VUZT.CZ -> Výzkum -> Řešené projekty
   Rozšířené vyhledávání

Řešené projekty

Číslo projektu
seřadit...
Řešitel
seřadit...
Název
seřadit...
Doba řešení
seřadit...
OdkazDalší informace
QI91C199 Ing. Petr Plíva, CSc. Optimalizace technologie faremního vermikompostování 1.6.2009 - 31.12.2013 Cíle a výsledky

Cílem je kriticky zhodnotit vliv vermikompostů vyrobených na bázi různého surovinového složení a produkovaných odlišnými technologiemi na zlepšení kvalit. parametrů půdy

QI92A143 Ing. Jiří Souček, Ph.D. Olejný len (Linum usitatissimum L.) pro vícestranné užití 1.6.2009 - 31.12.2013 Cíle a výsledky

 Cílem projektu je vyřešit a vypracovat nové metody pěstování a sklizně vhodné pro nové odrůdy olejného lnu se zřetelem pro dvojí užití tj. využití semene i stonku.

Řešením projektu se získá systém informací a technologických poznatků.
- Vypracovaná metodika pěstitelských postupů pro různé oblasti ČR, včetně posouzení vlivu herbicidů na výnos semene a kvalitativní průběh sklizně.
- Podklady pro registrační řízení vhodných herbicidů.
- Ekonomické zhodnocení vlivu agronomických vstupů na výnosotvorné a kvalitativní parametry biomasy stonku, vlákna a semene.
- Vypracování recenzované Metodiky pěstování a sklizně olejného lnu podle směru využití a zpracování semene a stonku lnu.
- 3 články v recenzovaných časopisech ze seznamu recenzovaných periodik, 5 konferenčních příspěvků ve sbornících z konferencí, uspořádání 1 semináře.

VG20102014020 Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h. c. do 30.6.2012.
Ing. Otakar Syrový, CSc. od 1.7.2012
Stanovení minimální potřeby energie pro zajištění základních funkcí zemědělství v krizových situacích a analýza možností jejího zajištění z vlastních energetických zdrojů resortu 1.10.2010 - 31.12.2014 Cíle a výsledky

Stanovit minimální spotřebu motorové nafty, elektrické energie , zemního plynu a pevných paliv na zajištění základních funkcí zemedělství v krizových situacích a analýza možností zabezpečení energií z vlastních obnovitelných a druhotných zdrojů resortu

QI101A184 Ing.Václav Mayer, CSc. Technologie pěstování brambor - nové postupy šetrné k životnímu prostředí 1.1.2010 - 31.12.2014 Cíle a výsledky

Cílem projektu je navrhnout, ověřit a v praxi využít a rozšířit technologie pěstování brambor šetrné k životnímu prostředí.

Plánované výsledky:
- Vypracování nových technologických postupů pro produkci a zpracování brambor a zvýšení jejich kvality a potravinové bezpečnosti.
- Návrh postupů hospodaření v nepříznivých oblastech a postupů integrované produkce a ekologického zemědělství.
- Vyvinutí zlepšené technologie pěstování brambor šetrné k životnímu prostředí.
- Vyhodnocení ekonomické efektivnosti a konkurenceschopnosti technologie brambor šetrné k životnímu prostředí.
- Ověření nových a inovovaných technických prvků formou užitných vzorů pro aplikaci přípravků a na základě měření škodlivých činitelů prokázat hypotézu, že vhodnou volbou postupů a použitím prvků aplikace v postupech pěstování lze snížit spotřebu a účinnost přípravků při zachování optimálních výnosů a kvality produkce, zlepšit podmínky pro ekologicky čistší pěstování a zlepšit tím i ekonomiku výroby brambor.
- Navržení, porovnání a ověření nových a inovovaných technických prvků při hnojení a chemické ochraně brambor včetně uplatnění prvků biologické ochrany a metod měření účinků a kvantifikaci škodlivých činitelů na životní prostředí v rámci ověřovaných agrotechnických postupů.

QI101C246 Ing. David Andert, CSc. Využití fytomasy z trvalých travních porostů a z údržby krajiny 1.1.2010 - 31.12.2014 Cíle a výsledky

Cílem projektu je ve shodě se zadáním vybrat a navrhnout využití vhodných druhů a odrůd kulturních rostlin pro alternativní využití. Navrhnout postupy pěstování při omezení negativních vlivů zemědělství na životní prostředí. 

