VUZT.CZ -> Výzkum -> Řešené projekty
   Rozšířené vyhledávání

Řešené projekty

Číslo projektu
seřadit...
Řešitel
seřadit...
Název
seřadit...
Doba řešení
seřadit...
OdkazDalší informace
QJ1210263 Ing. Pavel Kovaříček, CSc. Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty 1.4.2012 - 31.12.2016 Cíle a výsledky

Komplexně zpracovat znalosti opatření půdoochranných technologií zpracování půdy k ochraně povrchových a podzemních vod, technologických a agrotechnických zásahů ke zvýšení infiltrační schopnosti ornice a zpracované zásady zveřejnit formou ověřené technologie ve vybraných zemědělských podnicích

QJ1210375 doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc. Výzkum systému chovu dojnic z hlediska optimalizace mikroklimatu a energeticko-ekonomické náročnosti 1.4.2012 - 31.12.2016 Cíle a výsledky

Hlavním cílem je vytvořit optimalizovaný systém umožňující výběr nejvhodnější energeticky a ekonomicky dosažitelné technologie používané v českých chovech dojnic pro správnou zemědělskou praxi. Dalším cílem je optimalizovat systémy chovu a technologie tak, aby došlo ke zlepšení chovného prostředí zvířat, managementu a ekonomiky chovu při současném zohlednění environmentálních faktorů, zdraví a welfare chovaných zvířat.

TA02020123 Ing. Václav Mayer, CSc. Půdoochranné technologie, energeticky úsporné skladování, využití hlíz a natě brambor s ohledem na snížení závislosti na fosilních palivech a ochranu životního prostředí 1.1.2012 - 31.12.2015 Cíle a výsledky

V rámci projektu bude vyvinuto a provozně odzkoušeno energeticky úspornější větrání volně ložených hlíz, odzkoušena technologie, vyvinut a provozně odzkoušen důlkovací/hrázkovací adaptér pro brambory pěstované technologií s odkameněním, vyvinuta a provozně odzkoušena protierozní plečka do širokořádkových plodin. Výzkumně bude stanovena dávka brambor, případně natě ve vsádce do bioplynové stanice, vyvinout drtič mytých hlíz a bulev, vypracována metodika využití digestátu při hnojení brambor.

TA02020601 Ing. Petr Hutla, CSc. Eliminace některých plynných škodlivin jejich spalováním na žhaveném drátu 1.1.2012 - 30.6.2015 Cíle a výsledky

Účelem projektu je získání podkladů pro spalování škodlivých látek v plynné fázi na žhaveném drátě, aby byla podpořena nová progresivní technologie na ochranu životního prostředí. Ta by se měla stát levnější alternativou přímého spalování škodlivin v hořáku, spalování na katalyzátorech nebo jejich odstraňování z proudu vzdušiny adsorpcí na patřičných sorbentech

QJ1330214 doc. Ing Jiří Vegricht, CSc. Snížení rizika degradace půd, snížení erozního účinku a snížení ohrožení životního prostředí zvýšením podílu statkových hnojiv v půdě 1.1.2013 - 31.12.2016 Cíle a výsledky

Cílem projektu je přispět ke zvýšení biologického potenciálu půd a omezení rizika jejich degradace a erozního ohrožení zlepšením kvality a zvýšením produkce statkových hnojiv. Hlavním cílem projektu je komplexní řešení problému produkce, zpracování a skladování statkových hnojiv (chlévská mrva, hnůj, močůvka a hnojůvka) zejména z hlediska vlivu na životní prostředí. Získané poznatky budou průběžně upřesňovat podklady pro úpravy národní legislativy a norem, vč. výkladů formou metodických pokynů, uvádění do praxe a kontrolní činnost, zejména v oblastech: - vhodné způsoby kontrolovaného používání zemědělských odpadních vod v režimu vedlejšího produktu, - možnosti společného skladování odpadních vod se statkovými hnojivy i z pohledu následného využití kejdy v bioplynové stanici, - způsoby vybudování kontrolních systémů pro signalizaci úniku závadných látek a postupy pro zkoušení těsnosti nádrží na hnojiva a výluhy z objemných krmiv.

TA03021245 Ing. Antonín Machálek, CSc. Výzkum a vývoj environmentálně šetrných technologií a zařízení pro chov hospodářských zvířat vedoucích ke zvýšení kvality jejich životního prostředí a výživy 1.1.2013 - 31.12.2015 Cíle a výsledky

Cílem projektu je provedení výzkumných a vývojových prací, které vyústí v realizaci těchto výstupů :
- Laboratorní zařízení pro sběr a úpravu dešťové vody
- Vyhodnocení různých způsobů úpravy srážkové vody zaměřených na odstranění jejích nevhodných vlastností z hlediska jejího dalšího využití
- Vyhodnocení různých způsobů využití srážkové vody realizované v modelových stájích a provozech
- Systém zchlazování mikroklimatu ve stájích pro dojnice pomocí využití akumulované dešťové vody
- Systém zchlazování mikroklimatu ve stájích pro prasata a drůbež pomocí využití akumulované dešťové vody
- Využití odpadní a dešťové vody pro očistu a sanitaci technologických zařízení
- Modulární automatický systém krmení pro velkokapacitní stáj s kruhovým půdorysem
- Stacionární krmná linka v modernizované stáji s limitovaným rozměrem krmného stolu

