

1. Výzkum systému racionálního pohybu výkonné zemědělské techniky po pozemcích s cílem omezit technogenní zhutňování půdy a zvýšit akumulaci vody v půdě

     prof. Ing. Josef Hůla, CSc.

     Ing. Pavel Kovaříček, CSc.

 

2. Uplatnění nových postupů a metod v technologických systémech rostlinné výroby v podmínkách zemědělství ČR

      Ing. Václav Mayer, CSc.
  Ing. Jaroslav Skalický, CSc. do 31.12.2011

 

3.  Výzkum vlivu technologických systémů pro chov hospodářských zvířat na životní prostředí a welfare chovaných hospodářských zvířat, pracovní podmínky ošetřovatelů, ekonomiku a výzkum možností eliminace jejich negativního působení a posílení pozitivních účinků

      doc. Ing. Jiří Vegricht, CSc.

     Ing. Antonín Machálek, CSc.

4.   Optimalizace ekologicky šetrných způsobů zpracování a konverze biomasy, pěstované ve vhodných osevních postupech, zpracování vedlejších produktů a bioodpadů na energii při využití digestátu k zlepšování úrodnosti půdy

            Ing. Jaroslav Kára, CSc.

 

5.  Technologické postupy udržitelné výroby a užití biosurovin a energetických nosičů nové generace se zřetelem na potravinovou bezpečnost a globální trhy souvisejících produktů

         Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h. c.

 

6.  Využití fyzikálních způsobů pro tvorbu a ochranu životního prostředí v agrárním sektoru

     Ing. Petr Hutla, CSc.

 

7.  Logistika materiálových toků energetické biomasy s přihlédnutím k energetické náročnosti a eliminaci negativních vlivů nakládání s energetickou biomasou

      Ing. Jiří Souček, Ph.D.

 

8.  Výzkum technických, technologických, ekonomických a energetických podmínek produkčních i mimoprodukčních systémů v zemědělském podniku

      Ing. Zdeněk Abrham, CSc.

 

9.    Výzkum environmentálních opatření pro snížení negativního působení zemědělské a potravinářské výroby v oblasti ochrany ovzduší a povrchových vod

            doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.

 

10. Výzkum negativních antropogenních vlivů technického charakteru na vývoj krajinných prvků a ekosystémů. Výzkum uplatnění šetrných a stimulačních prostředků pro rozvoj krajiny a fytocenózy s ohledem na využití zbytkové biomasy z údržby krajiny

      Ing. Petr Plíva, CSc.

 

11. Optimalizace složení fytopaliv z pohledu spalovacích charakteristik

      Ing. David Andert, CSc.

 

12. Výzkum teoretických předpokladů pro zvýšení efektivnosti využití mobilních energetických prostředků a snížení jejich nepříznivého působení na zemědělskou půdu, její rostlinný pokryv a životní prostředí a jejich ověření.

      Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h. c. do 30.6.2012

      Ing. Marek Světlík, Ph.D. od 1.7.2012

     Ing. Otakar Syrový, CSc.

 

13. Trendy rozvoje technické a technologické báze zemědělství, koordinace řešení výzkumného záměru včetně podpůrných činností

      Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h. c. do 30.6.2012

      Ing. Marek Světlík, Ph.D. od 1.7.2012