Novinky

Horizon 2020  

Research Institute of Agricultural Engineering, p.r.i. is looking for the possibilities of participation in consorcia for solution of project within the Horizon 2020Seminář pro využití biomasy  

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. s podporou MPO ČR pořádá dne 28.11. odborný seminář "Technika a technologie pro využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie" v aule VÚRV, v.v.i.VÚZT, v.v.i. na výstavě Den Zemědělce  

Ve dnech 10. - 12.9.2013 se na letištní ploše v Kameni konala třídenní polní výstava Den Zemědělce.VÚZT, v.v.i. na výstavě Země Živitelka  

V letošním roce jsme se opět zúčastnili výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích. Tentokrát byla naše expozice umístěna v pavilonu T1 ve společném stánku všech veřejných výzkumných institucí resortu Ministerstva zemědělství.Obnovitelné zdroje energie  

Seminář "Obnovitelné zdroje energie" se konal v Lednici dne 26.9.2013Kompostárny v ČR  

Databáze obsahuje přesné adresy kompostáren, jejich kapacity, ekonomické podmínky výkupu BRO a prodeje různého typu kompostu, popř. substrátu či směsi. Je zde uveden i typ používané technologie kompostování a strojní zařízení.Vzdělávání v oblasti ekosystémů  

Cyklus jednodenních vzdělávacích seminářů "Management erozně ohrožených půd s využitím kompostu" bude realizovaný ve 14 krajích.VÚZT, v. v. i. získal cenu ministra zemědělství za nejlepší výsledek výzkumu  

Na výstavě Země živitelka předal ministr zemědělství Ing. Petr Bendl cenu za nejlepší výsledek výzkumu docentu Antonínu Jelínkovi za patentovanou technologii produkce plastického steliva pro skot ze separované kejdyCena Briquetting and Pelleting 2012  

Ing. Ľubomír Šooš, Ph.D., děkan Strojnické fakulty, Slovenské technické univerzity v Bratislavě slavnostně předal Cenu "Briquetting and Pelleting 2012" za úspěšný výzkum a vývoj technologie briketování a peletování Výzkumnému ústavu zemědělské techniky, v. v. i.Cena za výsledky výzkumu  

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. obdržel Certifikát členství The Eastern and Central European Institutes of Agricultural EngineeringFilm o VÚZT, v. v. i.  

Filmový dokument o 60-ti letech historie ústavu můžete shlédnout v české i anglické verzi.


VUZT.CZ -> Homepage
   Advanced search

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. je řešitelem projektu
"Komplexní program vzdělávání zaměstnanců VÚZT, v. v. i."
OP Praha Adaptibilita.

Doba řešení projektu: 1. 10. 2013 - 30. 9. 2014

Nové publikace a aplikace

Modelová řešení osvětlovacích soustav ve vybraných zemědělských objektech
Ing. Petr Hutla, CSc.    Ing. Miroslav Češpiva     

Certifikovaná metodika je výstupem řešení výzkumného záměru MZE 0002703102 "Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifických podmínkách českého zemědělství"Systém hospodaření s cílem omezit nežádoucí zhutnění půdy a zvýšit propustnost půdy pro vodu
Ing. Pavel Kovaříček, CSc.    Ing. Zdeněk Abrham, CSc.    prof. Ing. Josef Hůla, CSc.    Marcela Vlášková     

Uplatněná certifikovaná metodika je výstupem výzkumného záměru MZE0002703102 "Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifických podmínkách českého zemědělství"Vermikompostování bioodpadů
Ing. Petr Plíva, CSc.     

Ke zpracování certifikované metodiky bylo použito výsledků výzkumných aktivit realizovaných v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QI91C199 "Optimalizace technologie faremního vermikompostování"Stav a požadavky na udržitelnou výrobu směsných a biogenních pohonných hmot.
Ing. Zdeňka Šedivá, Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h. c.     

Sborník přednášek a odborných prací vydaný k 10. mezinárodnímu semináři konanému 3. dubna 2012 jako odborná doprovodná akce 12. mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2012, Brno – výstaviště, Veletrhy Brno, a.s.Úprava fyzikálních vlastností půdy a retenční schopnosti půdy zapravením kompostů z odpadní biomasy
prof. Ing. Josef Hůla, CSc.    Ing. Pavel Kovaříček, CSc.    Marcela Vlášková     

Metodika je výstupem projektu MZe ČR QH81200 Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech.Technologie a ekonomika zvyšování protierozní odolnosti půdy zapravením organické hmoty
Ing. Pavel Kovaříček, CSc.    Ing. Zdeněk Abrham, CSc.    prof. Ing. Josef Hůla, CSc.    Ing. Petr Plíva, CSc.    Marcela Vlášková     

Metodika pro praxi je výstupem projektu MZe ČR č. QH 82191 "Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách"Zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při přívalových deštích
Ing. Pavel Kovaříček, CSc.    prof. Ing. Josef Hůla, CSc.    Marcela Vlášková     

Metodika pro praxi je výstupem projektu MZe ČR č. QH 82191 "Optimalizace dávkování a zapravení organické hmoty do půdy s cílem omezit povrchový odtok vody při intenzivních dešťových srážkách"


Doporučujeme

První vědecký on-line časopis, který se zabývá problematikou zemědělské technologie


Seznam ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, které se aplikují do krmiva, do napájení, na hlubokou podestýlku, na rošty a na skládky exkrementů, chlévského hnoje nebo kejdy


Databázový přehled technických parametrů téměř tisíce zemědělských strojů


Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk – zvíře – robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic (QH91260)


Terminologický výkladový slovník obsahuje více než 25 tisíc hesel členěných do 11 oborů.