VUZT.CZ -> Výzkum -> Řešené projekty
   Rozšířené vyhledávání

Řešené projekty

Číslo projektu
seřadit...
Řešitel
seřadit...
Název
seřadit...
Doba řešení
seřadit...
OdkazDalší informace
VG20102014020 Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h. c. do 30.6.2012.
Ing. Otakar Syrový, CSc. od 1.7.2012
Stanovení minimální potřeby energie pro zajištění základních funkcí zemědělství v krizových situacích a analýza možností jejího zajištění z vlastních energetických zdrojů resortu 1.10.2010 - 31.12.2014 Cíle a výsledky

Stanovit minimální spotřebu motorové nafty, elektrické energie , zemního plynu a pevných paliv na zajištění základních funkcí zemedělství v krizových situacích a analýza možností zabezpečení energií z vlastních obnovitelných a druhotných zdrojů resortu

QI101C246 Ing. David Andert, CSc. Využití fytomasy z trvalých travních porostů a z údržby krajiny 1.1.2010 - 31.12.2014 Cíle a výsledky

Cílem projektu je ve shodě se zadáním vybrat a navrhnout využití vhodných druhů a odrůd kulturních rostlin pro alternativní využití. Navrhnout postupy pěstování při omezení negativních vlivů zemědělství na životní prostředí. 

Výsledkem projektu bude:
- navržení druhové, odrůdové skladby a technologie pěstování travin na trvalých travních porostech pro dosažení nejlepších parametrů energetické výtěžnosti a kulturních plodin jako kukuřice či čirok pro dosažení optimální měrné produkce bioplynu.
- Metodika cíleného pěstování, sklizně, skladování a technologie spalování travin a jejich směsí a metodika pro zpracování pomocí anaerobní digesce na výrobu tepla a elektrické energie
- návrh variant technologických postupů umožňující ekonomickou optimalizaci z pohledu pěstitelských podmínek a ekologické zátěže prostředí
- stanovení nejvýznamnějších kvalitativních palivářských parametrů rozhodujících o efektivnosti využívání travin zejména ve směsích s další fytomasou

QI101A184 Ing.Václav Mayer, CSc. Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí 1.1.2010 - 31.12.2014 Cíle a výsledky

Cílem projektu je navrhnout, ověřit a v praxi využít a rozšířit technologie pěstování brambor šetrné k životnímu prostředí.

Plánované výsledky:
- Vypracování nových technologických postupů pro produkci a zpracování brambor a zvýšení jejich kvality a potravinové bezpečnosti.
- Návrh postupů hospodaření v nepříznivých oblastech a postupů integrované produkce a ekologického zemědělství.
- Vyvinutí zlepšené technologie pěstování brambor šetrné k životnímu prostředí.
- Vyhodnocení ekonomické efektivnosti a konkurenceschopnosti technologie brambor šetrné k životnímu prostředí.
- Ověření nových a inovovaných technických prvků formou užitných vzorů pro aplikaci přípravků a na základě měření škodlivých činitelů prokázat hypotézu, že vhodnou volbou postupů a použitím prvků aplikace v postupech pěstování lze snížit spotřebu a účinnost přípravků při zachování optimálních výnosů a kvality produkce, zlepšit podmínky pro ekologicky čistší pěstování a zlepšit tím i ekonomiku výroby brambor.
- Navržení, porovnání a ověření nových a inovovaných technických prvků při hnojení a chemické ochraně brambor včetně uplatnění prvků biologické ochrany a metod měření účinků a kvantifikaci škodlivých činitelů na životní prostředí v rámci ověřovaných agrotechnických postupů.