Výsledkem projektu bude:
- navržení druhové, odrůdové skladby a technologie pěstování travin na trvalých travních porostech pro dosažení nejlepších parametrů energetické výtěžnosti a kulturních plodin jako kukuřice či čirok pro dosažení optimální měrné produkce bioplynu.
- Metodika cíleného pěstování, sklizně, skladování a technologie spalování travin a jejich směsí a metodika pro zpracování pomocí anaerobní digesce na výrobu tepla a elektrické energie
- návrh variant technologických postupů umožňující ekonomickou optimalizaci z pohledu pěstitelských podmínek a ekologické zátěže prostředí
- stanovení nejvýznamnějších kvalitativních palivářských parametrů rozhodujících o efektivnosti využívání travin zejména ve směsích s další fytomasou

TA01021213 Ing. Petr Hutla, CSc. Proces velmi rychlého termického rozkladu biomasy 1.1.2011 - 31.12.2013 Cíle a výsledky

Cílem projektu je optimalizovat parametry procesu velmi rychlého termického rozkladu variabilní fytomasy pro účely produkce paliv a surovin nové generace s vlastnostmi blízkými pohonným hmotám.

Plánované výsledky:
- Znalost technických principů zařízení pro velmi rychlý termický rozklad biomasy.
- Znalost optimálních parametrů technologie velmi rychlého termického rozkladu biomasy
- Znalost konstrukce provozní linky pro velmi rychlý termický rozklad biomasy

QI111B107 Ing. Martin Dědina, Ph.D. Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolismu hospodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (BAT). 1.1.2011 - 31.12.2014 Cíle a výsledky

Cílem projektu je zlepšit kvalitu masa a vajec přidáním biologicky aktivních látek (BAL) a oleje ze semen vinné révy do krmiv a napájecí vody v chovech drůbeže a prasat a vyvinout technologii izolace BAL ze semen (matolin) po zpracování hroznů na mošt

Výsledkem projektu bude zavedení nových postupů přípravy a aplikace krmiv s přidanými BAL a olejem. Výrobou těchto krmiv se zároveň zhodnotí některé doposud málo využívané odpadní suroviny a vyřeší se tím problémy s jejich likvidací.
Aplikací olejů a BAL do krmiv a napájecí vody hospodářských zvířat dojde ke zlepšení welfare zvířat, zlepšení konverze použitých krmiv, a tím ke zlepšení kvality produktů (masa a vajec). Působením uvedených látek dojde ke snížení emisí zátěžových plynů. Navržená technologie zpracování matolin povede k bezodpadovému zpracování zbytků matolin na bezzátěžové produkty a recyklaci živin na vinicích. Řešení projektu také přinese zhodnocení meziodrůdových rozdílů révy z hlediska zastoupení BAL v semenech.Výsledkem budou nové technologie získávání vinného oleje z matolin po výrobě vinného moštu, získávání BAL a příprava a způsob aplikace krmiv obohacených o uvedené látky. Zároveň bude ověřena nová technologie zpracování matolin na kompost.

TA01020275 Ing.David Andert, CSc. Vývoj nové technologie a strojního vybavení pro velkoformátové topné brikety ze zemědělské fytomasy 1.1.2011 - 31.12.2014 Cíle a výsledky

Cílem projektu je navrhnout a ověřit novou technologii výroby topných briket přímo ze zemědělské fytomasy bez nutnosti její desintegrace

Účelem projektu je zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek z obnovitelných zdrojů, snížení nákladů a spotřeby energie na výrobu tvarovaných paliv ze zemědělské fytomasy. Projekt je realizován za účinné spolupráce malého výrobního podniku s výzkumnou organizací.

QJ1210263 Ing. Pavel Kovaříček, CSc. Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty 1.4.2012 - 31.12.2016 Cíle a výsledky

Komplexně zpracovat znalosti opatření půdoochranných technologií zpracování půdy k ochraně povrchových a podzemních vod, technologických a agrotechnických zásahů ke zvýšení infiltrační schopnosti ornice a zpracované zásady zveřejnit formou ověřené technologie ve vybraných zemědělských podnicích

QJ1210375 doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc. Výzkum systému chovu dojnic z hlediska optimalizace mikroklimatu a energeticko-ekonomické náročnosti 1.4.2012 - 31.12.2016 Cíle a výsledky

Hlavním cílem je vytvořit optimalizovaný systém umožňující výběr nejvhodnější energeticky a ekonomicky dosažitelné technologie používané v českých chovech dojnic pro správnou zemědělskou praxi. Dalším cílem je optimalizovat systémy chovu a technologie tak, aby došlo ke zlepšení chovného prostředí zvířat, managementu a ekonomiky chovu při současném zohlednění environmentálních faktorů, zdraví a welfare chovaných zvířat.

TA02020123 Ing. Václav Mayer, CSc. Půdoochranné technologie, energeticky úsporné skladování, využití hlíz a natě brambor s ohledem na snížení závislosti na fosilních palivech a ochranu životního prostředí 1.1.2012 - 31.12.2015 Cíle a výsledky

V rámci projektu bude vyvinuto a provozně odzkoušeno energeticky úspornější větrání volně ložených hlíz, odzkoušena technologie, vyvinut a provozně odzkoušen důlkovací/hrázkovací adaptér pro brambory pěstované technologií s odkameněním, vyvinuta a provozně odzkoušena protierozní plečka do širokořádkových plodin. Výzkumně bude stanovena dávka brambor, případně natě ve vsádce do bioplynové stanice, vyvinout drtič mytých hlíz a bulev, vypracována metodika využití digestátu při hnojení brambor.