TA03010138 Ing. Karel Kubín, Ph.D. Využití elektromotorů na zemědělských strojích 1.1.2013 - 31.12.2016 Cíle a výsledky

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj elektrických pohonů pracovních orgánů a elektronických řídících systémů zemědělských strojů. V rámci projektu bude vytvořen prototyp stroje, jehož mechanické pohony budou nahrazeny pohony elektrickými. Prototyp bude testován v různých provozních podmínkách, budou provedeny analýzy funkčnosti v závislosti na provozu a zatížení, a analýzy konstrukčních návrhů včetně verifikace prototypu.

TD020220 VÚRV, v.v.i. ,VÚZT, v.v.i , AG Info, s.r.o. , ČZU Praha Omezení rizik spojených s používáním pesticidů založené na analýze ekonomiky vybraných komodit a hodnocení vlivu pesticidů na životní prostředí 1.1.2014 - 31.12.2015 Cíle a výsledky

Projekt je zaměřen na získání poznatků potřebných pro zpřesnění rozhodování o použití pesticidů v ovocných sadech, ve vinicích, chmelnicích a při pěstování polní zeleniny. Bude vytvořen expertní systém využívající matematické modelování a ekonomických a environmentálních predikátorů pro regulaci pesticidů v souladu s potřebou naplňování změn legislativy.

QJ1510342 Ing. David Andert, CSc. Zplyňovač zemědělské fytomasy 1.4.2015 - 31.12.2017 Cíle a výsledky

Cílem projektu je vyvinout prototyp univerzálního zplyňovacího zařízení s možností používat více druhů fytomasových paliv (co se týká spalovacích a zplyňovacích vlastností) s možností využití vzniklého generátorového plynu pro další technologie splaování (kotle, tepelné motory) a s možností zajištění úplného vyhoření spalin s možností využití spalin pro kotle nebo ohřev v technologiích, sušení apod. Podstatné části prototypu budou chráněny užitným vzorem, před dokončením prototypu spalovacího a zplyňovacího zařízení budou části ověřovány na funkčním vzorku.

QJ1530034 Ing. Petr Plíva, CSc. Legislativní podklady pro větší uplatnění kompostů, zejména vermikompostu, na zemědělskou půdu 1.4.2015 - 31.12.2018 Cíle a výsledky

Hlavním cílem projektu je zpracování podkladů pro legislativu, ve formě konkrétních a dosud chybějících nástrojů, jejichž prostřednictvím budou zemědělci motivování k většímu uplatnění kompostů na zemědělskou půdu. Legislativní opatření zvýší důvěru v kvalitu kompostů a zejména vermikompostu vyráběného nejen ze zbytkové zemědělské biomasy, ale také z biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

QJ1510385 Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkum a testování simultánního využívání standardizovaných plynných a kapalných paliv v traktorech se zaměřením na moderní biopaliva a minimalizaci jejich emisních faktorů 1.4.2015 - 31.3.2018 Cíle a výsledky

Hlavní cíl je získat souhrn znalostí s nezbytnými podklady pro provozně optimální, ekologické a ekonomicky efektivní využívání plynných a kapalných paliv a udržitelných biopaliv ve vznětových motorech traktorových tahačů s vestavěným duálním motorem, provozovaných na tato paliva současně. Návazně navrhnout opatření pro další snížení emisního faktoru, vyjadřujícího skutečné měrné emise GHG ověřovaných biopaliv a vypočtených podle normované metody v souladu s unijní a národní legislativou, pro dosažení jejich úspor vyšších než 60 % ve srovnání s motorovou naftou.

QJ1530348 Ing. Antonín Machálek, CSc. Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení 1.4.2015 - 31.12.2018 Cíle a výsledky

Cílem projektu je analyzovat, ověřit účinnost stávajících opatření (postupů, techniky a technologií) a navrhnout nová opatření a technická řešení pro předcházení a minimalizaci škod působených zvěří a na zvěři na základě účinnosti, funkčnosti, bezpečnosti a ekonomické efektivnosti. Dalším cílem je poskytnout metodickou podporu a podklady pro uplatňování stávajících a přípravu nových legislativních požadavků a poskytnout informace o správných postupech a praxi zemědělské a myslivecké veřejnosti včetně příslušných pracovníků státní správy a samosprávy.

QJ1510204 Ing. Jiří Bradna, Ph.D. Technologie a metody pro zachování kvality, bezpečnosti a nutriční hodnoty vybraných rostlinných surovin 1.4.2015 - 31.12.2018 Cíle a výsledky

Cílem projektu je vytvořit nástroje a vypracovat systémy posklizňových úprav a skladování vybraných potravinářských rostlinných produktů pro zachování jejich nutriční, technologické a hygienické kvality. Dále vypracovat vhodné metody a postupy pro kontrolu těchto procesů. Získané výsledky uplatnit v praxi.

Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2011 podle metodiky Rady pro VaVaI naleznete zde.