QI111B107 Ing. Martin Dědina, Ph.D. Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolismu hospodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (BAT). 1.1.2011 - 31.12.2014 Cíle a výsledky

Cílem projektu je zlepšit kvalitu masa a vajec přidáním biologicky aktivních látek (BAL) a oleje ze semen vinné révy do krmiv a napájecí vody v chovech drůbeže a prasat a vyvinout technologii izolace BAL ze semen (matolin) po zpracování hroznů na mošt

Výsledkem projektu bude zavedení nových postupů přípravy a aplikace krmiv s přidanými BAL a olejem. Výrobou těchto krmiv se zároveň zhodnotí některé doposud málo využívané odpadní suroviny a vyřeší se tím problémy s jejich likvidací.
Aplikací olejů a BAL do krmiv a napájecí vody hospodářských zvířat dojde ke zlepšení welfare zvířat, zlepšení konverze použitých krmiv, a tím ke zlepšení kvality produktů (masa a vajec). Působením uvedených látek dojde ke snížení emisí zátěžových plynů. Navržená technologie zpracování matolin povede k bezodpadovému zpracování zbytků matolin na bezzátěžové produkty a recyklaci živin na vinicích. Řešení projektu také přinese zhodnocení meziodrůdových rozdílů révy z hlediska zastoupení BAL v semenech.Výsledkem budou nové technologie získávání vinného oleje z matolin po výrobě vinného moštu, získávání BAL a příprava a způsob aplikace krmiv obohacených o uvedené látky. Zároveň bude ověřena nová technologie zpracování matolin na kompost.

TA01020275 Ing.David Andert, CSc. Vývoj nové technologie a strojního vybavení pro velkoformátové topné brikety ze zemědělské fytomasy 1.1.2011 - 31.12.2014 Cíle a výsledky

Cílem projektu je navrhnout a ověřit novou technologii výroby topných briket přímo ze zemědělské fytomasy bez nutnosti její desintegrace

Účelem projektu je zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek z obnovitelných zdrojů, snížení nákladů a spotřeby energie na výrobu tvarovaných paliv ze zemědělské fytomasy. Projekt je realizován za účinné spolupráce malého výrobního podniku s výzkumnou organizací.

QJ1210263 Ing. Pavel Kovaříček, CSc. Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty 1.4.2012 - 31.12.2016 Cíle a výsledky

Komplexně zpracovat znalosti opatření půdoochranných technologií zpracování půdy k ochraně povrchových a podzemních vod, technologických a agrotechnických zásahů ke zvýšení infiltrační schopnosti ornice a zpracované zásady zveřejnit formou ověřené technologie ve vybraných zemědělských podnicích

QJ1210375 doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc. Výzkum systému chovu dojnic z hlediska optimalizace mikroklimatu a energeticko-ekonomické náročnosti 1.4.2012 - 31.12.2016 Cíle a výsledky

Hlavním cílem je vytvořit optimalizovaný systém umožňující výběr nejvhodnější energeticky a ekonomicky dosažitelné technologie používané v českých chovech dojnic pro správnou zemědělskou praxi. Dalším cílem je optimalizovat systémy chovu a technologie tak, aby došlo ke zlepšení chovného prostředí zvířat, managementu a ekonomiky chovu při současném zohlednění environmentálních faktorů, zdraví a welfare chovaných zvířat.

TA02020123 Ing. Václav Mayer, CSc. Půdoochranné technologie, energeticky úsporné skladování, využití hlíz a natě brambor s ohledem na snížení závislosti na fosilních palivech a ochranu životního prostředí 1.1.2012 - 31.12.2015 Cíle a výsledky

V rámci projektu bude vyvinuto a provozně odzkoušeno energeticky úspornější větrání volně ložených hlíz, odzkoušena technologie, vyvinut a provozně odzkoušen důlkovací/hrázkovací adaptér pro brambory pěstované technologií s odkameněním, vyvinuta a provozně odzkoušena protierozní plečka do širokořádkových plodin. Výzkumně bude stanovena dávka brambor, případně natě ve vsádce do bioplynové stanice, vyvinout drtič mytých hlíz a bulev, vypracována metodika využití digestátu při hnojení brambor.