TA02020601 Ing. Petr Hutla, CSc. Eliminace některých plynných škodlivin jejich spalováním na žhaveném drátu 1.1.2012 - 30.6.2015 Cíle a výsledky

Účelem projektu je získání podkladů pro spalování škodlivých látek v plynné fázi na žhaveném drátě, aby byla podpořena nová progresivní technologie na ochranu životního prostředí. Ta by se měla stát levnější alternativou přímého spalování škodlivin v hořáku, spalování na katalyzátorech nebo jejich odstraňování z proudu vzdušiny adsorpcí na patřičných sorbentech

TD010056 Ing. Zdeněk Abrham, CSc. Expertní systém pro podporu rozhodování o použití pesticidů pro zlepšení ekonomiky produkce a kvality životního prostředí 1.1.2012 - 31.12.2013 Cíle a výsledky

Projekt je zaměřen na získání poznatků potřebných pro zpřesnění rozhodování o použití pesticidů na základě ekonomických a environmentálních prediktorů. Bude vytvořen expertní systém využívající matematické modelování založené na mnohorozměrných ekonomických prazích škodlivosti. Výsledky projektu umožní uživatelům zefektivnit postupy a odborné rozhodování týkající se optimalizace, anebo minimalizaci až eliminace použití pesticidů s ohledem na dopady účinků pesticidů na životní prostředí.

TD010153 Ing. David Andert, CSc. Expertní systém pro hodnocení technologie a ekonomiky produkce a využití biopaliv 1.1.2012 - 31.12.2013 Cíle a výsledky

Projekt je zaměřen na získání a zpracování poznatků potřebných pro zpřesnění rozhodování o možnostech produkce a využití biopaliv. Řeší vývoj a realizaci internetového expertního systému pro modelování a ekonomické hodnocení technologických systémů pro pěstování, sklizeň, skladování a využití energetické biomasy a její zpracování a energetické využití. Hlavními uživateli výsledků bude široká veřejnost mající zájem o pěstování energetické fytomasy a pracovníci poradenského systému.

QJ1330214 doc. Ing Jiří Vegricht, CSc. Snížení rizika degradace půd, snížení erozního účinku a snížení ohrožení životního prostředí zvýšením podílu statkových hnojiv v půdě 1.1.2013 - 31.12.2016 Cíle a výsledky

Cílem projektu je přispět ke zvýšení biologického potenciálu půd a omezení rizika jejich degradace a erozního ohrožení zlepšením kvality a zvýšením produkce statkových hnojiv. Hlavním cílem projektu je komplexní řešení problému produkce, zpracování a skladování statkových hnojiv (chlévská mrva, hnůj, močůvka a hnojůvka) zejména z hlediska vlivu na životní prostředí. Získané poznatky budou průběžně upřesňovat podklady pro úpravy národní legislativy a norem, vč. výkladů formou metodických pokynů, uvádění do praxe a kontrolní činnost, zejména v oblastech: - vhodné způsoby kontrolovaného používání zemědělských odpadních vod v režimu vedlejšího produktu, - možnosti společného skladování odpadních vod se statkovými hnojivy i z pohledu následného využití kejdy v bioplynové stanici, - způsoby vybudování kontrolních systémů pro signalizaci úniku závadných látek a postupy pro zkoušení těsnosti nádrží na hnojiva a výluhy z objemných krmiv.

TA03021245 Ing. Antonín Machálek, CSc. Výzkum a vývoj environmentálně šetrných technologií a zařízení pro chov hospodářských zvířat vedoucích ke zvýšení kvality jejich životního prostředí a výživy 1.1.2013 - 31.12.2015 Cíle a výsledky

Cílem projektu je provedení výzkumných a vývojových prací, které vyústí v realizaci těchto výstupů :
- Laboratorní zařízení pro sběr a úpravu dešťové vody
- Vyhodnocení různých způsobů úpravy srážkové vody zaměřených na odstranění jejích nevhodných vlastností z hlediska jejího dalšího využití
- Vyhodnocení různých způsobů využití srážkové vody realizované v modelových stájích a provozech
- Systém zchlazování mikroklimatu ve stájích pro dojnice pomocí využití akumulované dešťové vody
- Systém zchlazování mikroklimatu ve stájích pro prasata a drůbež pomocí využití akumulované dešťové vody
- Využití odpadní a dešťové vody pro očistu a sanitaci technologických zařízení
- Modulární automatický systém krmení pro velkokapacitní stáj s kruhovým půdorysem
- Stacionární krmná linka v modernizované stáji s limitovaným rozměrem krmného stolu

Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2011 podle metodiky Rady pro VaVaI naleznete zde.