TA02020601 Ing. Petr Hutla, CSc. Eliminace některých plynných škodlivin jejich spalováním na žhaveném drátu 1.1.2012 - 30.6.2015 Cíle a výsledky

Účelem projektu je získání podkladů pro spalování škodlivých látek v plynné fázi na žhaveném drátě, aby byla podpořena nová progresivní technologie na ochranu životního prostředí. Ta by se měla stát levnější alternativou přímého spalování škodlivin v hořáku, spalování na katalyzátorech nebo jejich odstraňování z proudu vzdušiny adsorpcí na patřičných sorbentech

QJ1330214 doc. Ing Jiří Vegricht, CSc. Snížení rizika degradace půd, snížení erozního účinku a snížení ohrožení životního prostředí zvýšením podílu statkových hnojiv v půdě 1.1.2013 - 31.12.2016 Cíle a výsledky

Cílem projektu je přispět ke zvýšení biologického potenciálu půd a omezení rizika jejich degradace a erozního ohrožení zlepšením kvality a zvýšením produkce statkových hnojiv. Hlavním cílem projektu je komplexní řešení problému produkce, zpracování a skladování statkových hnojiv (chlévská mrva, hnůj, močůvka a hnojůvka) zejména z hlediska vlivu na životní prostředí. Získané poznatky budou průběžně upřesňovat podklady pro úpravy národní legislativy a norem, vč. výkladů formou metodických pokynů, uvádění do praxe a kontrolní činnost, zejména v oblastech: - vhodné způsoby kontrolovaného používání zemědělských odpadních vod v režimu vedlejšího produktu, - možnosti společného skladování odpadních vod se statkovými hnojivy i z pohledu následného využití kejdy v bioplynové stanici, - způsoby vybudování kontrolních systémů pro signalizaci úniku závadných látek a postupy pro zkoušení těsnosti nádrží na hnojiva a výluhy z objemných krmiv.

TA03021245 Ing. Antonín Machálek, CSc. Výzkum a vývoj environmentálně šetrných technologií a zařízení pro chov hospodářských zvířat vedoucích ke zvýšení kvality jejich životního prostředí a výživy 1.1.2013 - 31.12.2015 Cíle a výsledky

Cílem projektu je provedení výzkumných a vývojových prací, které vyústí v realizaci těchto výstupů :
- Laboratorní zařízení pro sběr a úpravu dešťové vody
- Vyhodnocení různých způsobů úpravy srážkové vody zaměřených na odstranění jejích nevhodných vlastností z hlediska jejího dalšího využití
- Vyhodnocení různých způsobů využití srážkové vody realizované v modelových stájích a provozech
- Systém zchlazování mikroklimatu ve stájích pro dojnice pomocí využití akumulované dešťové vody
- Systém zchlazování mikroklimatu ve stájích pro prasata a drůbež pomocí využití akumulované dešťové vody
- Využití odpadní a dešťové vody pro očistu a sanitaci technologických zařízení
- Modulární automatický systém krmení pro velkokapacitní stáj s kruhovým půdorysem
- Stacionární krmná linka v modernizované stáji s limitovaným rozměrem krmného stolu

TA03010138 Ing. Karel Kubín, Ph.D. Využití elektromotorů na zemědělských strojích 1.1.2013 - 31.12.2016 Cíle a výsledky

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj elektrických pohonů pracovních orgánů a elektronických řídících systémů zemědělských strojů. V rámci projektu bude vytvořen prototyp stroje, jehož mechanické pohony budou nahrazeny pohony elektrickými. Prototyp bude testován v různých provozních podmínkách, budou provedeny analýzy funkčnosti v závislosti na provozu a zatížení, a analýzy konstrukčních návrhů včetně verifikace prototypu.

TD020220 VÚRV, v.v.i. ,VÚZT, v.v.i , AG Info, s.r.o. , ČZU Praha Omezení rizik spojených s používáním pesticidů založené na analýze ekonomiky vybraných komodit a hodnocení vlivu pesticidů na životní prostředí 1.1.2014 - 31.12.2015 Cíle a výsledky

Projekt je zaměřen na získání poznatků potřebných pro zpřesnění rozhodování o použití pesticidů v ovocných sadech, ve vinicích, chmelnicích a při pěstování polní zeleniny. Bude vytvořen expertní systém využívající matematické modelování a ekonomických a environmentálních predikátorů pro regulaci pesticidů v souladu s potřebou naplňování změn legislativy.

Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2011 podle metodiky Rady pro VaVaI naleznete zde.